Home
Show Map

Jí'ān Xiàn

County in Jí'ān Shì / 吉安市

County

The population of Jí'ān Xiàn.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Jí'ān Xiàn吉安县County464,295
Jí'ān Shì吉安市Prefecture-level City4,810,339

Contents: Townships

The population of the townships in Jí'ān Xiàn.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Āntáng Xiāng安塘乡Rural TownshipJí'ān Xiàn11,190
Áochéng Zhèn敖城镇TownJí'ān Xiàn17,877
Bĕiyuán Xiāng北源乡Rural TownshipJí'ān Xiàn17,625
Dàchōng Xiāng大冲乡Rural TownshipJí'ān Xiàn12,436
Dēnglóng Xiāng登龙乡Rural TownshipJí'ān Xiàn15,899
Dūnhòu Zhèn敦厚镇TownJí'ān Xiàn87,908
Fènghuáng Zhèn凤凰镇TownJí'ān Xiàn18,241
Gāoxīn Jiēdào高新街道办事处Urban SubdistrictJí'ān Xiàn9,169
Guāntián Xiāng官田乡Rural TownshipJí'ān Xiàn13,112
Gùjiāng Zhèn固江镇TownJí'ān Xiàn18,842
Héngjiāng Zhèn横江镇TownJí'ān Xiàn19,697
Jí'ānxiàn Gōngyèyuánqū吉安县工业园区Township-like AreaJí'ān Xiàn3,833
Jĭnggāngshānjīngjìjìshù Kāifāqū井冈山经济技术开发区Township-like AreaJí'ān Xiàn6,537
Lĭtián Xiāng澧田乡Rural TownshipJí'ān Xiàn16,220
Méitáng Xiāng梅塘乡Rural TownshipJí'ān Xiàn22,659
Tiānhé Zhèn天河镇TownJí'ān Xiàn15,347
Tóngpíng Zhèn桐坪镇TownJí'ān Xiàn34,606
Wànfú Zhèn万福镇TownJí'ān Xiàn37,484
Yŏnghé Zhèn永和镇TownJí'ān Xiàn22,730
Yŏngyáng Zhèn永阳镇TownJí'ān Xiàn28,925
Yóutián Zhèn油田镇TownJí'ān Xiàn23,805
Zhĭyáng Xiāng指阳乡Rural TownshipJí'ān Xiàn10,153

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2016, as far as sufficient information is available.