Home  →    →  
Show Map

China: Nántōng Shì / 南通市

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Nántōng Shì (prefecture-level city).

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Chóngchuān Qū崇川区District869,049
Găngzhá Qū港闸区District266,326
Hăi'ān Xiàn海安县County866,337
Hăimén Shì海门市County-level City907,598
Qĭdōng Shì启东市County-level City972,525
Rúdōng Xiàn如东县County995,983
Rúgāo Shì如皋市County-level City1,267,066
Tōngzhōu Qū通州区District1,138,738
Nántōng Shì南通市Prefecture-level City7,283,622

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Nántōng Shì.

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Báidiàn Zhèn白甸镇TownHăi'ān Xiàn26,955
Báipú Zhèn白蒲镇TownRúgāo Shì72,491
Bānjīng Zhèn搬经镇TownRúgāo Shì69,747
Bāochăng Zhèn包场镇TownHăimén Shì44,316
Bĕixīn Zhèn北新镇TownQĭdōng Shì59,944
Bīngchá Zhèn栟茶镇TownRúdōng Xiàn49,240
Cáobù Zhèn曹埠镇TownRúdōng Xiàn43,469
Chàhé Zhèn岔河镇TownRúdōng Xiàn77,741
Cháiwān Zhèn柴湾镇TownRúgāo Shì44,933
Chángjiāng Zhèn长江镇TownRúgāo Shì81,655
Chánglè Zhèn常乐镇TownHăimén Shì38,493
Chángqīng Zhèn常青镇TownRúgāo Shì40,376
Chángshā Zhèn长沙镇TownRúdōng Xiàn35,461
Chéngdōng Jiēdào城东街道Urban SubdistrictChóngchuān Qū82,736
Chéngdōng Zhèn城东镇TownHăi'ān Xiàn97,189
Chénqiáo Jiēdào陈桥街道Urban SubdistrictGăngzhá Qū28,878
Chuānjiāng Zhèn川姜镇TownTōngzhōu Qū95,545
Dàgōng Zhèn大公镇TownHăi'ān Xiàn57,522
Dàyù Zhèn大豫镇TownRúdōng Xiàn82,661
Déshèng Zhèn德胜镇TownHăimén Shì39,739
Dīngyàn Zhèn丁堰镇TownRúgāo Shì47,055
Dōngchén Zhèn东陈镇TownRúgāo Shì40,107
Dōnghăi Zhèn东海镇TownQĭdōng Shì52,823
Dōngshè Zhèn东社镇TownTōngzhōu Qū45,926
Dūntóu Zhèn墩头镇TownHăi'ān Xiàn59,353
Èrjiă Zhèn二甲镇TownTōngzhōu Qū67,228
Fēnglì Zhèn丰利镇TownRúdōng Xiàn79,699
Gāomíng Zhèn高明镇TownRúgāo Shì43,220
Guānyīnshān Jiēdào观音山街道Urban SubdistrictChóngchuān Qū69,542
Guōyuán Zhèn郭园镇TownRúgāo Shì48,410
Hăi'ānxiàn Nóngchăng海安县农场Township-like AreaHăi'ān Xiàn2,405
Hăi'ān Zhèn海安镇TownHăi'ān Xiàn198,355
Hăifù Zhèn海复镇TownQĭdōng Shì43,610
Hăimén Gōngyèyuánqū海门工业园区Township-like AreaHăimén Shì52,410
Hăiménshìbīnhăixīnqū 海门市滨海新区Township-like AreaHăimén Shì26,921
Hăiménshìjīngjìjìshù Kāifāqū海门市经济技术开发区Township-like AreaHăimén Shì72,915
Hăiménshìlínjiāngxīnqū 海门市临江新区Township-like AreaHăimén Shì25,291
Hăimén Zhèn海门镇TownHăimén Shì144,724
