Startseite
Karte anzeigen

China: Fŭzhōu Shì (Jiāngxī)

Städte, Bezirke und Kreise

Die Einwohnerzahlen für alle kreisfreien Städte (Shì), Stadtbezirke (Qū) und Kreise (Xiàn) in Fŭzhōu Shì.

NameOriginalStatusEinwohner
Zensus
2010-11-01
 
Chóngrén Xiàn崇仁县Landkreis347.837
Dōngxiāng Qū东乡区Bezirk438.319
Guăngchāng Xiàn广昌县Landkreis235.395
Jīnxī Xiàn金溪县Landkreis294.826
Lè'ān Xiàn乐安县Landkreis345.766
Líchuān Xiàn黎川县Landkreis230.086
Línchuān Qū临川区Bezirk1.089.888
Nánchéng Xiàn南城县Landkreis306.236
Nánfēng Xiàn南丰县Landkreis287.932
Yíhuáng Xiàn宜黄县Landkreis224.039
Zīxī Xiàn资溪县Landkreis111.983
Fŭzhōu Shì抚州市Stadt auf Präfekturebene3.912.307

Übersicht: Gemeinden

Die Einwohnerzahlen für alle urbanen Unterbezirke (Jiēdào), Kleinstädte (Zhèn) und Landgemeinden (Xiāng) in Fŭzhōu Shì.

Das Symbol Details verlinkt zu weiteren Informationen über einen ausgewählten Ort inklusive seiner Bevölkerungsstruktur (Geschlecht, Altersgruppen).

