Home  →    →  
Show Map

China: Ili / 伊犁哈萨克自治州

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Ili (Yīlí Hāsàkè Zìzhìzhōu) (Kazakh autonomous prefecture).

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Chábùchá'ĕr Xībó Zìzhìxiàn [Qapqal]察布查尔锡伯自治县Autonomous County179,744
Gŏngliú Xiàn [Tokkuztara]巩留县County164,860
Huòchéng Xiàn [incl. Huò’ěrguǒsī Shì (Korgas)]霍城县County236,878
Huò’ěrguǒsī Shì [Korgas, Khorgas; ← Huòchéng Xiàn]霍尔果斯市County-level City25,811
Kuítún Shì [Kuytun]奎屯市County-level City166,261
Nílèkè Xiàn [Nilka]尼勒克县County157,743
Tèkèsī Xiàn [Tekes]特克斯县County142,718
Xīnyuán Xiàn [Künes]新源县County282,718
Yīníng Shì [Gulja]伊宁市County-level City515,082
Yīníng Xiàn伊宁县County372,590
Zhāosū Xiàn昭苏县County148,187
Yīlí Hāsàkè Zìzhìzhōu [Ili]伊犁哈萨克自治州Kazakh Autonomous Prefecture2,482,592

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Ili (Yīlí Hāsàkè Zìzhìzhōu).

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Āgă'ĕrsēn Xiāng阿尕尔森乡Rural TownshipGŏngliú Xiàn21,508
Àilánmùbāgé Jiēdào艾兰木巴格街道办事处Urban SubdistrictYīníng Shì66,128
Àixīnsèlĭ Zhèn爱新色里镇TownChábùchá'ĕr Xībó Zìzhìxiàn8,132
Ākèdálā Xiāng阿克达拉乡Rural TownshipZhāosū Xiàn9,055
Ākètúbiékè Xiāng阿克图别克乡Rural TownshipGŏngliú Xiàn9,697
Ālèmălè Xiāng阿勒玛勒乡Rural TownshipXīnyuán Xiàn15,972
Ārèlètuōbié Zhèn阿热勒托别镇TownXīnyuán Xiàn27,037
Ārèwúsītáng Xiāng阿热吾斯塘乡Rural TownshipYīníng Xiàn19,986
Āwūlìyà Xiāng阿乌利亚乡Rural TownshipYīníng Xiàn15,427
Bāyàndài Zhèn巴彦岱镇TownYīníng Shì33,131
Bāyītuōhăi Xiāng巴依托海乡Rural TownshipYīníng Xiàn19,217
Bĕijīnglù Jiēdào北京路街道办事处Urban SubdistrictKuítún Shì47,576
Biésītuōbié Xiāng别斯托别乡Rural TownshipXīnyuán Xiàn28,896
Bīngtuán Liùshíbā Tuán兵团六十八团Township-like AreaChábùchá'ĕr Xībó Zìzhìxiàn9,088
Bīngtuán Liùshí'èr Tuán兵团六十二团Township-like AreaHuòchéng Xiàn18,689
Bīngtuán Liùshíjiŭ Tuán兵团六十九团Township-like AreaChábùchá'ĕr Xībó Zìzhìxiàn5,896
Bīngtuán Liùshíliù (Zhōngxīntuánchăng) Tuán兵团六十六团(中心团场)Township-like AreaHuòchéng Xiàn25,158
Bīngtuán Liùshíqī Tuán兵团六十七团Township-like AreaChábùchá'ĕr Xībó Zìzhìxiàn8,361
Bīngtuán Liùshísān Tuán兵团六十三团Township-like AreaHuòchéng Xiàn8,793
