Startseite
Karte anzeigen

China: Jí'ān Shì (Jiāngxī)

Städte, Bezirke und Kreise

Die Einwohnerzahlen für alle kreisfreien Städte (Shì), Stadtbezirke (Qū) und Kreise (Xiàn) in Jí'ān Shì.

NameOriginalStatusEinwohner
Zensus
2010-11-01
 
Ānfú Xiàn安福县Landkreis385.631
Jí'ān Xiàn吉安县Landkreis464.295
Jĭnggāngshān Shì井冈山市Kreisfreie Stadt169.082
Jíshuĭ Xiàn吉水县Landkreis501.337
Jízhōu Qū吉州区Bezirk338.523
Qīngyuán Qū青原区Bezirk200.176
Suìchuān Xiàn遂川县Landkreis535.974
Tàihé Xiàn泰和县Landkreis495.453
Wàn'ān Xiàn万安县Landkreis301.699
Xiájiāng Xiàn峡江县Landkreis184.483
Xīngān Xiàn新干县Landkreis329.830
Yŏngfēng Xiàn永丰县Landkreis428.276
Yŏngxīn Xiàn永新县Landkreis475.580
Jí'ān Shì吉安市Stadt auf Präfekturebene4.810.339

Übersicht: Gemeinden

Die Einwohnerzahlen für alle urbanen Unterbezirke (Jiēdào), Kleinstädte (Zhèn) und Landgemeinden (Xiāng) in Jí'ān Shì.

Das Symbol Details verlinkt zu weiteren Informationen über einen ausgewählten Ort inklusive seiner Bevölkerungsstruktur (Geschlecht, Altersgruppen).