Name OriginalStatusStadt / Bezirk / KreisEinwohner
Zensus
2010-11-01
 
Áoxī Zhèn鳌溪镇KleinstadtLè'ān Xiàn82.717
Báilù Xiāng白路乡LandgemeindeChóngrén Xiàn17.158
Báipō Xiāng白陂乡LandgemeindeChóngrén Xiàn11.501
Báishè Zhèn白舍镇KleinstadtNánfēng Xiàn36.830
Bāshān Zhèn巴山镇KleinstadtChóngrén Xiàn103.748
Chàngkăi Zhèn唱凯镇KleinstadtLínchuān Qū44.497
Chángqiáo Xiāng长桥乡LandgemeindeGuăngchāng Xiàn6.055
Chénfāngjī Xiāng陈坊积乡LandgemeindeJīnxī Xiàn10.765
Chéngxī Jiēdào城西街道Urbaner UnterbezirkLínchuān Qū20.212
Chìshuĭ Zhèn赤水镇KleinstadtGuăngchāng Xiàn19.387
Chónggăng Zhèn崇岗镇KleinstadtLínchuān Qū24.883
Cuìléishān Kĕnzhí Chăng翠雷山垦殖场Sonstiges GebietGuăngchāng Xiàn957
Dàgăng Zhèn大岗镇KleinstadtLínchuān Qū30.920
Dàifāng Zhèn戴坊镇KleinstadtLè'ān Xiàn32.796
Dàmătóu Xiāng大马头乡Sonstiges GebietLè'ān Xiàn1.572
Dèngjiā Xiāng邓家乡LandgemeindeDōngxiāng Qū21.006
Déshèng Qĭyè Jítuán 德胜企业集团Sonstiges GebietLíchuān Xiàn1.905
Déshèng Zhèn德胜镇KleinstadtLíchuān Xiàn11.172
Dōngguăn Zhèn东馆镇KleinstadtLínchuān Qū18.745
Dōngpíng Xiāng东坪乡LandgemeindeNánfēng Xiàn5.809
Dōngpō Zhèn东陂镇KleinstadtYíhuáng Xiàn11.554
Dōngxiāngxiàn Jīngjì Kāifāqū东乡县经济开发区Sonstiges GebietDōngxiāng Qū313
Duìqiáo Zhèn对桥镇KleinstadtJīnxī Xiàn17.362
Èrdū Zhèn二都镇KleinstadtYíhuáng Xiàn15.831
Fènggāng Zhèn凤冈镇KleinstadtYíhuáng Xiàn64.715
Fŭbĕi Zhèn抚北镇KleinstadtLínchuān Qū8.980
Fùfāng Xiāng傅坊乡LandgemeindeNánfēng Xiàn13.344
Găngshàngjī Zhèn岗上积镇KleinstadtDōngxiāng Qū19.703
Gānkēng Shēngtài Línchăng甘坑生态林场Sonstiges GebietDōngxiāng Qū7.348
Gānzhú Zhèn甘竹镇KleinstadtGuăngchāng Xiàn25.164
Gāofù Zhèn高阜镇KleinstadtZīxī Xiàn16.102
Gāopíng Zhèn高坪镇KleinstadtLínchuān Qū25.201
Gāotián Xiāng高田乡LandgemeindeZīxī Xiàn13.459
Gōngfāng Zhèn龚坊镇KleinstadtLè'ān Xiàn18.868
Gōngxī Zhèn公溪镇KleinstadtLè'ān Xiàn27.554
Guăngchāngxiàn Gōngyè Yuánqū广昌县工业园区Sonstiges GebietGuăngchāng Xiàn1.069
Gŭgăng Xiāng谷岗乡LandgemeindeLè'ān Xiàn11.937
Guōwéi Xiāng郭圩乡LandgemeindeChóngrén Xiàn14.869
Hángbù Zhèn航埠镇KleinstadtChóngrén Xiàn30.042
Hébù Xiāng河埠乡LandgemeindeLínchuān Qū7.630
Hèchéng Zhèn鹤城镇KleinstadtZīxī Xiàn42.141
Héshàng Zhèn河上镇KleinstadtChóngrén Xiàn25.117
Héshì Zhèn合市镇KleinstadtJīnxī Xiàn23.204
Héyuán Xiāng荷源乡LandgemeindeLíchuān Xiàn8.467
Héyuán Zhèn何源镇KleinstadtJīnxī Xiàn15.282
Hóngcūn Zhèn宏村镇KleinstadtLíchuān Xiàn13.518
Hóngguāng Kĕnzhí Chăng红光垦殖场Sonstiges GebietDōngxiāng Qū3.793
Hóngliàng Kĕnzhí Chăng红亮垦殖场Sonstiges GebietDōngxiāng Qū1.957
Hóngmén Zhèn洪门镇KleinstadtNánchéng Xiàn11.221
Hóngxīng Kĕnzhí Chăng红星垦殖场Sonstiges GebietDōngxiāng Qū14.624
Hòucūn Xiāng厚村乡LandgemeindeLíchuān Xiàn7.412
Huángbǎilĭng Kĕnzhí Chăng黄柏岭垦殖场Sonstiges GebietYíhuáng Xiàn331
Huángpō Zhèn黄陂镇KleinstadtYíhuáng Xiàn23.494
Huángtōng Xiāng黄通乡LandgemeindeJīnxī Xiàn10.454
Huáqiáo Guǎnlǐqū华侨农场Sonstiges GebietJīnxī Xiàn1.816
Huáshān Zhèn华山镇KleinstadtLíchuān Xiàn3.048
Húfāng Xiāng湖坊乡LandgemeindeLíchuān Xiàn8.599
Húnán Xiāng湖南乡LandgemeindeLínchuān Qū43.449
Húpíng Xiāng湖坪乡LandgemeindeLè'ān Xiàn17.516
Hŭwān Zhèn浒湾镇KleinstadtJīnxī Xiàn25.371