Bīngtuán Liùshísì Tuán兵团六十四团Township-like AreaHuòchéng Xiàn23,586
Bīngtuán Liùshíyī Tuán兵团六十一团Township-like AreaHuòchéng Xiàn12,169
Bīngtuán Qīshíbā Tuán兵团七十八团Township-like AreaTèkèsī Xiàn4,909
Bīngtuán Qīshí'èr Tuán兵团七十二团Township-like AreaXīnyuán Xiàn9,559
Bīngtuán Qīshíjiŭ Tuán兵团七十九团Township-like AreaNílèkè Xiàn4,688
Bīngtuán Qīshíliù Tuán兵团七十六团Township-like AreaZhāosū Xiàn8,756
Bīngtuán Qīshíqī Tuán兵团七十七团Township-like AreaZhāosū Xiàn6,408
Bīngtuán Qīshísān Tuán兵团七十三团Township-like AreaGŏngliú Xiàn7,155
Bīngtuán Qīshísì Tuán兵团七十四团Township-like AreaZhāosū Xiàn2,759
Bīngtuán Qīshítuánzhōngxīntuánchăng 兵团七十团中心团场Township-like AreaYīníng Xiàn12,524
Bīngtuán Qīshíwŭ Tuán兵团七十五团Township-like AreaZhāosū Xiàn2,789
Bīngtuán Qīshíyī Tuán兵团七十一团Township-like AreaXīnyuán Xiàn10,961
Bīngtuán Yīsānyī Tuán兵团一三一团Township-like AreaKuítún Shì24,154
Chábùchá'ĕr Zhèn察布查尔镇TownChábùchá'ĕr Xībó Zìzhìxiàn22,111
Cháhànwūsū Mĕnggŭ Mínzú Xiāng察汗乌苏蒙古民族乡Rural TownshipZhāosū Xiàn9,815
Chuòhuò'ĕr Xiāng绰霍尔乡Rural TownshipChábùchá'ĕr Xībó Zìzhìxiàn6,984
Dádámùtú Xiāng达达木图乡Rural TownshipYīníng Shì36,572
Dàxīgōu Xiāng大西沟乡Rural TownshipHuòchéng Xiàn10,789
Dōngmăilĭ Xiāng东买里乡Rural TownshipGŏngliú Xiàn26,917
Duīyīqíniúlù Xiāng堆依齐牛录乡Rural TownshipChábùchá'ĕr Xībó Zìzhìxiàn8,229
Dūláitíbāgé Jiēdào都来提巴格街道办事处Urban SubdistrictYīníng Shì21,343
Dūlātăkŏu'àn 都拉塔口岸Township-like AreaChábùchá'ĕr Xībó Zìzhìxiàn306
Dūnmăilĭ Jiēdào墩买里街道办事处Urban SubdistrictYīníng Shì29,089
Dūnmázhā Zhèn墩麻扎镇TownYīníng Xiàn11,932
Duōlàng Nóngchăng多浪农场Township-like AreaYīníng Xiàn7,905
Gégāngōu Mùchăng格干沟牧场Township-like AreaHuò’ěrguǒsī Shì5,207
Gōng'ān Nóngchăng公安农场Township-like AreaXīnyuán Xiàn3,229
Gŏngliú Zhèn巩留镇TownGŏngliú Xiàn24,745
Guŏzigōu Mùchăng果子沟牧场Township-like AreaHuòchéng Xiàn7,534
Hăinŭkè Xiāng海努克乡Rural TownshipChábùchá'ĕr Xībó Zìzhìxiàn14,140
Hànbīn Xiāng汉宾乡Rural TownshipYīníng Shì10,407
Hóngnàhăi Xiāng洪纳海乡Rural TownshipZhāosū Xiàn9,191
Húdìyúzī Xiāng胡地于孜乡Rural TownshipYīníng Xiàn18,537
Huìyuăn Zhèn惠远镇TownHuòchéng Xiàn21,371
Hújí'ĕrtái Xiāng胡吉尔台乡Rural TownshipNílèkè Xiàn10,314
