Startseite
Karte anzeigen

China: Jiŭjiāng Shì (Jiāngxī)

Städte, Bezirke und Kreise

Die Einwohnerzahlen für alle kreisfreien Städte (Shì), Stadtbezirke (Qū) und Kreise (Xiàn) in Jiŭjiāng Shì.

NameOriginalStatusEinwohner
Zensus
2010-11-01
 
Cháisāng Qū [Jiŭjiāng Xiàn]柴桑区Bezirk315.219
Dé'ān Xiàn德安县Landkreis154.332
Dūchāng Xiàn都昌县Landkreis716.370
Gòngqīngchéng Shì [← Lúshān Shì, Yŏngxiū Xiàn, Dé'ān Xiàn]共青城市Kreisfreie Stadt118.986
Húkŏu Xiàn湖口县Landkreis275.797
Liánxī Qū [Lúshān Qū]濂溪区Bezirk263.359
Lúshān Shì [Xīngzi Xiàn]庐山市Kreisfreie Stadt244.723
Péngzé Xiàn彭泽县Landkreis353.149
Ruìchāng Shì瑞昌市Kreisfreie Stadt419.047
Wŭníng Xiàn武宁县Landkreis360.269
Xiūshuĭ Xiàn修水县Landkreis739.986
Xúnyáng Qū浔阳区Bezirk402.758
Yŏngxiū Xiàn永修县Landkreis364.783
Jiŭjiāng Shì九江市Stadt auf Präfekturebene4.728.778

Übersicht: Gemeinden

Die Einwohnerzahlen für alle urbanen Unterbezirke (Jiēdào), Kleinstädte (Zhèn) und Landgemeinden (Xiāng) in Jiŭjiāng Shì.

Das Symbol Details verlinkt zu weiteren Informationen über einen ausgewählten Ort inklusive seiner Bevölkerungsstruktur (Geschlecht, Altersgruppen).