Name OriginalStatusStadt / Bezirk / KreisEinwohner
Zensus
2010-11-01
 
Ānfú Gāoxīn Jìshù Chǎnyè Yuánqū安福高新技术产业园区Sonstiges GebietĀnfú Xiàn1.275
Āntáng Xiāng安塘乡LandgemeindeJí'ān Xiàn11.190
Áochéng Zhèn敖城镇KleinstadtJí'ān Xiàn17.877
Àonán Xiāng坳南乡LandgemeindeYŏngxīn Xiàn7.691
Bādū Zhèn八都镇KleinstadtJíshuĭ Xiàn34.005
Băijiā Zhèn百嘉镇KleinstadtWàn'ān Xiàn19.606
Bǎilù Xiāng [incl. Élĭng Xiāng]柏露乡LandgemeindeJĭnggāngshān Shì6.853
Báishā Zhèn白沙镇KleinstadtJíshuĭ Xiàn20.689
Báishí Kĕnzhí Chăng白石垦殖场Sonstiges GebietJĭnggāngshān Shì559
Báishuĭ Zhèn白水镇KleinstadtJíshuĭ Xiàn10.808
Báitáng Jiēdào白塘街道Urbaner UnterbezirkJízhōu Qū13.867
Bājiāng Xiāng八江乡LandgemeindeYŏngfēng Xiàn11.058
Băoshān Xiāng宝山乡LandgemeindeWàn'ān Xiàn11.653
Bāqiū Zhèn巴邱镇KleinstadtXiájiāng Xiàn35.255
Bĕimén Jiēdào北门街道Urbaner UnterbezirkJízhōu Qū67.633
Bĕiyuán Xiāng北源乡LandgemeindeJí'ān Xiàn17.625
Bīnjiāng Jiēdào滨江街道Urbaner UnterbezirkQīngyuán Qū17.296
Bìxī Zhèn碧溪镇KleinstadtJĭnggāngshān Shì16.772
Bìzhōu Zhèn碧洲镇KleinstadtSuìchuān Xiàn11.515
Bùqián Zhèn埠前镇KleinstadtYŏngxīn Xiàn20.718
Cáifēng Xiāng才丰乡LandgemeindeYŏngxīn Xiàn15.014
Căolín Zhèn草林镇KleinstadtSuìchuān Xiàn30.828
Chángtáng Zhèn长塘镇KleinstadtJízhōu Qū33.064
Chéngjiāng Zhèn澄江镇KleinstadtTàihé Xiàn112.264
Chéngshàng Xiāng城上乡LandgemeindeXīngān Xiàn13.937
Chìgŭ Xiāng赤谷乡LandgemeindeĀnfú Xiàn7.446
Cípíng Zhèn茨坪镇KleinstadtJĭnggāngshān Shì12.748
Dàchōng Xiāng大冲乡LandgemeindeJí'ān Xiàn12.436
Dàfén Zhèn大汾镇KleinstadtSuìchuān Xiàn37.299
Dàijiāpŭ Xiāng戴家埔乡LandgemeindeSuìchuān Xiàn13.639
Dàkēng Xiāng大坑乡LandgemeindeSuìchuān Xiàn15.304
Dànqián Xiāng弹前乡LandgemeindeWàn'ān Xiàn12.593
Dàyángzhōu Zhèn大洋洲镇KleinstadtXīngān Xiàn23.736
Dēnglóng Xiāng登龙乡LandgemeindeJí'ān Xiàn15.899
Dīngjiāng Zhèn丁江镇KleinstadtJíshuĭ Xiàn12.860
Dōnggù Shēzú Shăoshù Mínzú Xiāng东固畲族少数民族乡LandgemeindeQīngyuán Qū15.887
Dōngshàng Xiāng东上乡LandgemeindeJĭnggāngshān Shì7.072
Duīziqián Zhèn堆子前镇KleinstadtSuìchuān Xiàn20.955
Dūnhòu Zhèn敦厚镇KleinstadtJí'ān Xiàn87.908
Ēnjiāng Zhèn恩江镇KleinstadtYŏngfēng Xiàn84.776
Fènghuáng Zhèn凤凰镇KleinstadtJí'ān Xiàn18.241
Fēngjiāng Zhèn枫江镇KleinstadtJíshuĭ Xiàn32.521
Fēngtián Zhèn枫田镇KleinstadtĀnfú Xiàn22.405
Fúmín Xiāng福民乡LandgemeindeXiájiāng Xiàn9.521
Fúróng Zhèn芙蓉镇KleinstadtWàn'ān Xiàn59.029
Fùtān Zhèn富滩镇KleinstadtQīngyuán Qū21.656
Fùtián Zhèn富田镇KleinstadtQīngyuán Qū25.926