Hūjí'ĕrtè Mĕnggŭ Mínzú Xiāng呼吉尔特蒙古民族乡Rural TownshipTèkèsī Xiàn6,551
Huŏchēzhàn Jiēdàobàn火车站街道办Urban SubdistrictKuítún Shì7,706
Huò'ĕrguŏsīkŏu'àn 霍尔果斯口岸Township-like AreaHuò’ěrguǒsī Shì3,927
Húsōngtúhā'ĕrxùn Mĕnggŭ Mínzú Xiāng胡松图哈尔逊蒙古民族乡Rural TownshipZhāosū Xiàn8,315
Jiāgăsītái Xiāng加尕斯台乡Rural TownshipChábùchá'ĕr Xībó Zìzhìxiàn13,561
Jiāhāwūlāsītái Xiāng加哈乌拉斯台乡Rural TownshipNílèkè Xiàn8,536
Jiĕfànglù Jiēdào解放路街道办事处Urban SubdistrictYīníng Shì42,141
Jí'ĕrgéláng Xiāng吉尔格郎乡Rural TownshipGŏngliú Xiàn6,597
Jílĭyúzī Zhèn吉里于孜镇TownYīníng Xiàn37,238
Kā'ĕrdūn Xiāng喀尔墩乡Rural TownshipYīníng Shì10,232
Kāigānqí Xiāng开干齐乡Rural TownshipKuítún Shì1,591
Kālābùlā Xiāng喀拉布拉乡Rural TownshipXīnyuán Xiàn20,622
Kālādálā Xiāng喀拉达拉乡Rural TownshipTèkèsī Xiàn17,784
Kālāsū Xiāng喀拉苏乡Rural TownshipZhāosū Xiàn11,744
Kālāsū Xiāng喀拉苏乡Rural TownshipNílèkè Xiàn13,468
Kālātuōbié Xiāng喀拉托别乡Rural TownshipNílèkè Xiàn9,101
Kālātuōhăi Xiāng喀拉托海乡Rural TownshipTèkèsī Xiàn11,896
Kālāyàgăqí Xiāng喀拉亚尕奇乡Rural TownshipYīníng Xiàn11,766
Kănsū Xiāng坎苏乡Rural TownshipXīnyuán Xiàn10,902
Kăn Xiāng坎乡Rural TownshipChábùchá'ĕr Xībó Zìzhìxiàn11,950
Kāshí Xiāng喀什乡Rural TownshipYīníng Xiàn23,543
Kāxiàjiā'ĕr Xiāng喀夏加尔乡Rural TownshipZhāosū Xiàn9,183
Kāzànqí Jiēdào喀赞其街道办事处Urban SubdistrictYīníng Shì28,178
Kèbókèwéizī Xiāng克伯克圩孜乡Rural TownshipYīníng Shì6,972
Kēkèsū Línchăng科克苏林场Township-like AreaTèkèsī Xiàn547
Kèlìng Xiāng克令乡Rural TownshipNílèkè Xiàn11,162
Kēmĕng Xiāng科蒙乡Rural TownshipNílèkè Xiàn14,646
Kuòhóngqí Xiāng阔洪奇乡Rural TownshipChábùchá'ĕr Xībó Zìzhìxiàn7,796
Kuòkèsū Xiāng阔克苏乡Rural TownshipTèkèsī Xiàn1,912
Kuòkètiĕrèkèkē'ĕrkèzī Mínzú Xiāng阔克铁热克柯尔克孜民族乡Rural TownshipTèkèsī Xiàn14,237
Kuòshí'āgăshí Yăngchăng阔什阿尕什羊场Township-like AreaGŏngliú Xiàn4,489
Lángān Xiāng兰干乡Rural TownshipHuòchéng Xiàn31,120
Liángfánchăng 良繁场Township-like AreaChábùchá'ĕr Xībó Zìzhìxiàn2,208
Liángfánchăng 良凡场Township-like AreaGŏngliú Xiàn4,452
Liángzhŏngfányùzhōngxīn 良种繁育中心Township-like AreaHuòchéng Xiàn2,746
Línchăng 林场Township-like AreaGŏngliú Xiàn1,094
Lúcăogōu Zhèn芦草沟镇TownHuòchéng Xiàn35,394