Name OriginalStatusStadt / Bezirk / KreisEinwohner
Zensus
2010-11-01
 
Àichéng Zhèn艾城镇KleinstadtYŏngxiū Xiàn18.748
Àimín Xiāng爱民乡LandgemeindeDé'ān Xiàn6.299
Báichá Zhèn白槎镇KleinstadtYŏngxiū Xiàn13.741
Báilĭng Zhèn白岭镇KleinstadtXiūshuĭ Xiàn30.713
Báilù Zhèn白鹿镇KleinstadtLúshān Shì27.161
Báishuĭhú Jiēdào白水湖街道Urbaner UnterbezirkXúnyáng Qū55.259
Báiyáng Zhèn白杨镇KleinstadtRuìchāng Shì15.432
Bājiăolĭng Kĕnzhí Chăng八角岭垦殖场Sonstiges GebietYŏngxiū Xiàn4.668
Băotă Xiāng宝塔乡LandgemeindeDé'ān Xiàn9.150
Bĕishān Xiāng北山乡LandgemeindeDūchāng Xiàn27.443
Bīnxīng Jiēdào滨兴街道Urbaner UnterbezirkXúnyáng Qū46.067
Bùjiă Xiāng布甲乡LandgemeindeXiūshuĭ Xiàn8.494
Càilĭng Zhèn蔡岭镇KleinstadtDūchāng Xiàn34.060
Cháshān Jiēdào茶山街道Urbaner UnterbezirkGòngqīngchéng Shì47.284
Chéngmén Jiēdào城门街道Urbaner UnterbezirkCháisāng Qū21.987
Chéngshān Zhèn城山镇KleinstadtHúkŏu Xiàn21.549
Chéngzi Zhèn城子镇KleinstadtCháisāng Qū15.119
Chēqiáo Zhèn车桥镇KleinstadtDé'ān Xiàn8.508
Chuántān Zhèn船滩镇KleinstadtWŭníng Xiàn27.621
Chūnqiáo Xiāng春桥乡LandgemeindeDūchāng Xiàn14.706
Dàchūn Xiāng大椿乡LandgemeindeXiūshuĭ Xiàn16.672
Dàdòng Xiāng大洞乡LandgemeindeWŭníng Xiàn7.035
Dàgăng Zhèn大港镇KleinstadtDūchāng Xiàn22.871
Dàlŏng Xiāng大垅乡LandgemeindeHúkŏu Xiàn12.464
Dàqiáo Zhèn大桥镇KleinstadtXiūshuĭ Xiàn33.696
Dàshā Zhèn大沙镇KleinstadtDūchāng Xiàn30.926
Dàshù Xiāng大树乡LandgemeindeDūchāng Xiàn31.407
Dìngshān Zhèn定山镇KleinstadtPéngzé Xiàn15.504
Dōnggăng Xiāng东港乡LandgemeindeXiūshuĭ Xiàn11.349
Dōnggŭshān Línchăng东牯山林场Sonstiges GebietLúshān Shì317
Dōnglín Xiāng东林乡LandgemeindeWŭníng Xiàn7.763
Dōngshēng Zhèn东升镇KleinstadtPéngzé Xiàn14.070
Dūchāngxiàn Liángzhŏngchăng都昌县良种场Sonstiges GebietDūchāng Xiàn802
Dūchāng Zhèn都昌镇KleinstadtDūchāng Xiàn103.154
Duōbăo Xiāng多宝乡LandgemeindeDūchāng Xiàn16.650
Fàn Zhèn范镇KleinstadtRuìchāng Shì30.444
Fēnglín Zhèn丰林镇KleinstadtDé'ān Xiàn11.505
Fùlŏng Xiāng付垅乡LandgemeindeHúkŏu Xiàn14.056
Fúróngdūn Zhèn芙蓉墩镇KleinstadtPéngzé Xiàn32.575
Fúróng Nóngchăng芙蓉农场Sonstiges GebietPéngzé Xiàn11.108
Fŭtián Xiāng甫田乡LandgemeindeWŭníng Xiàn11.514
Fùyuán Xiāng复原乡LandgemeindeXiūshuĭ Xiàn4.043
Găngkŏujiē Zhèn港口街镇KleinstadtCháisāng Qū27.293
Găngkŏu Zhèn港口镇KleinstadtXiūshuĭ Xiàn20.297
Gānlù Zhèn甘露镇KleinstadtGòngqīngchéng Shì12.631
Gāntáng Jiēdào甘棠街道Urbaner UnterbezirkXúnyáng Qū97.451
Gāofēng Zhèn高丰镇KleinstadtRuìchāng Shì18.962