Hŭwéi Xiāng虎圩乡LandgemeindeDōngxiāng Qū16.588
Húxī Xiāng湖溪乡LandgemeindeLè'ān Xiàn10.635
Jiànchāng Zhèn建昌镇KleinstadtNánchéng Xiàn109.108
Jiānfēng Xiāng尖峰乡LandgemeindeGuăngchāng Xiàn13.234
Jiāngxī Línféi Chăng江西磷肥厂Sonstiges GebietDōngxiāng Qū3.301
Jiāngxī Tóngyè Jítuán Gōngsī Dōngtóng Kuàngyè Yŏuxiàn Zérèn Gōngsī江西铜业集团公司东同矿业有限责任公司Sonstiges GebietDōngxiāng Qū3.740
Jīnggōnglù Jiēdào荆公路街道Urbaner UnterbezirkLínchuān Qū42.583
Jīnzhú Shēzú Xiāng金竹畲族乡LandgemeindeLè'ān Xiàn11.357
Kāifāqū 开发区Sonstiges GebietLínchuān Qū27
Láixī Xiāng莱溪乡LandgemeindeNánfēng Xiàn15.312
Lángjū Zhèn琅琚镇KleinstadtJīnxī Xiàn26.617
Liánchéng Xiāng连城乡LandgemeindeLínchuān Qū19.077
Lĭpō Zhèn礼陂镇KleinstadtChóngrén Xiàn11.895
Lĭtă Zhèn里塔镇KleinstadtNánchéng Xiàn17.707
Liùjiāqiáo Xiāng六家桥乡LandgemeindeChóngrén Xiàn18.791
Liúlí Xiāng琉璃乡LandgemeindeJīnxī Xiàn22.194
Liùshuĭqiáo Jiēdào六水桥街道Urbaner UnterbezirkLínchuān Qū42.419
Líwéi Zhèn黎圩镇KleinstadtDōngxiāng Qū14.219
Líxī Zhèn梨溪镇KleinstadtYíhuáng Xiàn18.272
Lóng'ān Zhèn龙安镇KleinstadtLíchuān Xiàn13.915
Lónghú Zhèn龙湖镇KleinstadtNánchéng Xiàn17.199
Lóngxī Zhèn龙溪镇KleinstadtLínchuān Qū13.924
Lùfāng Xiāng陆坊乡LandgemeindeJīnxī Xiàn14.768
Luóhú Zhèn罗湖镇KleinstadtLínchuān Qū61.611
Luópō Xiāng罗陂乡LandgemeindeLè'ān Xiàn14.820
Luózhēn Zhèn罗针镇KleinstadtLínchuān Qū45.986
Mă'ān Zhèn马鞍镇KleinstadtChóngrén Xiàn18.431
Máopái Xiāng茅排乡LandgemeindeLínchuān Qū4.333
Mătóushān Zhèn马头山镇KleinstadtZīxī Xiàn11.207
Măwéi Zhèn马圩镇KleinstadtDōngxiāng Qū43.340
Náncūn Xiāng南村乡LandgemeindeLè'ān Xiàn20.408
Nánfēng Gōngyè Yuánqū南丰工业园区Sonstiges GebietNánfēng Xiàn313
Nánfēng Xiàn Chánghóng Kĕnzhí Chăng南丰县长红垦殖场Sonstiges GebietNánfēng Xiàn232
Nányuán Xiāng南源乡LandgemeindeYíhuáng Xiàn8.726
Niútián Zhèn牛田镇KleinstadtLè'ān Xiàn19.725
Péngtián Xiāng鹏田乡LandgemeindeLínchuān Qū7.954
Pògān Xiāng珀玕乡LandgemeindeDōngxiāng Qū15.896
Qiānshàn Xiāng千善乡LandgemeindeGuăngchāng Xiàn5.407
Qiàwān Zhèn洽湾镇KleinstadtNánfēng Xiàn15.825
Qīlĭgăng Kĕnzhí Chăng七里岗垦殖场Sonstiges GebietLínchuān Qū221
Qīlĭgăng Xiāng七里岗乡LandgemeindeLínchuān Qū15.878
Qínchéng Zhèn琴城镇KleinstadtNánfēng Xiàn99.987
Qīngnián Kĕnzhí Chăng青年垦殖场Sonstiges GebietYíhuáng Xiàn295
Qīngní Zhèn青泥镇KleinstadtLínchuān Qū18.473
Qīngyún Jiēdào青云街道Urbaner UnterbezirkLínchuān Qū104.154
Qiūxī Zhèn秋溪镇KleinstadtLínchuān Qū21.832
Rìfēng Zhèn日峰镇KleinstadtLíchuān Xiàn82.667
Róngshān Kĕnzhí Chăng荣山垦殖场Sonstiges GebietLínchuān Qū389
Róngshān Zhèn荣山镇KleinstadtLínchuān Qū20.604
Sāngtián Zhèn桑田镇KleinstadtNánfēng Xiàn12.722
Sānshān Xiāng三山乡LandgemeindeChóngrén Xiàn12.921
Sānxī Xiāng三溪乡LandgemeindeNánfēng Xiàn10.152
Shāndàng Zhèn山砀镇KleinstadtLè'ān Xiàn21.630
Shàngdùndù Zhèn上顿渡镇KleinstadtLínchuān Qū117.438
Shàngtáng Zhèn上唐镇KleinstadtNánchéng Xiàn27.320
Shāzhōu Zhèn沙洲镇KleinstadtNánchéng Xiàn13.671
Shéngǎng Xiāng神冈乡LandgemeindeYíhuáng Xiàn10.402
Shèpíng Xiāng社苹乡LandgemeindeLíchuān Xiàn7.666
Shímén Xiāng石门乡LandgemeindeJīnxī Xiàn13.973
Shìshān Zhèn市山镇KleinstadtNánfēng Xiàn36.150
Shíxiá Xiāng石峡乡LandgemeindeZīxī Xiàn5.350