Mázhā Xiāng麻扎乡Rural TownshipYīníng Xiàn12,069
Méitànjú 煤炭局Township-like AreaHuòchéng Xiàn2,608
Mĭliángquán Huízú Xiāng米粮泉回族乡Rural TownshipChábùchá'ĕr Xībó Zìzhìxiàn4,796
Mòhū'ĕr Mùchăng莫乎尔牧场Township-like AreaHuò’ěrguǒsī Shì5,788
Mòhū'ĕr Nóngchăng莫乎尔农场Township-like AreaGŏngliú Xiàn510
Mòhū'ĕr Xiāng莫乎尔乡Rural TownshipGŏngliú Xiàn9,737
Mùsī Xiāng木斯乡Rural TownshipNílèkè Xiàn13,063
Nàdáqíniúlù Xiāng纳达齐牛录乡Rural TownshipChábùchá'ĕr Xībó Zìzhìxiàn5,188
Nàlātí Zhèn那拉提镇TownXīnyuán Xiàn27,572
Nílèkè Măchăng尼勒克马场Township-like AreaNílèkè Xiàn4,142
Nílèkè Zhèn尼勒克镇TownNílèkè Xiàn31,907
Niúchăng 牛场Township-like AreaGŏngliú Xiàn7,952
Pānjīn Xiāng潘津乡Rural TownshipYīníng Shì25,307
Qiáolākètiĕrèkè Zhèn乔拉克铁热克镇TownTèkèsī Xiàn29,335
Qílèwūzékè Xiāng齐勒乌泽克乡Rural TownshipTèkèsī Xiàn17,004
Qīngnián Nóngchăng青年农场Township-like AreaYīníng Xiàn8,951
Qīngshuĭhé Zhèn清水河镇TownHuòchéng Xiàn46,786
Qióngbólā Xiāng琼博拉乡Rural TownshipChábùchá'ĕr Xībó Zìzhìxiàn8,598
Qióngkēruìkè Jiēdào琼科瑞克街道办事处Urban SubdistrictYīníng Shì43,572
Qŭlŭhăi Xiāng曲鲁海乡Rural TownshipYīníng Xiàn10,447
Sàdìkèyúzī Xiāng萨地克于孜乡Rural TownshipYīníng Xiàn5,229
Sà'ĕrbùlākè Zhèn萨尔布拉克镇TownHuòchéng Xiàn28,261
Sà'ĕrkuòbù Xiāng萨尔阔布乡Rural TownshipZhāosū Xiàn11,957
Sàmùyúzī Xiāng萨木于孜乡Rural TownshipYīníng Xiàn19,621
Sāndàohé Xiāng三道河乡Rural TownshipHuòchéng Xiàn9,274
Sāngōng Xiāng三宫乡Rural TownshipHuòchéng Xiàn14,898
Sàyībùyī Jiēdào萨依布依街道办事处Urban SubdistrictYīníng Shì57,706
Shānqū Línchăng山区林场Township-like AreaChábùchá'ĕr Xībó Zìzhìxiàn702
Shuĭdìng Zhèn水定镇TownHuòchéng Xiàn27,702
Sūbùtái Xiāng苏布台乡Rural TownshipNílèkè Xiàn6,910
Sūnzhāqíniúlù Xiāng孙扎齐牛录乡Rural TownshipChábùchá'ĕr Xībó Zìzhìxiàn9,427
Tălèdé Zhèn塔勒德镇TownXīnyuán Xiàn23,432
Tăshíkēruìkè Xiāng塔什科瑞克乡Rural TownshipYīníng Shì17,015
Tăsītuōbié Xiāng塔斯托别乡Rural TownshipGŏngliú Xiàn23,325
Tèkèsījūn Măchăng特克斯军马场Township-like AreaTèkèsī Xiàn4,803
Tèkèsī Zhèn特克斯镇TownTèkèsī Xiàn33,740
Tiānbĕixīnqū 天北新区Township-like AreaKuítún Shì26,221
Tiānshānxībùlínyèjúzhāosū Línchăng天山西部林业局昭苏林场Township-like AreaZhāosū Xiàn752
Tíkè'ārèkè Xiāng提克阿热克乡Rural TownshipGŏngliú Xiàn13,770
