Home
Show Map

China: Sūzhōu Shì / 苏州市

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Sūzhōu Shì (prefecture-level city).

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Chángshú Shì常熟市County-level City1,510,453
Gūsū Qū [incl. Canglang, Jinchang, Pingjiang]姑苏区District1,649,943
Hŭqiū Qū虎丘区District572,071
Kūnshān Shì昆山市County-level City1,644,860
Tàicāng Shì太仓市County-level City711,854
Wújiāng Qū吴江区District1,273,880
Wúzhōng Qū吴中区District1,157,120
Xiāngchéng Qū相城区District692,947
Zhāngjiāgăng Shì张家港市County-level City1,246,762
Sūzhōu Shì苏州市Prefecture-level City10,459,890

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Sūzhōu Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Bāchéng Zhèn巴城镇TownKūnshān Shì103,162
Báiyángwān Jiēdào白洋湾街道Urban SubdistrictGūsū Qū44,966
Bĕiqiáo Jiēdào北桥街道Urban SubdistrictXiāngchéng Qū59,170
Bìxī Zhèn碧溪镇TownChángshú Shì122,770
Căixiāng Jiēdào彩香街道Urban SubdistrictGūsū Qū65,827
Chángqiáo Jiēdào长桥街道Urban SubdistrictWúzhōng Qū62,875
Chángshúdōngnán Kāifāqū常熟东南开发区Township-like AreaChángshú Shì11,620
Chángshú Jīngjì Kāifāqū常熟经济开发区Township-like AreaChángshú Shì6,454
Chángshúyúshānshànghú Lǚyóudùjiăqū 常熟虞山尚湖旅游度假区Township-like AreaChángshú Shì36,025
Chéngbĕi Jiēdào城北街道Urban SubdistrictGūsū Qū45,723
Chéngnán Jiēdào城南街道Urban SubdistrictWúzhōng Qū105,127
Chéngxiāng Zhèn城厢镇TownTàicāng Shì118,355
Dàxīn Zhèn大新镇TownZhāngjiāgăng Shì50,095
Diànshānhú Zhèn淀山湖镇TownKūnshān Shì50,067
Dŏngbāng Zhèn董浜镇TownChángshú Shì55,591
Dōngfāngsīchóushìchăng 东方丝绸市场Township-like AreaWújiāng Qū3,411
Dōngshān Zhèn东山镇TownWúzhōng Qū51,873
Dōngzhŭ Zhèn东渚镇TownHŭqiū Qū33,330
Fènghuáng Zhèn凤凰镇TownZhāngjiāgăng Shì101,671
Fēngmén Jiēdào葑门街道Urban SubdistrictGūsū Qū74,725
Fēngqiáo Jiēdào枫桥街道Urban SubdistrictHŭqiū Qū126,781
Fénhú Zhèn汾湖镇TownWújiāng Qū195,690
Fúqiáo Zhèn浮桥镇TownTàicāng Shì102,283
Găngqū 港区Township-like AreaTàicāng Shì6,672
Gāoxīnqūhŭshùguānkāifāfēnqū 高新区浒墅关开发分区Township-like AreaHŭqiū Qū81,332
Guāngfú Zhèn光福镇TownWúzhōng Qū50,159
Guānqián Jiēdào观前街道Urban SubdistrictGūsū Qū36,086
Gŭlĭ Zhèn古里镇TownChángshú Shì117,259
Guōxiàng Jiēdào郭巷街道Urban SubdistrictWúzhōng Qū99,014
Hăiyú Zhèn海虞镇TownChángshú Shì112,420
Héngjīng Jiēdào横泾街道Urban SubdistrictWúzhōng Qū39,262
Héngshàn Zhèn横扇镇TownWújiāng Qū55,499
Héngtáng Jiēdào横塘街道Urban SubdistrictHŭqiū Qū65,252
Huángdài Zhèn黄埭镇TownXiāngchéng Qū106,010
Huángjīng Zhèn璜泾镇TownTàicāng Shì64,768
Huángqiáo Jiēdào黄桥街道Urban SubdistrictXiāngchéng Qū60,307
Huāqiáo Zhèn花桥镇TownKūnshān Shì104,969
Hŭqiū Jiēdào虎丘街道Urban SubdistrictGūsū Qū66,609
Hŭshùguān Zhèn浒墅关镇TownHŭqiū Qū58,090
Jiāngsūchángshúfúzhuāngchéng Guănlĭwĕiyuánhuì江苏常熟服装城管理委员会Township-like AreaChángshú Shì26,796
Jĭnfēng Zhèn锦丰镇TownZhāngjiāgăng Shì139,368
Jīngăng Zhèn金港镇TownZhāngjiāgăng Shì217,986
Jīngjìjìshù Kāifāqū经济技术开发区Township-like AreaWújiāng Qū242,090
Jīngjì Kāifāqū经济开发区Township-like AreaTàicāng Shì115,493
Jīntíng Zhèn金庭镇TownWúzhōng Qū39,082
Jĭnxī Zhèn锦溪镇TownKūnshān Shì51,462
Kāifāqū 开发区Township-like AreaXiāngchéng Qū63,187
Kāifāqū 开发区Township-like AreaKūnshān Shì376,962
