Home
Show Map

Gàizhōu Shì

County-level City in Yíngkŏu Shì / 营口市

County-level City

The population of Gàizhōu Shì.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Gàizhōu Shì盖州市County-level City691,595
Yíngkŏu Shì营口市Prefecture-level City2,428,534

Contents: Townships

The population of the townships in Gàizhōu Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Băngshìbăo Zhèn榜式堡镇TownGàizhōu Shì22,015
Chéntún Zhèn陈屯镇TownGàizhōu Shì21,320
Dōngchéng Jiēdào东城街道Urban SubdistrictGàizhōu Shì56,158
Èrtái Xiāng二台乡Rural TownshipGàizhōu Shì7,328
Gāotún Zhèn高屯镇TownGàizhōu Shì18,428
Guīzhōu Jiēdào归州街道Urban SubdistrictGàizhōu Shì29,903
Gŭlóu Jiēdào鼓楼街道Urban SubdistrictGàizhōu Shì51,960
Guŏyuán Xiāng果园乡Rural TownshipGàizhōu Shì1,186
Jiŭlŏngdì Jiēdào九垄地街道Urban SubdistrictGàizhōu Shì28,118
Jiŭzhài Zhèn九寨镇TownGàizhōu Shì37,267
Kuàngdònggōu Zhèn矿洞沟镇TownGàizhōu Shì22,011
Liángtún Zhèn梁屯镇TownGàizhōu Shì26,295
Nuănquán Zhèn暖泉镇TownGàizhōu Shì13,842
Qīngshílĭng Zhèn青石岭镇TownGàizhōu Shì26,087
Shāgăng Zhèn沙岗镇TownGàizhōu Shì20,571
Shízìjiē Zhèn什字街镇TownGàizhōu Shì26,844
Shuāngtái Zhèn双台镇TownGàizhōu Shì18,574
Tàiyángshēng Jiēdào太阳升街道Urban SubdistrictGàizhōu Shì41,612
Tuándiàn Zhèn团甸镇TownGàizhōu Shì10,974
Tuánshān Jiēdào团山街道Urban SubdistrictGàizhōu Shì25,501
Wànfú Zhèn万福镇TownGàizhōu Shì37,283
Wòlóngquán Zhèn卧龙泉镇TownGàizhōu Shì17,720
Xiăoshípéng Xiāng小石棚乡Rural TownshipGàizhōu Shì9,651
Xīchéng Jiēdào西城街道Urban SubdistrictGàizhōu Shì55,030
Xīhăi Jiēdào西海街道Urban SubdistrictGàizhōu Shì21,631
Xútún Zhèn徐屯镇TownGàizhōu Shì19,141
Yángyùn Zhèn杨运镇TownGàizhōu Shì25,145

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2016, as far as sufficient information is available.