Fùtián Zhèn阜田镇KleinstadtJíshuĭ Xiàn36.573
Gānluò Xiāng甘洛乡LandgemeindeĀnfú Xiàn11.675
Gāopíng Zhèn高坪镇KleinstadtSuìchuān Xiàn14.033
Gāopō Zhèn高陂镇KleinstadtWàn'ān Xiàn12.189
Gāoqiáolóu Zhèn高桥楼镇KleinstadtYŏngxīn Xiàn15.362
Gāoshì Xiāng高市乡LandgemeindeYŏngxīn Xiàn12.491
Gāoxīn Jiēdào高新街道Urbaner UnterbezirkJí'ān Xiàn9.169
Gāoxī Xiāng高溪乡LandgemeindeYŏngxīn Xiàn18.675
Gēpíng Xiāng戈坪乡LandgemeindeXiájiāng Xiàn7.869
Gĕtián Xiāng葛田乡LandgemeindeJĭnggāngshān Shì5.207
Guāncháo Zhèn冠朝镇KleinstadtTàihé Xiàn19.513
Guāngmíng Xiāng [incl. Xiàqī Xiāng, Chángpíng Xiāng]光明乡LandgemeindeJĭnggāngshān Shì8.102
Guānshān Línchăng官山林场Sonstiges GebietYŏngfēng Xiàn520
Guānshān Xiāng冠山乡LandgemeindeJíshuĭ Xiàn8.564
Guāntián Xiāng官田乡LandgemeindeJí'ān Xiàn13.112
Guànxī Zhèn灌溪镇KleinstadtTàihé Xiàn24.380
Guāshē Xiāng瓜畲乡LandgemeindeĀnfú Xiàn10.618
Gŭchéng Zhèn古城镇KleinstadtJĭnggāngshān Shì11.747
Gùjiāng Zhèn固江镇KleinstadtJí'ān Xiàn18.842
Gŭnán Jiēdào古南街道Urbaner UnterbezirkJízhōu Qū37.768
Gŭxiàn Zhèn古县镇KleinstadtYŏngfēng Xiàn21.597
Hébù Jiēdào禾埠街道Urbaner UnterbezirkJízhōu Qū17.381
Héchuān Zhèn禾川镇KleinstadtYŏngxīn Xiàn73.652
Hédōng Jiēdào河东街道Urbaner UnterbezirkQīngyuán Qū48.923
Héngjiāng Zhèn横江镇KleinstadtJí'ān Xiàn19.697
Hénglóng Zhèn横龙镇KleinstadtĀnfú Xiàn21.679
Hépŭ Xiāng荷浦乡LandgemeindeXīngān Xiàn17.323
Héshì Zhèn禾市镇KleinstadtTàihé Xiàn20.912
Héyuán Zhèn禾源镇KleinstadtSuìchuān Xiàn20.915
Huáizhōng Zhèn怀忠镇KleinstadtYŏngxīn Xiàn20.386
Huáng'ào Xiāng黄垇乡LandgemeindeJĭnggāngshān Shì6.056
Huángkēng Xiāng黄坑乡LandgemeindeSuìchuān Xiàn18.056
Huángqiáo Zhèn黄桥镇KleinstadtJíshuĭ Xiàn24.536
Hŭkēng Zhèn浒坑镇KleinstadtĀnfú Xiàn12.887
Jí'ān Gāoxīn Jìshù Chǎnyè Yuánqū吉安高新技术产业园区Sonstiges GebietJí'ān Xiàn3.833
Jí'ān Jiānyù吉安监狱Sonstiges GebietJízhōu Qū504
Jiàntián Xiāng涧田乡LandgemeindeWàn'ān Xiàn13.631
Jiăntóu Zhèn枧头镇KleinstadtWàn'ān Xiàn25.018
Jièbù Zhèn界埠镇KleinstadtXīngān Xiàn23.477
Jīnchuān Zhèn金川镇KleinstadtXīngān Xiàn87.578
Jĭnggāngshān Jīngjì Jìshù Kāifāqū井冈山经济技术开发区Sonstiges GebietJí'ān Xiàn6.537
Jĭnggāngshān Zìrán Băohùqū 井冈山自然保护区Sonstiges GebietJĭnggāngshān Shì6.483
Jĭngqĭjí Tuán井企集团Sonstiges GebietJĭnggāngshān Shì5.588
Jīnjiāng Xiāng金江乡LandgemeindeXiájiāng Xiàn10.206
Jīnpíng Mínzú Xiāng金坪民族乡LandgemeindeXiájiāng Xiàn3.097
Jīnshí Xiāng巾石乡LandgemeindeSuìchuān Xiàn25.043
