Home  →    →  
Show Map

China: Yùxī Shì / 玉溪市

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Yùxī Shì (prefecture-level city).

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Chéngjiāng Xiàn澄江县County169,366
Éshān Yízú Zìzhìxiàn峨山彝族自治县Autonomous County162,831
Hóngtă Qū红塔区District495,129
Huáníng Xiàn华宁县County214,650
Jiāngchuān Qū江川区District280,889
Tōnghăi Xiàn通海县County300,800
Xīnpíng Yízú Dăizú Zìzhìxiàn新平彝族傣族自治县Autonomous County285,344
Yìmén Xiàn易门县County177,110
Yuánjiāng Hānízú Yízú Dăizú Zìzhìxiàn元江哈尼族彝族傣族自治县Autonomous County217,399
Yùxī Shì玉溪市Prefecture-level City2,303,518

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Yùxī Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Ānhuà Yízú Xiāng安化彝族乡Rural TownshipJiāngchuān Qū9,160
Bĕichéng Zhèn北城镇TownHóngtă Qū59,440
Chàhé Xiāng岔河乡Rural TownshipÉshān Yízú Zìzhìxiàn10,606
Chūnhé Zhèn春和镇TownHóngtă Qū59,653
Dàjiē Jiēdào大街街道Urban SubdistrictJiāngchuān Qū86,283
Dàlóngtán Xiāng大龙潭乡Rural TownshipÉshān Yízú Zìzhìxiàn13,148
Dàyíngjiē Zhèn大营街镇TownHóngtă Qū49,339
Diànzhōng Zhèn甸中镇TownÉshān Yízú Zìzhìxiàn18,358
Dōng'é Zhèn东峨镇TownYuánjiāng Hānízú Yízú Dăizú Zìzhìxiàn16,921
Fènghuánglù Jiēdào凤凰路街道办事处Urban SubdistrictHóngtă Qū76,155
Fènglù Jiēdào凤麓街道办事处Urban SubdistrictChéngjiāng Xiàn25,407
Fùliángpéng Xiāng富良棚乡Rural TownshipÉshān Yízú Zìzhìxiàn10,712
Gāocāng Zhèn高仓镇TownHóngtă Qū21,970
Gāodà Xiāng高大乡Rural TownshipTōnghăi Xiàn10,547
Guìshān Jiēdào桂山街道办事处Urban SubdistrictXīnpíng Yízú Dăizú Zìzhìxiàn52,194
Hăikŏu Zhèn海口镇TownChéngjiāng Xiàn11,192
Héxī Zhèn河西镇TownTōnghăi Xiàn50,423
Huàniàn Zhèn化念镇TownÉshān Yízú Zìzhìxiàn11,538
Huáxī Zhèn华溪镇TownHuáníng Xiàn13,785
Jiāngchéng Zhèn江城镇TownJiāngchuān Qū70,812
Jiànxīng Xiāng建兴乡Rural TownshipXīnpíng Yízú Dăizú Zìzhìxiàn13,234
Jiásă Zhèn戛洒镇TownXīnpíng Yízú Dăizú Zìzhìxiàn44,694
Jiŭcūn Zhèn九村镇TownChéngjiāng Xiàn11,668
Jiŭlóng Jiēdào九龙街道办事处Urban SubdistrictTōnghăi Xiàn35,822
Jiŭxī Zhèn九溪镇TownJiāngchuān Qū26,760
Lăochăng Xiāng老厂乡Rural TownshipXīnpíng Yízú Dăizú Zìzhìxiàn15,488
Lĭjiāng Jiēdào澧江街道办事处Urban SubdistrictYuánjiāng Hānízú Yízú Dăizú Zìzhìxiàn72,853
Lĭqí Zhèn李棋镇TownHóngtă Qū36,783
Lĭshān Xiāng里山乡Rural TownshipTōnghăi Xiàn8,734
Liùjiē Zhèn六街镇TownYìmén Xiàn25,452
Lóngjiē Jiēdào龙街街道办事处Urban SubdistrictChéngjiāng Xiàn56,983
Lóngquán Zhèn龙泉镇TownYìmén Xiàn72,752