Gāotáng Xiāng高塘乡LandgemeindeDé'ān Xiàn5.476
Guānlián Xiāng官莲乡LandgemeindeWŭníng Xiàn14.662
Guìlín Jiēdào桂林街道Urbaner UnterbezirkRuìchāng Shì48.206
Gŭlĭng Zhèn牯岭镇KleinstadtLúshān Shì13.963
Gŭshì Zhèn古市镇KleinstadtXiūshuĭ Xiàn35.095
Gūtáng Zhèn姑塘镇KleinstadtLiánxī Qū18.420
Hăihuì Zhèn海会镇KleinstadtLúshān Shì24.906
Hángkŏu Zhèn杭口镇KleinstadtXiūshuĭ Xiàn15.924
Hàoshān Xiāng浩山乡LandgemeindePéngzé Xiàn12.975
Hédōng Xiāng河东乡LandgemeindeDé'ān Xiàn11.346
Héhé Xiāng和合乡LandgemeindeDūchāng Xiàn22.521
Héngfēng Qĭyè Jítuán 恒丰企业集团Sonstiges GebietYŏngxiū Xiàn13.348
Hénggăng Zhèn横港镇KleinstadtRuìchāng Shì23.512
Hénglìshān Xiāng横立山乡LandgemeindeRuìchāng Shì7.910
Hénglù Xiāng横路乡LandgemeindeWŭníng Xiàn17.434
Héngtáng Zhèn横塘镇KleinstadtLúshān Shì17.443
Héshì Zhèn何市镇KleinstadtXiūshuĭ Xiàn18.498
Hóngxià Xiāng洪下乡LandgemeindeRuìchāng Shì10.525
Hóngyī Xiāng洪一乡LandgemeindeRuìchāng Shì15.544
Huálín Zhèn华林镇KleinstadtLúshān Shì27.083
Huáng'ào Xiāng黄坳乡LandgemeindeXiūshuĭ Xiàn14.899
Huángcūn Zhèn凰村镇KleinstadtHúkŏu Xiàn15.905
Huánggăng Zhèn黄港镇KleinstadtXiūshuĭ Xiàn14.674
Huánghuā Zhèn黄花镇KleinstadtPéngzé Xiàn18.078
Huángjīn Xiāng黄金乡LandgemeindeRuìchāng Shì9.318
Huánglè Línchăng黄乐林场Sonstiges GebietPéngzé Xiàn688
Huánglĭng Xiāng黄岭乡LandgemeindePéngzé Xiàn16.916
Huánglóng Xiāng黄龙乡LandgemeindeXiūshuĭ Xiàn16.590
Huángshā Zhèn黄沙镇KleinstadtXiūshuĭ Xiàn18.219
Huāyuán Xiāng花园乡LandgemeindeRuìchāng Shì17.962
Jiāngshàng Xiāng江上乡LandgemeindeYŏngxiū Xiàn10.362
Jiāngxī shĕng Duìwài Jīngjì Jìshù Hézuò Càilĭng Shìfàn Qū 江西省对外经济技术合作蔡岭示范区Sonstiges GebietDūchāng Xiàn112
Jiāngxī Yŏngxiū Yúnshān Jīngjì Jìshù Kāifāqū江西永修云山经济技术开发区Sonstiges GebietYŏngxiū Xiàn2.481
Jiāngyì Zhèn江益镇KleinstadtGòngqīngchéng Shì11.324
Jiāngzhōu Zhèn江洲镇KleinstadtCháisāng Qū30.118
Jiànzhù Cáiliào Chăng建筑材料厂Sonstiges GebietPéngzé Xiàn2.898
Jiāotáng Zhèn蛟塘镇KleinstadtLúshān Shì20.631
Jīnhú Xiāng金湖乡LandgemeindeGòngqīngchéng Shì8.075
Jīnjīpō Jiēdào金鸡坡街道Urbaner UnterbezirkXúnyáng Qū28.992
Jīnkŏu Xiāng巾口乡LandgemeindeWŭníng Xiàn6.299
Jiŭhé Xiāng九合乡LandgemeindeYŏngxiū Xiàn20.600
Jūnqiáo Zhèn [Wénqiáo Xiāng]均桥镇KleinstadtHúkŏu Xiàn26.775
Lèyuán Xiāng乐园乡LandgemeindeRuìchāng Shì12.404
Liánhuā Zhèn莲花镇KleinstadtLiánxī Qū22.447
Liăonán Xiāng蓼南乡LandgemeindeLúshān Shì21.890
Línquán Xiāng林泉乡LandgemeindeDé'ān Xiàn6.429
Liúfāng Xiāng流芳乡LandgemeindeHúkŏu Xiàn8.866
