Home
Show Map

Xiájiāng Xiàn

County in Jí'ān Shì / 吉安市

County

The population of Xiájiāng Xiàn.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Xiájiāng Xiàn峡江县County184,483
Jí'ān Shì吉安市Prefecture-level City4,810,339

Contents: Townships

The population of the townships in Xiájiāng Xiàn.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Bāqiū Zhèn巴邱镇TownXiájiāng Xiàn35,255
Fúmín Xiāng福民乡Rural TownshipXiájiāng Xiàn9,521
Gēpíng Xiāng戈坪乡Rural TownshipXiájiāng Xiàn7,869
Jīnjiāng Xiāng金江乡Rural TownshipXiájiāng Xiàn10,206
Jīnpíng Mínzú Xiāng金坪民族乡Rural TownshipXiájiāng Xiàn3,097
Luótián Zhèn罗田镇TownXiájiāng Xiàn18,552
Măbù Zhèn马埠镇TownXiájiāng Xiàn14,911
Rénhé Zhèn仁和镇TownXiájiāng Xiàn14,360
Shuĭbiān Zhèn水边镇TownXiájiāng Xiàn49,836
Tónglín Xiāng桐林乡Rural TownshipXiájiāng Xiàn7,878
Xiájiāngxiàn Gōngyèyuánqū峡江县工业园区Township-like AreaXiájiāng Xiàn1,361
Yànxī Zhèn砚溪镇TownXiájiāng Xiàn11,637

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2016, as far as sufficient information is available.