Lóngtán Xiāng龙潭乡Rural TownshipYuánjiāng Hānízú Yízú Dăizú Zìzhìxiàn7,013
Lùjū Zhèn路居镇TownJiāngchuān Qū28,856
Luòhé Xiāng洛河乡Rural TownshipHóngtă Qū9,898
Lǜzhī Zhèn绿汁镇TownYìmén Xiàn16,410
Mīlī Xiāng咪哩乡Rural TownshipYuánjiāng Hānízú Yízú Dăizú Zìzhìxiàn14,047
Mòshā Zhèn漠沙镇TownXīnpíng Yízú Dăizú Zìzhìxiàn35,806
Nàgŭ Zhèn纳古镇TownTōnghăi Xiàn16,148
Nànuò Xiāng那诺乡Rural TownshipYuánjiāng Hānízú Yízú Dăizú Zìzhìxiàn15,095
Níngzhōu Zhèn宁州镇TownHuáníng Xiàn83,213
Pánxī Zhèn盘溪镇TownHuáníng Xiàn53,677
Píngdiàn Xiāng平甸乡Rural TownshipXīnpíng Yízú Dăizú Zìzhìxiàn17,421
Píngzhăng Xiāng平掌乡Rural TownshipXīnpíng Yízú Dăizú Zìzhìxiàn10,836
Pŭbèi Xiāng浦贝乡Rural TownshipYìmén Xiàn16,568
Qiánwèi Zhèn前卫镇TownJiāngchuān Qū48,166
Qīnglóngchăng Zhèn青龙厂镇TownYuánjiāng Hānízú Yízú Dăizú Zìzhìxiàn24,966
Qīnglóng Zhèn青龙镇TownHuáníng Xiàn55,059
Shíjiē Xiāng十街乡Rural TownshipYìmén Xiàn11,651
Shuāngjiāng Zhèn双江镇TownÉshān Yízú Zìzhìxiàn56,532
Shuĭtáng Zhèn水塘镇TownXīnpíng Yízú Dăizú Zìzhìxiàn21,528
Sìjiē Zhèn四街镇TownTōnghăi Xiàn44,797
Tădiàn Zhèn塔甸镇TownÉshān Yízú Zìzhìxiàn14,992
Tóngchăng Xiāng铜厂乡Rural TownshipYìmén Xiàn21,609
Tōnghóngdiàn Xiāng通红甸乡Rural TownshipHuáníng Xiàn8,916
Wādié Xiāng洼垤乡Rural TownshipYuánjiāng Hānízú Yízú Dăizú Zìzhìxiàn10,045
Xiăojiē Xiāng小街乡Rural TownshipYìmén Xiàn12,668
Xiăojiē Zhèn小街镇TownÉshān Yízú Zìzhìxiàn26,945
Xiăoshíqiáo Xiāng小石桥乡Rural TownshipHóngtă Qū5,577
Xīngmĕng Xiāng兴蒙乡Rural TownshipTōnghăi Xiàn5,518
Xīnhuà Xiāng新化乡Rural TownshipXīnpíng Yízú Dăizú Zìzhìxiàn21,808
Xióngguān Xiāng雄关乡Rural TownshipJiāngchuān Qū10,852
Xiùshān Jiēdào秀山街道办事处Urban SubdistrictTōnghăi Xiàn80,299
Yángchàjiē Xiāng羊岔街乡Rural TownshipYuánjiāng Hānízú Yízú Dăizú Zìzhìxiàn11,718
Yángguăng Zhèn杨广镇TownTōnghăi Xiàn48,512
Yángjiē Xiāng羊街乡Rural TownshipYuánjiāng Hānízú Yízú Dăizú Zìzhìxiàn16,888
Yángwŭ Zhèn扬武镇TownXīnpíng Yízú Dăizú Zìzhìxiàn24,761
Yángzōng Zhèn阳宗镇TownChéngjiāng Xiàn24,429
Yánhé Zhèn研和镇TownHóngtă Qū47,959
Yāojiē Zhèn腰街镇TownXīnpíng Yízú Dăizú Zìzhìxiàn15,667
Yīnyuăn Zhèn因远镇TownYuánjiāng Hānízú Yízú Dăizú Zìzhìxiàn27,853
Yòusuŏ Zhèn右所镇TownChéngjiāng Xiàn39,687
Yùdàilù Jiēdào玉带路街道办事处Urban SubdistrictHóngtă Qū52,736
Yùxīnglù Jiēdào玉兴路街道办事处Urban SubdistrictHóngtă Qū75,619
Zhĕlóng Xiāng者竜乡Rural TownshipXīnpíng Yízú Dăizú Zìzhìxiàn11,907

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2016, as far as sufficient information is available.