Shízhuāng Xiāng石庄乡LandgemeindeChóngrén Xiàn11.529
Shuāngtáng Zhèn双塘镇KleinstadtJīnxī Xiàn10.967
Shuĭnánwéi Xiāng水南圩乡LandgemeindeGuăngchāng Xiàn6.018
Sōnghú Xiāng嵩湖乡LandgemeindeLínchuān Qū17.001
Sōngshì Zhèn嵩市镇KleinstadtZīxī Xiàn9.563
Sūnfāng Zhèn孙坊镇KleinstadtChóngrén Xiàn20.232
Tàihé Zhèn太和镇KleinstadtNánfēng Xiàn20.197
Tàiyáng Zhèn太阳镇KleinstadtLínchuān Qū18.206
Tàiyuán Xiāng太源乡LandgemeindeNánfēng Xiàn8.280
Tángfāng Zhèn塘坊镇KleinstadtGuăngchāng Xiàn19.252
Tángyīn Zhèn棠阴镇KleinstadtYíhuáng Xiàn16.193
Tánxī Xiāng潭溪乡LandgemeindeLíchuān Xiàn18.411
Táopō Zhèn桃陂镇KleinstadtYíhuáng Xiàn14.047
Táoyuán Xiāng桃源乡LandgemeindeChóngrén Xiàn16.039
Téngqiáo Zhèn腾桥镇KleinstadtLínchuān Qū26.284
Tiānjĭngyuán Xiāng天井源乡LandgemeindeNánchéng Xiàn13.367
Tóngyuán Xiāng桐源乡LandgemeindeLínchuān Qū23.776
Tóupō Zhèn头陂镇KleinstadtGuăngchāng Xiàn23.080
Wànchóng Zhèn万崇镇KleinstadtLè'ān Xiàn13.939
Wànfāng Zhèn万坊镇KleinstadtNánchéng Xiàn24.435
Wángqiáo Zhèn王桥镇KleinstadtDōngxiāng Qū15.255
Wéishàngqiáo Zhèn圩上桥镇KleinstadtDōngxiāng Qū20.849
Wénchāng Jiēdào文昌街道Urbaner UnterbezirkLínchuān Qū45.059
Wēnquán Zhèn温泉镇KleinstadtLínchuān Qū29.932
Wūshí Zhèn乌石镇KleinstadtZīxī Xiàn14.161
Xiāngshān Zhèn相山镇KleinstadtChóngrén Xiàn23.296
Xiàogăng Zhèn孝岗镇KleinstadtDōngxiāng Qū127.076
Xiăohuáng Zhèn小璜镇KleinstadtDōngxiāng Qū36.765
Xiàoqiáo Zhèn孝桥镇KleinstadtLínchuān Qū25.078
Xīchéng Xiāng西城乡LandgemeindeLíchuān Xiàn8.646
Xīdàjiē Jiēdào西大街街道Urbaner UnterbezirkLínchuān Qū47.071
Xīnfēngjiē Zhèn新丰街镇KleinstadtNánchéng Xiàn7.781
Xīnfēng Xiāng新丰乡LandgemeindeYíhuáng Xiàn7.241
Xióngcūn Zhèn熊村镇KleinstadtLíchuān Xiàn14.146
Xiùgŭ Zhèn秀谷镇KleinstadtJīnxī Xiàn81.153
Xŭfāng Xiāng许坊乡LandgemeindeChóngrén Xiàn12.268
Xūjiāng Zhèn盱江镇KleinstadtGuăngchāng Xiàn87.459
Xújiā Zhèn徐家镇KleinstadtNánchéng Xiàn21.521
Xúnkŏu Zhèn洵口镇KleinstadtLíchuān Xiàn10.050
Xúnxī Xiāng浔溪乡LandgemeindeNánchéng Xiàn6.502
Yángqiáodiàn Zhèn杨桥殿镇KleinstadtDōngxiāng Qū33.352
Yángxī Xiāng杨溪乡LandgemeindeGuăngchāng Xiàn5.050
Yáowéi Xiāng瑶圩乡LandgemeindeDōngxiāng Qū11.665
Yíhuángxiàn Gōngyè Yuánqū宜黄县工业园区Sonstiges GebietYíhuáng Xiàn1.535
Yìqián Zhèn驿前镇KleinstadtGuăngchāng Xiàn23.263
Yúnshān Zhèn云山镇KleinstadtLínchuān Qū41.636
Zēngtián Zhèn增田镇KleinstadtLè'ān Xiàn18.073
Zhāngxī Xiāng樟溪乡LandgemeindeLíchuān Xiàn6.769
Zhănpíng Zhèn展坪镇KleinstadtLínchuān Qū19.596
Zhānwéi Zhèn詹圩镇KleinstadtDōngxiāng Qū27.529
Zhāoxié Zhèn招携镇KleinstadtLè'ān Xiàn22.219
Zhènkŏu Xiāng圳口乡LandgemeindeYíhuáng Xiàn11.181
Zhōnggăng Zhèn中港镇KleinstadtYíhuáng Xiàn20.222
Zhōnglĭng Jiēdào钟岭街道Urbaner UnterbezirkLínchuān Qū34.829
Zhōngtián Xiāng中田乡LandgemeindeLíchuān Xiàn13.695
Zhūliáng Zhèn株良镇KleinstadtNánchéng Xiàn36.404
Zĭxiāo Zhèn紫霄镇KleinstadtNánfēng Xiàn12.779
Zuŏfāng Zhèn左坊镇KleinstadtJīnxī Xiàn20.900

Quelle: China National Bureau of Statistics (web).

Erläuterung: Urbane Unterbezirke und Kleinstädte können ländliche Bevölkerungsanteile aufweisen. Gliederung nach Bezirken und Kreisen gemäß Stand 2020 soweit hinreichende Informationen verfügbar.