Liúsì Zhèn流泗镇KleinstadtHúkŏu Xiàn26.437
Lìxīn Xiāng立新乡LandgemeindeYŏngxiū Xiàn24.901
Lĭxī Zhèn澧溪镇KleinstadtWŭníng Xiàn22.225
Lóngchéng Zhèn龙城镇KleinstadtPéngzé Xiàn65.736
Lùkŏu Xiāng路口乡LandgemeindeXiūshuĭ Xiàn14.328
Luópíng Zhèn罗坪镇KleinstadtWŭníng Xiàn16.402
Luóxī Xiāng罗溪乡LandgemeindeWŭníng Xiàn12.271
Lúshānchá Kēsuŏ庐山茶科所Sonstiges GebietLiánxī Qū518
Lúshānlín Kēsuŏ庐山林科所Sonstiges GebietLiánxī Qū230
Lŭxī Zhèn鲁溪镇KleinstadtWŭníng Xiàn32.606
Mă'ào Zhèn马坳镇KleinstadtXiūshuĭ Xiàn32.577
Mădàng Zhèn马垱镇KleinstadtPéngzé Xiàn33.978
Măhuílĭng Zhèn马回岭镇KleinstadtCháisāng Qū27.042
Măkŏu Zhèn马口镇KleinstadtYŏngxiū Xiàn26.516
Mànjiāng Xiāng漫江乡LandgemeindeXiūshuĭ Xiàn8.084
Máoshān Tóuqĭyè Jítuán 茅山头企业集团Sonstiges GebietXúnyáng Qū771
Mătóu Zhèn码头镇KleinstadtRuìchāng Shì41.954
Măyĭng Zhèn马影镇KleinstadtHúkŏu Xiàn23.221
Méitáng Zhèn梅棠镇KleinstadtYŏngxiū Xiàn14.342
Miánchuán Zhèn棉船镇KleinstadtPéngzé Xiàn35.852
Miánhuā Yuánzhŏng Chăng Guóyíng Fēnchăng 棉花原种场国营分场Sonstiges GebietPéngzé Xiàn2.356
Mián Kēsuŏ棉科所Sonstiges GebietPéngzé Xiàn1.005
Miàolĭng Xiāng庙岭乡LandgemeindeXiūshuĭ Xiàn8.966
Míngshān Xiāng鸣山乡LandgemeindeDūchāng Xiàn21.614
Mínshān Línchăng岷山林场Sonstiges GebietCháisāng Qū166
Mínshān Xiāng岷山乡LandgemeindeCháisāng Qū25.587
Móxī Xiāng磨溪乡LandgemeindeDé'ān Xiàn9.658
Nánbĕigăng Shuĭchăn Chăng南北港水产场Sonstiges GebietHúkŏu Xiàn539
Nánfēng Zhèn南峰镇KleinstadtDūchāng Xiàn18.043
Nánkāng Zhèn南康镇KleinstadtLúshān Shì44.641
Nányáng Xiāng南阳乡LandgemeindeRuìchāng Shì12.848
Nányì Zhèn南义镇KleinstadtRuìchāng Shì20.106
Nièqiáo Zhèn聂桥镇KleinstadtDé'ān Xiàn7.694
Níngzhōu Zhèn宁州镇KleinstadtXiūshuĭ Xiàn19.865
Nóng Kēsuŏ农科所Sonstiges GebietLúshān Shì408
Pénchéng Jiēdào湓城街道Urbaner UnterbezirkRuìchāng Shì63.973
Péngshān Línchăng彭山林场Sonstiges GebietDé'ān Xiàn668
Pénpŭ Jiēdào湓浦街道Urbaner UnterbezirkXúnyáng Qū31.559
Pútíng Zhèn蒲亭镇KleinstadtDé'ān Xiàn53.150
Qīlĭhú Jiēdào七里湖街道Urbaner UnterbezirkLiánxī Qū21.892
Qīngjiāng Xiāng清江乡LandgemeindeWŭníng Xiàn11.223
Qīngshān Línchăng青山林场Sonstiges GebietRuìchāng Shì1.358
Qiújīn Zhèn虬津镇KleinstadtYŏngxiū Xiàn17.899
Quánfēng Zhèn全丰镇KleinstadtXiūshuĭ Xiàn26.384
Quánkŏu Zhèn泉口镇KleinstadtWŭníng Xiàn19.387
Rángxī Zhèn瀼溪镇KleinstadtPéngzé Xiàn12.930
Rénmínlù Jiēdào人民路街道Urbaner UnterbezirkXúnyáng Qū94.475
Ruìchāng Shì Dàdéshān Línchăng瑞昌市大德山林场Sonstiges GebietRuìchāng Shì3.031