Jīntān Zhèn金滩镇KleinstadtJíshuĭ Xiàn32.380
Jīntián Xiāng金田乡LandgemeindeĀnfú Xiàn20.397
Jízhōu Qū Gōngyè Yuánxiăoqū 吉州区工业园小区Sonstiges GebietJízhōu Qū2.453
Jūnbù Xiāng君埠乡LandgemeindeYŏngfēng Xiàn11.453
Kēngtián Zhèn坑田镇KleinstadtYŏngfēng Xiàn18.251
Láoqiáo Zhèn醪桥镇KleinstadtJíshuĭ Xiàn19.384
Lăoyíngpán Zhèn老营盘镇KleinstadtTàihé Xiàn5.733
Liánzhōu Xiāng莲洲乡LandgemeindeYŏngxīn Xiàn17.013
Liáotáng Xiāng寮塘乡LandgemeindeĀnfú Xiàn25.564
Lìjiāng Zhèn溧江镇KleinstadtXīngān Xiàn19.087
Lĭtián Zhèn浬田镇KleinstadtJí'ān Xiàn16.220
Lĭtián Zhèn澧田镇KleinstadtYŏngxīn Xiàn41.589
Lónggāng Shēzú Xiāng龙冈畲族乡LandgemeindeYŏngfēng Xiàn13.053
Lóngmén Zhèn龙门镇KleinstadtYŏngxīn Xiàn19.029
Lóngshì Zhèn [incl. Àolĭ Xiāng, Héhuā Xiāng]龙市镇KleinstadtJĭnggāngshān Shì32.973
Lóngtián Xiāng龙田乡LandgemeindeYŏngxīn Xiàn17.389
Lóngyuánkŏu Zhèn龙源口镇KleinstadtYŏngxīn Xiàn23.842
Lùgāng Xiāng鹿冈乡LandgemeindeYŏngfēng Xiàn13.119
Luópū Kĕnzhí Chăng罗铺垦殖场Sonstiges GebietYŏngfēng Xiàn2.248
Luótáng Xiāng罗塘乡LandgemeindeWàn'ān Xiàn14.388
Luótián Zhèn螺田镇KleinstadtJíshuĭ Xiàn18.660
Luótián Zhèn罗田镇KleinstadtXiájiāng Xiàn18.552
Luóxī Zhèn螺溪镇KleinstadtTàihé Xiàn31.018
Lùtián Zhèn潞田镇KleinstadtWàn'ān Xiàn18.710
Lúxī Xiāng芦溪乡LandgemeindeYŏngxīn Xiàn21.612
Măbù Zhèn马埠镇KleinstadtXiájiāng Xiàn14.911
Màixié Zhèn麦斜镇KleinstadtXīngān Xiàn20.968
Máopíng Zhèn [incl. Dàlŏng Zhèn]茅坪镇KleinstadtJĭnggāngshān Shì6.597
Măshì Zhèn马市镇KleinstadtTàihé Xiàn34.320
Máyuán Kĕnzhí Chăng蔴源垦殖场Sonstiges GebietWàn'ān Xiàn1.441
Méijiāng Zhèn枚江镇KleinstadtSuìchuān Xiàn20.117
Méitáng Zhèn梅塘镇KleinstadtJí'ān Xiàn22.659
Mùcūn Xiāng睦村乡LandgemeindeJĭnggāngshān Shì6.147
Nánjiāng Xiāng南江乡LandgemeindeSuìchuān Xiàn10.872
Nánxī Xiāng南溪乡LandgemeindeTàihé Xiàn13.290
Náshān Zhèn拿山镇KleinstadtJĭnggāngshān Shì12.998
Pángŭ Zhèn盘谷镇KleinstadtJíshuĭ Xiàn28.919
Péngfāng Xiāng彭坊乡LandgemeindeĀnfú Xiàn6.720
Píngdū Zhèn平都镇KleinstadtĀnfú Xiàn82.433
Qiánshān Xiāng钱山乡LandgemeindeĀnfú Xiàn11.468
Qiáotóu Zhèn桥头镇KleinstadtTàihé Xiàn14.618
Qīdū Xiāng七都乡LandgemeindeYŏngfēng Xiàn13.493
Qīqín Zhèn七琴镇KleinstadtXīngān Xiàn30.586
Quánjiāng Zhèn泉江镇KleinstadtSuìchuān Xiàn111.160
Qŭbái Xiāng曲白乡LandgemeindeYŏngxīn Xiàn8.091
Qŭlài Zhèn曲濑镇KleinstadtJízhōu Qū15.761
Rénhé Zhèn仁和镇KleinstadtXiájiāng Xiàn14.360
Sānfāng Xiāng三坊乡LandgemeindeYŏngfēng Xiàn5.560
Sānhú Zhèn三湖镇KleinstadtXīngān Xiàn38.482
