Home  →    →  
Show Map

China: Sānménxiá Shì / 三门峡市

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Sānménxiá Shì (prefecture-level city).

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Húbīn Qū湖滨区District325,628
Língbăo Shì灵宝市County-level City721,049
Lúshì Xiàn卢氏县County352,449
Miănchí Xiàn渑池县County346,434
Shǎnzhōu Qū [← Shăn Xiàn]陕州区District343,679
Yìmă Shì义马市County-level City144,779
Sānménxiá Shì三门峡市Prefecture-level City2,234,018

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Sānménxiá Shì.

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Càiyuán Xiāng菜园乡Rural TownshipShǎnzhōu Qū33,790
Chángcūnlù Jiēdào常村路街道Urban SubdistrictYìmă Shì10,705
Cháoyánglù Jiēdào朝阳路街道Urban SubdistrictYìmă Shì10,673
Chéncūn Xiāng陈村乡Rural TownshipMiănchí Xiàn33,913
Chéngguān Zhèn城关镇TownMiănchí Xiàn77,903
Chéngguān Zhèn城关镇TownLúshì Xiàn44,628
Chéngguān Zhèn城关镇TownLíngbăo Shì8,321
Chēzhàn Jiēdào车站街道Urban SubdistrictHúbīn Qū45,105
Chuānkŏu Xiāng川口乡Rural TownshipLíngbăo Shì26,673
Cízhōng Xiāng磁钟乡Rural TownshipHúbīn Qū7,976
Dà'ān Jiēdào大安街道Urban SubdistrictHúbīn Qū335
Dàwáng Zhèn大王镇TownLíngbăo Shì56,067
Dàyíng Zhèn大营镇TownShǎnzhōu Qū62,968
Diànzi Xiāng店子乡Rural TownshipShǎnzhōu Qū3,545
Dōngmíng Zhèn东明镇TownLúshì Xiàn31,020
Dōngqū Jiēdào东区街道Urban SubdistrictYìmă Shì17,297
Duàncūn Xiāng段村乡Rural TownshipMiănchí Xiàn6,770
Dùguān Zhèn杜关镇TownLúshì Xiàn16,278
Fànlĭ Zhèn范里镇TownLúshì Xiàn33,350
Gāomiào Xiāng高庙乡Rural TownshipHúbīn Qū6,561
Gōngqián Xiāng宫前乡Rural TownshipShǎnzhōu Qū13,060
Guāndàokŏu Zhèn官道口镇TownLúshì Xiàn20,123
Guānpō Zhèn官坡镇TownLúshì Xiàn25,204
Guānyīntáng Zhèn观音堂镇TownShǎnzhōu Qū39,574
Guŏyuán Xiāng果园乡Rural TownshipMiănchí Xiàn36,405
Gùxiàn Zhèn故县镇TownLíngbăo Shì40,209
Hángŭguān Zhèn函谷关镇TownLíngbăo Shì23,719
Hénánsānménxiá Jīngjì Kāifāqū河南三门峡经济开发区Township-like AreaHúbīn Qū31,061
Héngjiàn Xiāng横涧乡Rural TownshipLúshì Xiàn26,927
Hóngyáng Zhèn洪阳镇TownMiănchí Xiàn20,061
Húbīn Jiēdào湖滨街道Urban SubdistrictHúbīn Qū34,686
Huìxīng Jiēdào会兴街道Urban SubdistrictHúbīn Qū19,508
Jiàndōngqū Guănwĕihuì涧东区管委会Township-like AreaLíngbăo Shì66,164
Jiànhé Jiēdào涧河街道Urban SubdistrictHúbīn Qū75,496
Jiànxīqū Guănwĕihuì涧西区管委会Township-like AreaLíngbăo Shì52,216
