Home
Show Map

China: Lóngyán Shì / 龙岩市

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Lóngyán Shì (prefecture-level city).

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Chángtīng Xiàn长汀县County393,390
Liánchéng Xiàn连城县County248,645
Shàngháng Xiàn上杭县County374,047
Wŭpíng Xiàn武平县County278,182
Xīnluó Qū新罗区District662,429
Yŏngdìng Qū永定区District362,658
Zhāngpíng Shì漳平市County-level City240,194
Lóngyán Shì龙岩市Prefecture-level City2,559,545

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Lóngyán Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Ānjié Xiāng庵杰乡Rural TownshipChángtīng Xiàn3,577
Báishā Zhèn白沙镇TownXīnluó Qū23,295
Báishā Zhèn白砂镇TownShàngháng Xiàn16,669
Bĕituán Zhèn北团镇TownLiánchéng Xiàn14,832
Bùyún Xiāng步云乡Rural TownshipShàngháng Xiàn3,079
Cáixī Zhèn才溪镇TownShàngháng Xiàn18,035
Cáoxī Jiēdào曹溪街道Urban SubdistrictXīnluó Qū59,312
Cèwŭ Xiāng策武乡Rural TownshipChángtīng Xiàn18,011
Chádì Xiāng茶地乡Rural TownshipShàngháng Xiàn4,695
Chéndōng Xiāng陈东乡Rural TownshipYŏngdìng Qū6,971
Chéngjiāo Xiāng城郊乡Rural TownshipYŏngdìng Qū8,712
Chéngxiāng Xiāng城厢乡Rural TownshipWŭpíng Xiàn21,940
Chìshuĭ Zhèn赤水镇TownZhāngpíng Shì6,808
Dàchí Zhèn大池镇TownXīnluó Qū9,743
Dàhé Xiāng大禾乡Rural TownshipWŭpíng Xiàn8,885
Dàtóng Zhèn大同镇TownChángtīng Xiàn67,907
Dàxī Xiāng大溪乡Rural TownshipYŏngdìng Qū6,609
Dōngchéng Jiēdào东城街道Urban SubdistrictXīnluó Qū49,045
Dōngliú Xiāng东留乡Rural TownshipWŭpíng Xiàn15,238
Dōngxiào Jiēdào东肖街道Urban SubdistrictXīnluó Qū38,512
Fèngchéng Zhèn凤城镇TownYŏngdìng Qū56,591
Fēngshì Zhèn峰市镇TownYŏngdìng Qū4,021
Fŭshì Zhèn抚市镇TownYŏngdìng Qū27,335
Gāopō Zhèn高陂镇TownYŏngdìng Qū41,399
Gāotóu Xiāng高头乡Rural TownshipYŏngdìng Qū5,219
Géchuān Xiāng隔川乡Rural TownshipLiánchéng Xiàn7,303
Gŏngqiáo Zhèn拱桥镇TownZhāngpíng Shì5,511
Guănqián Zhèn馆前镇TownChángtīng Xiàn10,405
Guāntián Xiāng官田乡Rural TownshipZhāngpíng Shì5,749
Guānzhuāng Shēzú Xiāng官庄畲族乡Rural TownshipShàngháng Xiàn16,467
Gŭchéng Zhèn古城镇TownChángtīng Xiàn11,044
Guìlín Jiēdào桂林街道Urban SubdistrictZhāngpíng Shì29,949
Gŭtián Zhèn古田镇TownShàngháng Xiàn16,991
Gūtián Zhèn姑田镇TownLiánchéng Xiàn14,897
Gŭzhú Xiāng古竹乡Rural TownshipYŏngdìng Qū6,319
Hépíng Zhèn和平镇TownZhāngpíng Shì9,320
Hétián Zhèn河田镇TownChángtīng Xiàn44,030