Kējiàoxīnchéng 科教新城Township-like AreaTàicāng Shì22,148
Lèyú Zhèn乐余镇TownZhāngjiāgăng Shì81,776
Línhú Zhèn临湖镇TownWúzhōng Qū55,282
Liúhé Zhèn浏河镇TownTàicāng Shì66,752
Liúyuán Jiēdào留园街道Urban SubdistrictGūsū Qū78,269
Lóngxī Jiēdào龙西街道Urban SubdistrictWúzhōng Qū45,580
Lóufēng Jiēdào娄葑街道Urban SubdistrictGūsū Qū295,747
Lóumén Jiēdào娄门街道Urban SubdistrictGūsū Qū75,704
Lùdù Zhèn陆渡镇TownTàicāng Shì45,791
Lùjiā Zhèn陆家镇TownKūnshān Shì90,561
Lùzhí Zhèn甪直镇TownWúzhōng Qū135,222
Méilĭ Zhèn梅李镇TownChángshú Shì98,271
Mùdú Zhèn木渎镇TownWúzhōng Qū234,810
Nánfēng Zhèn南丰镇TownZhāngjiāgăng Shì53,442
Nánmén Jiēdào南门街道Urban SubdistrictGūsū Qū48,549
Píngjiānglù Jiēdào平江路街道Urban SubdistrictGūsū Qū36,479
Píngwàng Zhèn平望镇TownWújiāng Qū93,351
Qiāndēng Zhèn千灯镇TownKūnshān Shì92,940
Qīdū Zhèn七都镇TownWújiāng Qū78,000
Qiónglóngshānfēngjĭngqū 穹窿山风景区Township-like AreaWúzhōng Qū4,891
Shājiābāng Zhèn沙家浜镇TownChángshú Shì55,707
Shànghú Zhèn尚湖镇TownChángshú Shì111,194
Shāxī Zhèn沙溪镇TownTàicāng Shì120,346
Shèngpŭ Jiēdào胜浦街道Urban SubdistrictGūsū Qū62,739
Shèngzé Zhèn盛泽镇TownWújiāng Qū243,802
Shílù Jiēdào石路街道Urban SubdistrictGūsū Qū35,159
Shīshān Jiēdào狮山街道Urban SubdistrictHŭqiū Qū123,906
Shuāngfèng Zhèn双凤镇TownTàicāng Shì49,246
Shuāngtă Jiēdào双塔街道Urban SubdistrictGūsū Qū44,352
Sōnglíng Zhèn松陵镇TownWújiāng Qū146,347
Sūjĭn Jiēdào苏锦街道Urban SubdistrictGūsū Qū23,325
Sūyuàn Jiēdào苏苑街道Urban SubdistrictWúzhōng Qū51,451
Sūzhōugōngyèyuánqūzhíshŭ Zhèn苏州工业园区直属镇TownGūsū Qū158,177
Sūzhōukējìchéng 苏州科技城Township-like AreaHŭqiū Qū6,725
Tàipíng Jiēdào太平街道Urban SubdistrictXiāngchéng Qū55,634
Tángqiáo Zhèn塘桥镇TownZhāngjiāgăng Shì163,429
Táohuāwù Jiēdào桃花坞街道Urban SubdistrictGūsū Qū51,396
Táoyuán Zhèn桃源镇TownWújiāng Qū75,209
Tōng'ān Zhèn通安镇TownHŭqiū Qū56,163
Tónglĭ Zhèn同里镇TownWújiāng Qū50,455
Wàngtíng Zhèn望亭镇TownXiāngchéng Qū55,711
Wèitáng Zhèn渭塘镇TownXiāngchéng Qū63,585
Wéitíng Jiēdào唯亭街道Urban SubdistrictGūsū Qū178,691
Wúménqiáo Jiēdào吴门桥街道Urban SubdistrictGūsū Qū84,025
Xiāngshān Jiēdào香山街道Urban SubdistrictWúzhōng Qū23,939
Xīnzhuāng Zhèn辛庄镇TownChángshú Shì95,669
Xūjiāng Jiēdào胥江街道Urban SubdistrictGūsū Qū53,891
Xūkŏu Zhèn胥口镇TownWúzhōng Qū78,756
Yángchénghúshēngtàixiūxián Lǚyóudùjiăqū 阳澄湖生态休闲旅游度假区Township-like AreaXiāngchéng Qū15,548
Yángchénghú Zhèn阳澄湖镇TownXiāngchéng Qū53,386
Yángshè Zhèn杨舍镇TownZhāngjiāgăng Shì419,261
Yŏuxīn Jiēdào友新街道Urban SubdistrictGūsū Qū89,504
Yuánhé Jiēdào元和街道Urban SubdistrictXiāngchéng Qū160,409
Yuèxī Jiēdào越溪街道Urban SubdistrictWúzhōng Qū79,797
Yúshān Línchăng虞山林场Township-like AreaChángshú Shì8,551
Yúshān Zhèn虞山镇TownChángshú Shì572,999
Yùshān Zhèn玉山镇TownKūnshān Shì467,789
Zhāngjiāgăngshìyĕjīn Gōngyèyuán张家港市冶金工业园Township-like AreaZhāngjiāgăng Shì19,734
Zhāngpŭ Zhèn张浦镇TownKūnshān Shì133,820
Zhènhú Jiēdào镇湖街道Urban SubdistrictHŭqiū Qū20,492
Zhènzé Zhèn震泽镇TownWújiāng Qū90,026
Zhītáng Zhèn支塘镇TownChángshú Shì79,127
Zhōushì Zhèn周市镇TownKūnshān Shì144,529
Zhōuzhuāng Zhèn周庄镇TownKūnshān Shì28,599

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2016, as far as sufficient information is available.