Jiāocūn Zhèn焦村镇TownLíngbăo Shì50,113
Jiāokŏu Xiāng交口乡Rural TownshipHúbīn Qū18,887
Língbăoshìyuányìchăng 灵宝市园艺场Township-like AreaLíngbăo Shì554
Mógōukŏu Xiāng磨沟口乡Rural TownshipLúshì Xiàn11,997
Mùtóng Xiāng木桐乡Rural TownshipLúshì Xiàn7,335
Náncūn Xiāng南村乡Rural TownshipMiănchí Xiàn5,475
Pānhé Xiāng潘河乡Rural TownshipLúshì Xiàn11,100
Pōtóu Xiāng坡头乡Rural TownshipMiănchí Xiàn13,637
Qiánjìn Jiēdào前进街道Urban SubdistrictHúbīn Qū39,378
Qiānqiūlù Jiēdào千秋路街道Urban SubdistrictYìmă Shì40,179
Réncūn Xiāng仁村乡Rural TownshipMiănchí Xiàn16,011
Shāhé Xiāng沙河乡Rural TownshipLúshì Xiàn13,366
Shīzipíng Xiāng狮子坪乡Rural TownshipLúshì Xiàn10,040
Shuānghuáishù Xiāng双槐树乡Rural TownshipLúshì Xiàn11,220
Sìhé Xiāng寺河乡Rural TownshipLíngbăo Shì6,372
Sūcūn Xiāng苏村乡Rural TownshipLíngbăo Shì25,215
Tàishānlù Jiēdào泰山路街道Urban SubdistrictYìmă Shì9,169
Tānghé Xiāng汤河乡Rural TownshipLúshì Xiàn9,989
Tiānchí Zhèn天池镇TownMiănchí Xiàn40,637
Wángjiāhòu Xiāng王家后乡Rural TownshipShǎnzhōu Qū17,498
Wăyáogōu Xiāng瓦窑沟乡Rural TownshipLúshì Xiàn13,067
Wényù Xiāng文峪乡Rural TownshipLúshì Xiàn25,731
Wŭlĭchuān Zhèn五里川镇TownLúshì Xiàn18,271
Wŭmŭ Xiāng五亩乡Rural TownshipLíngbăo Shì34,692
Xiáshí Xiāng硖石乡Rural TownshipShǎnzhōu Qū12,626
Xīlĭcūn Xiāng西李村乡Rural TownshipShǎnzhōu Qū21,928
Xīnqū Jiēdào新区街道Urban SubdistrictYìmă Shì30,459
Xīnyìjiē Jiēdào新义街街道Urban SubdistrictYìmă Shì26,297
Xīyán Xiāng西阎乡Rural TownshipLíngbăo Shì49,663
Xīzhāngcūn Zhèn西张村镇TownShǎnzhōu Qū47,659
Xújiāwān Xiāng徐家湾乡Rural TownshipLúshì Xiàn8,232
Yádĭ Jiēdào崖底街道Urban SubdistrictHúbīn Qū46,635
Yángdiàn Zhèn阳店镇TownLíngbăo Shì53,315
Yángpíng Zhèn阳平镇TownLíngbăo Shì75,540
Yăngsháo Xiāng仰韶乡Rural TownshipMiănchí Xiàn39,760
Yīngháo Zhèn英豪镇TownMiănchí Xiàn31,545
Yĭnzhuāng Zhèn尹庄镇TownLíngbăo Shì46,256
Yuándiàn Zhèn原店镇TownShǎnzhōu Qū35,158
Yùlíng Zhèn豫灵镇TownLíngbăo Shì62,588
Zhāngbiàn Xiāng张汴乡Rural TownshipShǎnzhōu Qū11,377
Zhāngcūn Zhèn张村镇TownMiănchí Xiàn24,317
Zhāngmáo Xiāng张茅乡Rural TownshipShǎnzhōu Qū19,267
Zhāngwān Xiāng张湾乡Rural TownshipShǎnzhōu Qū25,229
Zhūyángguān Zhèn朱阳关镇TownLúshì Xiàn14,571
Zhūyáng Zhèn朱阳镇TownLíngbăo Shì43,372

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2016, as far as sufficient information is available.