Home
Show Map

Jíxián Xiàn

County in Shuāngyāshān Shì / 双鸭山市

County

The population of Jíxián Xiàn.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Jíxián Xiàn集贤县County299,890
Shuāngyāshān Shì双鸭山市Prefecture-level City1,462,626

Contents: Townships

The population of the townships in Jíxián Xiàn.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Àilín Línchăng爱林林场Township-like AreaJíxián Xiàn228
Èrjiŭyī Nóngchăng二九一农场Township-like AreaJíxián Xiàn18,796
Fēnglè Línchăng丰乐林场Township-like AreaJíxián Xiàn225
Fēnglè Zhèn丰乐镇TownJíxián Xiàn23,075
Fúlì Zhèn福利镇TownJíxián Xiàn110,534
Guŏshùshìfànchăng 果树示范场Township-like AreaJíxián Xiàn303
Hēilóngjiāngshĕngshuāngyāshān Jiānyù黑龙江省双鸭山监狱Township-like AreaJíxián Xiàn6,505
Jíxián Zhèn集贤镇TownJíxián Xiàn30,361
Jùnshān Línchăng峻山林场Township-like AreaJíxián Xiàn236
Liángzhŏngchăng 良种场Township-like AreaJíxián Xiàn433
Qīxīng Línchăng七星林场Township-like AreaJíxián Xiàn283
Shēngchāng Zhèn升昌镇TownJíxián Xiàn22,484
Shēngpíngméikuàng 升平煤矿Township-like AreaJíxián Xiàn2,069
Tàipíng Línchăng太平林场Township-like AreaJíxián Xiàn172
Tàipíng Zhèn太平镇TownJíxián Xiàn18,357
Xīng'ān Xiāng兴安乡Rural TownshipJíxián Xiàn20,693
Yāotún Línchăng腰屯林场Township-like AreaJíxián Xiàn48
Yāotún Xiāng腰屯乡Rural TownshipJíxián Xiàn18,885
Yŏng'ān Xiāng永安乡Rural TownshipJíxián Xiàn25,765
Zhŏngchùchăng 种畜场Township-like AreaJíxián Xiàn438

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2016, as far as sufficient information is available.