Héxī Xiāng合溪乡Rural TownshipYŏngdìng Qū5,836
Hóngfāng Zhèn红坊镇TownXīnluó Qū23,851
Hóngshān Xiāng红山乡Rural TownshipChángtīng Xiàn4,764
Hóngshān Xiāng洪山乡Rural TownshipYŏngdìng Qū7,169
Hŭgăng Xiāng虎岗乡Rural TownshipYŏngdìng Qū12,241
Húkēng Zhèn湖坑镇TownYŏngdìng Qū11,482
Húléi Zhèn湖雷镇TownYŏngdìng Qū21,163
Húshān Xiāng湖山乡Rural TownshipYŏngdìng Qū5,536
Húyáng Xiāng湖洋乡Rural TownshipShàngháng Xiàn16,696
Jiāngshān Xiāng江山乡Rural TownshipXīnluó Qū7,780
Jiāoyáng Xiāng蛟洋乡Rural TownshipShàngháng Xiàn20,968
Jiēlè Xiāng揭乐乡Rural TownshipLiánchéng Xiàn6,539
Jīngchéng Jiēdào菁城街道Urban SubdistrictZhāngpíng Shì54,753
Jīnshā Xiāng金砂乡Rural TownshipYŏngdìng Qū3,679
Jiùxiàn Xiāng旧县乡Rural TownshipShàngháng Xiàn24,531
Jŭxī Zhèn莒溪镇TownLiánchéng Xiàn12,935
Kănshì Zhèn坎市镇TownYŏngdìng Qū27,777
Làiyuán Xiāng赖源乡Rural TownshipLiánchéng Xiàn3,714
Lánxī Zhèn蓝溪镇TownShàngháng Xiàn11,288
Liánfēng Zhèn莲峰镇TownLiánchéng Xiàn60,504
Línchéng Zhèn临城镇TownShàngháng Xiàn75,070
Línfāng Xiāng林坊乡Rural TownshipLiánchéng Xiàn8,381
Língdì Xiāng灵地乡Rural TownshipZhāngpíng Shì5,289
Línjiāng Zhèn临江镇TownShàngháng Xiàn32,285
Lóngmén Jiēdào龙门街道Urban SubdistrictXīnluó Qū42,837
Lóngtán Zhèn龙潭镇TownYŏngdìng Qū17,705
Lúfēng Shēzú Xiāng庐丰畲族乡Rural TownshipShàngháng Xiàn17,152
Luófāng Xiāng罗坊乡Rural TownshipLiánchéng Xiàn6,540
Lúzhī Xiāng芦芝乡Rural TownshipZhāngpíng Shì11,067
Miàoqián Zhèn庙前镇TownLiánchéng Xiàn23,491
Mínzhŭ Xiāng民主乡Rural TownshipWŭpíng Xiàn4,641
Nánchéng Jiēdào南城街道Urban SubdistrictXīnluó Qū59,055
Nánshān Zhèn南山镇TownChángtīng Xiàn26,632
Nányáng Xiāng南洋乡Rural TownshipZhāngpíng Shì5,277
Nányáng Zhèn南阳镇TownShàngháng Xiàn30,701
Pànjìng Xiāng泮境乡Rural TownshipShàngháng Xiàn3,021
Péifēng Zhèn培丰镇TownYŏngdìng Qū33,762
Péngkŏu Zhèn朋口镇TownLiánchéng Xiàn22,216
Píngchuān Zhèn平川镇TownWŭpíng Xiàn57,472
Qílĭng Xiāng岐岭乡Rural TownshipYŏngdìng Qū7,778
Qŭxī Xiāng曲溪乡Rural TownshipLiánchéng Xiàn3,463
Rĕntián Zhèn稔田镇TownShàngháng Xiàn12,740
Sānzhōu Xiāng三洲乡Rural TownshipChángtīng Xiàn7,558
Shānhú Xiāng珊瑚乡Rural TownshipShàngháng Xiàn4,224
Shífāng Zhèn十方镇TownWŭpíng Xiàn28,973
Shìzhōng Zhèn适中镇TownXīnluó Qū33,481
Shuāngyáng Zhèn双洋镇TownZhāngpíng Shì8,803
Sìbăo Xiāng四堡乡Rural TownshipLiánchéng Xiàn9,926
Sìdū Zhèn四都镇TownChángtīng Xiàn9,323