Sàichénghú Kĕnzhí Chăng赛城湖垦殖场Sonstiges GebietCháisāng Qū4.524
Sàichéng Hú Shuĭchăn Chăng赛城湖水产场Sonstiges GebietCháisāng Qū215
Sàihú Nóngchăng赛湖农场Sonstiges GebietRuìchāng Shì23.650
Sàiyáng Zhèn赛阳镇KleinstadtLiánxī Qū9.251
Sānchàgăng Zhèn三汊港镇KleinstadtDūchāng Xiàn30.890
Sānjiăo Xiāng三角乡LandgemeindeYŏngxiū Xiàn23.389
Sānxīqiáo Zhèn三溪桥镇KleinstadtYŏngxiū Xiàn12.932
Shāhé Jiēdào [Shāhéjiē Zhèn]沙河街道Urbaner UnterbezirkCháisāng Qū39.560
Shāhé Jīngjì Jìshù Kāifāqū沙河经济技术开发区Sonstiges GebietCháisāng Qū30.045
Shāhúshān Guănlĭchŭ沙湖山管理处Sonstiges GebietLúshān Shì1.821
Shàngfèng Zhèn上奉镇KleinstadtXiūshuĭ Xiàn14.661
Shàngháng Xiāng上杭乡LandgemeindeXiūshuĭ Xiàn16.273
Shàngshān Xiāng上衫乡LandgemeindeXiūshuĭ Xiàn12.455
Shàngshílĭng Zōnghé Kĕnzhí Chăng上十岭综合垦殖场Sonstiges GebietPéngzé Xiàn3.523
Shàngtāng Xiāng上汤乡LandgemeindeWŭníng Xiàn5.284
Shānkŏu Zhèn山口镇KleinstadtXiūshuĭ Xiàn15.851
Shí'ào Xiāng石坳乡LandgemeindeXiūshuĭ Xiàn14.443
Shídù Xiāng石渡乡LandgemeindeWŭníng Xiàn12.832
Shílĭ Jiēdào十里街道Urbaner UnterbezirkLiánxī Qū106.480
Shíménlóu Zhèn石门楼镇KleinstadtWŭníng Xiàn20.450
Shīshān Xiāng狮山乡LandgemeindeDūchāng Xiàn15.942
Shīzi Jiēdào狮子街道Urbaner UnterbezirkCháisāng Qū20.418
Shuāngzhōng Zhèn双钟镇KleinstadtHúkŏu Xiàn82.167
Shuĭchăn Yăngzhí Chăng水产养殖场Sonstiges GebietPéngzé Xiàn793
Shuĭyuán Xiāng水源乡LandgemeindeXiūshuĭ Xiàn11.442
Shùndé Xiāng舜德乡LandgemeindeHúkŏu Xiàn13.864
Sìdū Zhèn四都镇KleinstadtXiūshuĭ Xiàn20.687
Sòngxī Zhèn宋溪镇KleinstadtWŭníng Xiàn10.983
Sūjiādāng Xiāng苏家垱乡LandgemeindeGòngqīngchéng Shì25.141
Sūshān Xiāng苏山乡LandgemeindeDūchāng Xiàn20.459
Tàibó Hú Nóngyè Zōnghé Kāifāqū太泊湖农业综合开发区Sonstiges GebietPéngzé Xiàn5.503
Tàibó Hú Shuĭchăn Yăngzhí Chăng太泊湖水产养殖场Sonstiges GebietPéngzé Xiàn582
Tàipíngguān Xiāng太平关乡LandgemeindePéngzé Xiàn20.612
Tàiyángshēng Zhèn太阳升镇KleinstadtXiūshuĭ Xiàn27.851
Tángshān Xiāng塘山乡LandgemeindeDé'ān Xiàn3.007
Tānxī Zhèn滩溪镇KleinstadtYŏngxiū Xiàn18.519
Tiānhóng Zhèn天红镇KleinstadtPéngzé Xiàn15.974
Túbù Zhèn涂埠镇KleinstadtYŏngxiū Xiàn66.285
Tŭtáng Zhèn土塘镇KleinstadtDūchāng Xiàn47.266
Wànfú Jīngjì Jìshù Kāifāqū Guănwĕihuì万福经济技术开发区管委会Sonstiges GebietWŭníng Xiàn11.746
Wāngdūn Xiāng汪墩乡LandgemeindeDūchāng Xiàn42.097
Wànhù Zhèn万户镇KleinstadtDūchāng Xiàn26.607
Wēijiā Zhèn威家镇KleinstadtLiánxī Qū7.563
Wēnquán Zhèn温泉镇KleinstadtLúshān Shì23.400