Sānwān Xiāng三湾乡LandgemeindeYŏngxīn Xiàn5.167
Shācūn Zhèn沙村镇KleinstadtTàihé Xiàn14.428
Shànggù Xiāng上固乡LandgemeindeYŏngfēng Xiàn9.559
Shàngmó Xiāng上模乡LandgemeindeTàihé Xiàn10.297
Shàngxián Xiāng尚贤乡LandgemeindeJíshuĭ Xiàn20.492
Shàngxī Xiāng上溪乡LandgemeindeYŏngfēng Xiàn4.982
Shàngyí Xiāng上圯乡LandgemeindeTàihé Xiàn8.112
Shānzhuāng Xiāng山庄乡LandgemeindeĀnfú Xiàn20.265
Sháokŏu Xiāng韶口乡LandgemeindeWàn'ān Xiàn21.247
Shāpíng Zhèn沙坪镇KleinstadtWàn'ān Xiàn13.258
Shāshì Zhèn沙市镇KleinstadtYŏngxīn Xiàn18.618
Shāxī Zhèn沙溪镇KleinstadtYŏngfēng Xiàn20.244
Shénzhèngqiáo Xiāng神政桥乡LandgemeindeXīngān Xiàn9.837
Shímă Zhèn石马镇KleinstadtYŏngfēng Xiàn32.528
Shíqiáo Zhèn石桥镇KleinstadtYŏngxīn Xiàn24.065
Shíshān Xiāng石山乡LandgemeindeTàihé Xiàn12.481
Shuāngcūn Zhèn双村镇KleinstadtJíshuĭ Xiàn10.739
Shuāngqiáo Xiāng双桥乡LandgemeindeSuìchuān Xiàn6.605
Shuĭbiān Zhèn水边镇KleinstadtXiájiāng Xiàn49.836
Shuĭchá Xiāng水槎乡LandgemeindeTàihé Xiàn11.143
Shuĭnán Zhèn水南镇KleinstadtJíshuĭ Xiàn27.152
Shuĭtián Xiāng水田乡LandgemeindeJíshuĭ Xiàn16.025
Shùnfēng Xiāng顺峰乡LandgemeindeWàn'ān Xiàn9.317
Suìchuānxiàn Gōngyè Yuánqū遂川县工业园区Sonstiges GebietSuìchuān Xiàn1.548
Sūxī Zhèn苏溪镇KleinstadtTàihé Xiàn19.136
Tàihé Xiàn Gāoxīn Chǎnyè Yuánqū泰和县高新产业园区Sonstiges GebietTàihé Xiàn3.711
Táilĭng Xiāng台岭乡LandgemeindeYŏngxīn Xiàn11.487
Tàishān Xiāng泰山乡LandgemeindeĀnfú Xiàn11.447
Tánchéng Xiāng潭城乡LandgemeindeYŏngfēng Xiàn16.928
Tānghú Zhèn汤湖镇KleinstadtSuìchuān Xiàn15.960
Tángzhōu Zhèn塘洲镇KleinstadtTàihé Xiàn31.385
Tánqiū Xiāng潭丘乡LandgemeindeXīngān Xiàn17.972
Tántóu Xiāng潭头乡LandgemeindeYŏngfēng Xiàn9.925
Táotáng Xiāng陶塘乡LandgemeindeYŏngfēng Xiàn13.704
Táoxī Xiāng桃溪乡LandgemeindeXīngān Xiàn13.971
Téngtián Zhèn藤田镇KleinstadtYŏngfēng Xiàn36.150
Tiānhé Zhèn天河镇KleinstadtJí'ān Xiàn15.347
Tiānyù Zhèn天玉镇KleinstadtQīngyuán Qū14.575
Tónglín Xiāng桐林乡LandgemeindeXiájiāng Xiàn7.878
Tóngpíng Zhèn桐坪镇KleinstadtJí'ān Xiàn34.606
Wànfú Zhèn万福镇KleinstadtJí'ān Xiàn37.484
Wànhé Zhèn万合镇KleinstadtTàihé Xiàn48.397
Wénfēng Zhèn文峰镇KleinstadtJíshuĭ Xiàn127.352
Wénpō Zhèn文陂镇KleinstadtQīngyuán Qū13.012
Wénshān Jiēdào文山街道Urbaner UnterbezirkJízhōu Qū31.969
Wénzhú Zhèn文竹镇KleinstadtYŏngxīn Xiàn23.012
Wŭdòujiāng Xiāng五斗江乡LandgemeindeSuìchuān Xiàn12.032
Wŭfēng Zhèn五丰镇KleinstadtWàn'ān Xiàn20.025
Wūjiāng Zhèn乌江镇KleinstadtJíshuĭ Xiàn19.678