Tuánjiélù Jiēdàobàn团结路街道办Urban SubdistrictKuítún Shì30,012
Tŭ'ĕrgēn Xiāng吐尔根乡Rural TownshipXīnyuán Xiàn11,481
Tŭlŭfānyúzī Xiāng吐鲁番于孜乡Rural TownshipYīníng Xiàn13,565
Tuōbùzhōngxīn 托布中心Township-like AreaChábùchá'ĕr Xībó Zìzhìxiàn6,558
Tuōgélākè Xiāng托格拉克乡Rural TownshipYīníng Shì8,086
Wéiwú'ĕryùqíwēn Xiāng维吾尔玉其温乡Rural TownshipYīníng Xiàn18,669
Wēnyà'ĕr Xiāng温亚尔乡Rural TownshipYīníng Xiàn26,322
Wūdōnglù Jiēdàobàn乌东路街道办Urban SubdistrictKuítún Shì20,010
Wŭgōng Xiāng武功乡Rural TownshipYīníng Xiàn8,122
Wūlāsītái Xiāng乌拉斯台乡Rural TownshipNílèkè Xiàn9,821
Wūlŭmùqíxīlù Jiēdào乌鲁木齐西路街道办事处Urban SubdistrictKuítún Shì8,991
Wūzàn Xiāng乌赞乡Rural TownshipNílèkè Xiàn16,303
Wūzūnbùlākè Xiāng乌尊布拉克乡Rural TownshipZhāosū Xiàn7,720
Xiào'ĕrbùlākè Zhèn肖尔布拉克镇TownXīnyuán Xiàn9,338
Xiàtèkē'ĕrkèzī Mínzú Xiāng夏特柯尔克孜民族乡Rural TownshipZhāosū Xiàn11,095
Xīnyuán Zhèn新源镇TownXīnyuán Xiàn51,188
Yīchēgāshàn Xiāng伊车嘎善乡Rural TownshipHuò’ěrguǒsī Shì10,889
Yīlíhélù Jiēdào伊犁河路街道办事处Urban SubdistrictYīníng Shì21,692
Yīlízhōunăiniúchăng 伊犁州奶牛场Township-like AreaChábùchá'ĕr Xībó Zìzhìxiàn11,663
Yīlí Zhōu Nóngyè Liángzhŏngfányù Zhōngxīn 伊犁州农业良种繁育中心Yīníng Shì2,011
Yīlízhōupíngyuán Línchăng伊犁州平原林场Township-like AreaChábùchá'ĕr Xībó Zìzhìxiàn209
Yīngtămù Xiāng英塔木乡Rural TownshipYīníng Xiàn24,761
Yīngyĕ'ĕr Xiāng英也尔乡Rural TownshipYīníng Shì16,038
Yīníngshìbiānjìngjīngjìhézuòqū Guănwĕihuì伊宁市边境经济合作区管委会Urban SubdistrictYīníng Shì38,140
Yīníngshìyuányìchăng 伊宁市园艺场Township-like AreaYīníng Shì1,322
Yúqúnwēng Huízú Xiāng愉群翁回族乡Rural TownshipYīníng Xiàn46,759
Zékètái Zhèn则克台镇TownXīnyuán Xiàn24,645
Zhākùqíniúlù Xiāng扎库齐牛录乡Rural TownshipChábùchá'ĕr Xībó Zìzhìxiàn13,841
Zhāosū Măchăng昭苏马场Township-like AreaZhāosū Xiàn5,452
Zhāosū Zhèn昭苏镇TownZhāosū Xiàn27,896
Zhŏngfēngchăng 种蜂场Township-like AreaNílèkè Xiàn3,682
Zhŏng Măchăng种马场Township-like AreaZhāosū Xiàn5,300
Zhŏngyángchăng 种羊场Township-like AreaXīnyuán Xiàn7,884
Zōnghé Nóngchăng综合农场Township-like AreaGŏngliú Xiàn2,912

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2016, as far as sufficient information is available.