Sūbăn Xiāng苏坂乡Rural TownshipXīnluó Qū8,343
Tàibá Xiāng太拔乡Rural TownshipShàngháng Xiàn9,381
Tángbăo Xiāng堂堡乡Rural TownshipYŏngdìng Qū5,872
Tángqián Xiāng塘前乡Rural TownshipLiánchéng Xiàn2,575
Táoxī Zhèn桃溪镇TownWŭpíng Xiàn11,960
Tiĕcháng Xiāng铁长乡Rural TownshipChángtīng Xiàn2,852
Tiĕshān Jiēdào铁山街道Urban SubdistrictXīnluó Qū20,143
Tīngzhōu Zhèn汀州镇TownChángtīng Xiàn92,920
Tóngfāng Zhèn童坊镇TownChángtīng Xiàn15,837
Tōngxián Xiāng通贤乡Rural TownshipShàngháng Xiàn14,436
Túfāng Zhèn涂坊镇TownChángtīng Xiàn14,225
Wàn'ān Xiāng万安乡Rural TownshipWŭpíng Xiàn9,490
Wàn'ān Zhèn万安镇TownXīnluó Qū7,723
Wénhēng Xiāng文亨乡Rural TownshipLiánchéng Xiàn20,542
Wúcí Xiāng吾祠乡Rural TownshipZhāngpíng Shì4,206
Wŭdōng Xiāng武东乡Rural TownshipWŭpíng Xiàn15,091
Xiàbà Xiāng下坝乡Rural TownshipWŭpíng Xiàn4,932
Xiàdū Xiāng下都乡Rural TownshipShàngháng Xiàn7,344
Xiāngdiàn Xiāng湘店乡Rural TownshipWŭpíng Xiàn6,736
Xiàngdòng Xiāng象洞乡Rural TownshipWŭpíng Xiàn10,564
Xiànghú Zhèn象湖镇TownZhāngpíng Shì8,723
Xiānshī Xiāng仙师乡Rural TownshipYŏngdìng Qū11,190
Xiăochí Zhèn小池镇TownXīnluó Qū10,637
Xiàyáng Zhèn下洋镇TownYŏngdìng Qū25,442
Xīchéng Jiēdào西城街道Urban SubdistrictXīnluó Qū56,119
Xīkŏu Xiāng溪口乡Rural TownshipShàngháng Xiàn7,262
Xīnán Zhèn溪南镇TownZhāngpíng Shì15,107
Xīnqiáo Zhèn新桥镇TownChángtīng Xiàn19,731
Xīnqiáo Zhèn新桥镇TownZhāngpíng Shì24,494
Xīnquán Zhèn新泉镇TownLiánchéng Xiàn22,373
Xīpō Jiēdào西陂街道Urban SubdistrictXīnluó Qū99,594
Xīxī Xiāng西溪乡Rural TownshipYŏngdìng Qū2,850
Xīyuán Xiāng西园乡Rural TownshipZhāngpíng Shì10,761
Xuānchéng Xiāng宣成乡Rural TownshipChángtīng Xiàn6,178
Xuānhé Xiāng宣和乡Rural TownshipLiánchéng Xiàn8,414
Yánggŭ Xiāng羊牯乡Rural TownshipChángtīng Xiàn3,313
Yánqián Zhèn岩前镇TownWŭpíng Xiàn33,372
Yánshān Xiāng岩山乡Rural TownshipXīnluó Qū5,254
Yànshí Zhèn雁石镇TownXīnluó Qū29,415
Yŏngfú Zhèn永福镇TownZhāngpíng Shì34,377
Yŏngpíng Xiāng永平乡Rural TownshipWŭpíng Xiàn11,178
Zhōngbăo Zhèn中堡镇TownWŭpíng Xiàn18,407
Zhōngchéng Jiēdào中城街道Urban SubdistrictXīnluó Qū78,290
Zhōngchì Xiāng中赤乡Rural TownshipWŭpíng Xiàn6,744
Zhōngdū Zhèn中都镇TownShàngháng Xiàn11,012
Zhōngshān Zhèn中山镇TownWŭpíng Xiàn12,559
Zhuótián Zhèn濯田镇TownChángtīng Xiàn35,083

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2016, as far as sufficient information is available.