Hăiyŏng Xiāng海永乡Rural TownshipHăimén Shì4,174
Hékŏu Zhèn河口镇TownRúdōng Xiàn58,703
Hépíngqiáo Jiēdào和平桥街道Urban SubdistrictChóngchuān Qū65,299
Hézuò Zhèn合作镇TownQĭdōng Shì53,254
Hóngqiáo Jiēdào虹桥街道Urban SubdistrictChóngchuān Qū83,220
Huánbĕn Nóngchăng环本农场Township-like AreaTōngzhōu Qū1,542
Huìlóng Zhèn汇龙镇TownQĭdōng Shì224,501
Huìpíng Zhèn惠萍镇TownQĭdōng Shì78,955
Hújí Zhèn胡集镇TownHăi'ān Xiàn35,068
Huòlóng Zhèn货隆镇TownHăimén Shì24,968
Jiāng'ān Zhèn江安镇TownRúgāo Shì74,332
Jiāngsūshĕngguóyíngjiāngxīnshā Nóngchăng江苏省国营江心沙农场Township-like AreaHăimén Shì5,871
Jiāngsūshĕngguóyíngnántōng Nóngchăng江苏省国营南通农场Township-like AreaChóngchuān Qū21,866
Jiăoxié Zhèn角斜镇TownHăi'ān Xiàn39,370
Jìnhăi Zhèn近海镇TownQĭdōng Shì52,233
Jīnshā Zhèn金沙镇TownTōngzhōu Qū128,928
Jiŭhuá Zhèn九华镇TownRúgāo Shì59,036
Juégăng Zhèn掘港镇TownRúdōng Xiàn222,912
Jū Zhèn苴镇TownRúdōng Xiàn35,144
Lángshānzhèn Jiēdào狼山镇街道Urban SubdistrictChóngchuān Qū64,738
Lăobàgăng Zhèn老坝港镇TownHăi'ān Xiàn17,542
Lĭbăo Zhèn李堡镇TownHăi'ān Xiàn74,334
Línzĭ Zhèn林梓镇TownRúgāo Shì39,215
Liúhào Zhèn刘浩镇TownHăimén Shì39,528
Liúqiáo Zhèn刘桥镇TownTōngzhōu Qū69,846
Lǚsìgăng Zhèn吕四港镇TownQĭdōng Shì140,865
Mătáng Zhèn马塘镇TownRúdōng Xiàn77,474
Mótóu Zhèn磨头镇TownRúgāo Shì70,610
Nánmò Zhèn南莫镇TownHăi'ān Xiàn48,327
Nántōngshìfùmíngăng Liángzhŏngchăng南通市富民港良种场Township-like AreaChóngchuān Qū1,088
Nántōngshìfùmíngăng Zhŏngchùchăng南通市富民港种畜场Township-like AreaChóngchuān Qū232
Nántōngshìliángmián Yuánzhŏngchăng南通市粮棉原种场Township-like AreaRúgāo Shì1,089
Nányáng Zhèn南阳镇TownQĭdōng Shì84,019
Píngcháo Zhèn平潮镇TownTōngzhōu Qū73,998
Píngdōng Zhèn平东镇TownTōngzhōu Qū42,200
Qí'àn Zhèn骑岸镇TownTōngzhōu Qū38,938
Qĭdōng Jīngjì Kāifāqū启东经济开发区Township-like AreaQĭdōng Shì35,196
Qílín Zhèn麒麟镇TownHăimén Shì26,397
Qĭlóng Xiāng启隆乡Rural TownshipQĭdōng Shì3,959
Qínzào Jiēdào秦灶街道Urban SubdistrictGăngzhá Qū48,455
Qŭtáng Zhèn曲塘镇TownHăi'ān Xiàn90,824
Rèngăng Jiēdào任港街道Urban SubdistrictChóngchuān Qū80,781
Rúchéng Zhèn如城镇TownRúgāo Shì184,978
Rúdōngdōng'ānkējìyuánqū 如东东安科技园区Township-like AreaRúdōng Xiàn128
Rúdōngyángkŏugăng Jīngjì Kāifāqū如东洋口港经济开发区Township-like AreaRúdōng Xiàn1,429
Rúdōngyánhăi Jīngjì Kāifāqū如东沿海经济开发区Township-like AreaRúdōng Xiàn846
Rúgāoshì Jīngjì Kāifāqū如皋市经济开发区Township-like AreaRúgāo Shì72,422
