Home
Show Map

Wàn'ān Xiàn

County in Jí'ān Shì / 吉安市

County

The population of Wàn'ān Xiàn.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Wàn'ān Xiàn万安县County301,699
Jí'ān Shì吉安市Prefecture-level City4,810,339

Contents: Townships

The population of the townships in Wàn'ān Xiàn.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Băijiā Zhèn百加镇TownWàn'ān Xiàn19,606
Băoshān Xiāng宝山乡Rural TownshipWàn'ān Xiàn11,653
Dànqián Xiāng弹前乡Rural TownshipWàn'ān Xiàn12,593
Fúróng Zhèn芙蓉镇TownWàn'ān Xiàn59,029
Gāopō Zhèn高陂镇TownWàn'ān Xiàn12,189
Jiàntián Xiāng涧田乡Rural TownshipWàn'ān Xiàn13,631
Jiăntóu Zhèn枧头镇TownWàn'ān Xiàn25,018
Luótáng Xiāng罗塘乡Rural TownshipWàn'ān Xiàn14,388
Lùtián Zhèn潞田镇TownWàn'ān Xiàn18,710
Sháokŏu Xiāng韶口乡Rural TownshipWàn'ān Xiàn21,247
Shāpíng Zhèn沙坪镇TownWàn'ān Xiàn13,258
Shùnfēng Xiāng顺峰乡Rural TownshipWàn'ān Xiàn9,317
Wàn'ānxiànmáyuán Kĕnzhíchăng万安县麻源垦殖场Township-like AreaWàn'ān Xiàn1,441
Wŭfēng Zhèn五丰镇TownWàn'ān Xiàn20,025
Wŭshù Xiāng武术乡Rural TownshipWàn'ān Xiàn6,293
Xiàzào Zhèn夏造镇TownWàn'ān Xiàn14,396
Yáotóu Zhèn窑头镇TownWàn'ān Xiàn28,905

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2016, as far as sufficient information is available.