Wŭshù Xiāng武术乡LandgemeindeWàn'ān Xiàn6.293
Xiájiāngxiàn Gōngyè Yuánqū峡江县工业园区Sonstiges GebietXiájiāng Xiàn1.361
Xiàngxíng Xiāng象形乡LandgemeindeYŏngxīn Xiàn28.170
Xiăolóng Zhèn小龙镇KleinstadtTàihé Xiàn7.003
Xiàpíng Zhèn厦坪镇KleinstadtJĭnggāngshān Shì16.771
Xiàzào Zhèn夏造镇KleinstadtWàn'ān Xiàn14.396
Xīnchéng Zhèn新城镇KleinstadtJĭnggāngshān Shì6.409
Xīngān Gōngyè Yuánqū新干工业园区Sonstiges GebietXīngān Xiàn1.065
Xīngqiáo Zhèn兴桥镇KleinstadtJízhōu Qū21.804
Xīnjiāng Xiāng新江乡LandgemeindeSuìchuān Xiàn9.576
Xīnwéi Zhèn新圩镇KleinstadtQīngyuán Qū16.684
Xíxīqiáo Jiēdào习溪桥街道Urbaner UnterbezirkJízhōu Qū38.261
Xīxī Xiāng西溪乡LandgemeindeSuìchuān Xiàn14.899
Yāngé Xiāng烟阁乡LandgemeindeYŏngxīn Xiàn16.588
Yángmén Xiāng洋门乡LandgemeindeĀnfú Xiàn20.762
Yángxī Zhèn洋溪镇KleinstadtĀnfú Xiàn16.413
Yánpō Zhèn沿陂镇KleinstadtYŏngfēng Xiàn23.932
Yántián Zhèn严田镇KleinstadtĀnfú Xiàn24.985
Yànxī Zhèn砚溪镇KleinstadtXiájiāng Xiàn11.637
Yánxī Zhèn沿溪镇KleinstadtTàihé Xiàn20.002
Yáotián Zhèn瑶田镇KleinstadtYŏngfēng Xiàn22.200
Yáotóu Zhèn窑头镇KleinstadtWàn'ān Xiàn28.905
Yáqián Zhèn衙前镇KleinstadtSuìchuān Xiàn11.601
Yíjiāng Xiāng沂江乡LandgemeindeXīngān Xiàn11.811
Yíngpánwéi Xiāng营盘圩乡LandgemeindeSuìchuān Xiàn4.752
Yŏnghé Zhèn永和镇KleinstadtJí'ān Xiàn22.730
Yŏngshū Jiēdào永叔街道Urbaner UnterbezirkJízhōu Qū38.095
Yŏngxīnxiàn Gōngyè Yuánqū永新县工业园区Sonstiges GebietYŏngxīn Xiàn1.323
Yŏngyáng Zhèn永阳镇KleinstadtJí'ān Xiàn28.925
Yóutián Zhèn油田镇KleinstadtJí'ān Xiàn23.805
Yuànqián Zhèn苑前镇KleinstadtTàihé Xiàn26.767
Yútián Zhèn雩田镇KleinstadtSuìchuān Xiàn55.039
Zàizhōng Xiāng在中乡LandgemeindeYŏngxīn Xiàn14.596
Zhāngshān Zhèn樟山镇KleinstadtJízhōu Qū19.963
Zhāngzhuāng Xiāng章庄乡LandgemeindeĀnfú Xiàn5.821
Zhíxià Zhèn值夏镇KleinstadtQīngyuán Qū26.217
Zhĭyáng Xiāng指阳乡LandgemeindeJí'ān Xiàn10.153
Zhōngcūn Xiāng中村乡LandgemeindeYŏngfēng Xiàn6.163
Zhōnglóng Xiāng中龙乡LandgemeindeTàihé Xiàn6.543
Zhōuhú Zhèn洲湖镇KleinstadtĀnfú Xiàn36.515
Zhújiāng Xiāng竹江乡LandgemeindeĀnfú Xiàn14.856
Zhūtián Xiāng珠田乡LandgemeindeSuìchuān Xiàn21.617
Zuŏ'ān Zhèn左安镇KleinstadtSuìchuān Xiàn32.609
Zuŏlóng Xiāng佐龙乡LandgemeindeYŏngfēng Xiàn36.833

Quelle: China National Bureau of Statistics (web).

Erläuterung: Urbane Unterbezirke und Kleinstädte können ländliche Bevölkerungsanteile aufweisen. Gliederung nach Bezirken und Kreisen gemäß Stand 2020 soweit hinreichende Informationen verfügbar.