Wúchéng Zhèn吴城镇KleinstadtYŏngxiū Xiàn15.024
Wŭjiāo Xiāng武蛟乡LandgemeindeRuìchāng Shì12.411
Wŭlĭ Jiēdào五里街道Urbaner UnterbezirkLiánxī Qū35.451
Wŭshān Kĕnzhí Chăng武山垦殖场Sonstiges GebietHúkŏu Xiàn217
Wúshān Zhèn吴山镇KleinstadtDé'ān Xiàn12.132
Wŭshān Zhèn武山镇KleinstadtHúkŏu Xiàn12.066
Xiàfàn Zhèn夏畈镇KleinstadtRuìchāng Shì16.915
Xiāngxī Xiāng芗溪乡LandgemeindeDūchāng Xiàn21.862
Xiàngyáng Jiēdào向阳街道Urbaner UnterbezirkXúnyáng Qū48.184
Xīgăng Zhèn西港镇KleinstadtXiūshuĭ Xiàn21.136
Xīkŏu Zhèn溪口镇KleinstadtXiūshuĭ Xiàn27.167
Xīngăng Zhèn新港镇KleinstadtLiánxī Qū28.638
Xīngzi Zhèn [Liăohuā Zhèn]星子镇KleinstadtLúshān Shì21.059
Xīnhé Zhèn新合镇KleinstadtCháisāng Qū14.027
Xīnníng Zhèn [incl. Yùníng Jiēdào]新宁镇KleinstadtWŭníng Xiàn85.462
Xīntáng Xiāng新塘乡LandgemeindeCháisāng Qū18.138
Xīnwān Xiāng新湾乡LandgemeindeXiūshuĭ Xiàn9.845
Xīnzhōu Kĕnzhí Chăng新洲垦殖场Sonstiges GebietCháisāng Qū4.685
Xīyuán Xiāng西源乡LandgemeindeDūchāng Xiàn20.569
Xúbù Zhèn徐埠镇KleinstadtDūchāng Xiàn29.746
Yànfāng Zhèn燕坊镇KleinstadtYŏngxiū Xiàn12.480
Yángfēng Xiāng阳峰乡LandgemeindeDūchāng Xiàn27.358
Yángzhōu Xiāng杨洲乡LandgemeindeWŭníng Xiàn7.070
Yángzĭ Zhèn杨梓镇KleinstadtPéngzé Xiàn29.493
Yìníng Zhèn义宁镇KleinstadtXiūshuĭ Xiàn109.983
Yŏng'ān Xiāng永安乡LandgemeindeCháisāng Qū21.732
Yŏngfēng Kĕnzhí Chăng永丰垦殖场Sonstiges GebietYŏngxiū Xiàn6.315
Yŏngquán Xiāng涌泉乡LandgemeindeCháisāng Qū14.563
Yuányìchăng 园艺场Sonstiges GebietDé'ān Xiàn1.004
Yúduàn Xiāng余段乡LandgemeindeXiūshuĭ Xiàn4.139
Yújiāhé Xiāng虞家河乡LandgemeindeLiánxī Qū12.469
Yúnshān Qĭyè Jítuán 云山企业集团Sonstiges GebietYŏngxiū Xiàn33.372
Zéquán Xiāng泽泉乡LandgemeindeGòngqīngchéng Shì14.531
Zhājīn Zhèn渣津镇KleinstadtXiūshuĭ Xiàn43.462
Zhāngqīng Xiāng张青乡LandgemeindeHúkŏu Xiàn17.671
Zhàochén Zhèn肇陈镇KleinstadtRuìchāng Shì12.582
Zhèlín Zhèn柘林镇KleinstadtYŏngxiū Xiàn8.861
Zhēngcūn Xiāng征村乡LandgemeindeXiūshuĭ Xiàn13.107
Zhōngguăn Zhèn中馆镇KleinstadtDūchāng Xiàn21.601
Zhōuxī Zhèn周溪镇KleinstadtDūchāng Xiàn43.849
Zhúpíng Xiāng竹坪乡LandgemeindeXiūshuĭ Xiàn8.117
Zōuqiáo Xiāng邹桥乡LandgemeindeDé'ān Xiàn8.306
Zuŏlĭ Zhèn左里镇KleinstadtDūchāng Xiàn23.815

Quelle: China National Bureau of Statistics (web).

Erläuterung: Urbane Unterbezirke und Kleinstädte können ländliche Bevölkerungsanteile aufweisen. Gliederung nach Bezirken und Kreisen gemäß Stand 2020 soweit hinreichende Informationen verfügbar.