Sānchăng Zhèn三厂镇TownHăimén Shì72,413
Sānhé Zhèn三和镇TownHăimén Shì29,493
Sānyáng Zhèn三阳镇TownHăimén Shì23,791
Sānyú Zhèn三余镇TownTōngzhōu Qū83,795
Shígăng Zhèn石港镇TownTōngzhōu Qū61,820
Shízhuāng Zhèn石庄镇TownRúgāo Shì55,154
Shízŏng Zhèn十总镇TownTōngzhōu Qū29,615
Shuāngdiàn Zhèn双甸镇TownRúdōng Xiàn69,728
Shùxūn Zhèn树勋镇TownHăimén Shì25,904
Sì'ān Zhèn四安镇TownTōngzhōu Qū36,796
Sìjiă Zhèn四甲镇TownHăimén Shì44,943
Sūnzhuāng Zhèn孙庄镇TownHăi'ān Xiàn28,658
Tángzházhèn Jiēdào唐闸镇街道Urban SubdistrictGăngzhá Qū58,401
Táoyuán Zhèn桃园镇TownRúgāo Shì41,071
Tiānbŭ Zhèn天补镇TownHăimén Shì30,311
Tiānshēnggăngzhèn Jiēdào天生港镇街道Urban SubdistrictGăngzhá Qū44,922
Tōngzhōushì Kāifāqū通州市开发区Township-like AreaTōngzhōu Qū74,907
Wángbào Zhèn王鲍镇TownQĭdōng Shì70,840
Wánghào Zhèn王浩镇TownHăimén Shì20,390
Wànnián Zhèn万年镇TownHăimén Shì22,144
Wénfēng Jiēdào文峰街道Urban SubdistrictChóngchuān Qū73,209
Wŭjiă Zhèn五甲镇TownTōngzhōu Qū26,387
Wŭjiē Zhèn五接镇TownTōngzhōu Qū40,269
Wúyáo Zhèn吴窑镇TownRúgāo Shì54,791
Xiānfēng Zhèn先锋镇TownTōngzhōu Qū52,551
Xiăohăi Jiēdào小海街道Urban SubdistrictChóngchuān Qū36,702
Xiàyuán Zhèn下原镇TownRúgāo Shì54,190
Xīchăng Zhèn西场镇TownHăi'ān Xiàn40,675
Xīnchéngqiáo Jiēdào新城桥街道Urban SubdistrictChóngchuān Qū50,696
Xīndiàn Zhèn新店镇TownRúdōng Xiàn35,509
Xīngdōng Zhèn兴东镇TownTōngzhōu Qū32,123
Xìngfú Jiēdào幸福街道Urban SubdistrictGăngzhá Qū29,107
Xīngrén Zhèn兴仁镇TownTōngzhōu Qū45,465
Xīnkāi Jiēdào新开街道Urban SubdistrictChóngchuān Qū50,636
Xītíng Zhèn西亭镇TownTōngzhōu Qū39,831
Xuĕ'àn Zhèn雪岸镇TownRúgāo Shì29,069
Xuétián Jiēdào学田街道Urban SubdistrictChóngchuān Qū68,090
Yángkŏu Zhèn洋口镇TownRúdōng Xiàn71,181
Yăzhōu Zhèn雅周镇TownHăi'ān Xiàn49,760
Yínyáng Zhèn寅阳镇TownQĭdōng Shì72,326
Yŏngxīng Jiēdào永兴街道Urban SubdistrictGăngzhá Qū56,563
Yuánqiáo Zhèn袁桥镇TownRúgāo Shì43,115
Yuánzhuāng Zhèn袁庄镇TownRúdōng Xiàn54,658
Yúdōng Zhèn余东镇TownHăimén Shì23,019
Yuèlái Zhèn悦来镇TownHăimén Shì40,237
Zhāngzhīshān Zhèn张芝山镇TownTōngzhōu Qū51,028
Zhèngyú Zhèn正余镇TownHăimén Shì29,206
Zhōngxīng Jiēdào中兴街道Urban SubdistrictChóngchuān Qū37,776
Zhōngxiù Jiēdào钟秀街道Urban SubdistrictChóngchuān Qū48,634
Zhúxíng Jiēdào竹行街道Urban SubdistrictChóngchuān Qū33,804

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2016, as far as sufficient information is available.