Home
Show Map

Liánshān Qū

District in Húlúdăo Shì / 葫芦岛市

District

The population of Liánshān Qū.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Liánshān Qū连山区District605,186
Húlúdăo Shì葫芦岛市Prefecture-level City2,623,541

Contents: Townships

The population of the townships in Liánshān Qū.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Báimăshí Xiāng白马石乡Rural TownshipLiánshān Qū5,845
Bóhăi Jiēdào渤海街道Urban SubdistrictLiánshān Qū39,440
Dàxīng Xiāng大兴乡Rural TownshipLiánshān Qū21,058
Gāngtún Zhèn钢屯镇TownLiánshān Qū31,699
Gāoqiáo Zhèn高桥镇TownLiánshān Qū24,869
Gūzhúyíngzi Xiāng孤竹营子乡Rural TownshipLiánshān Qū4,617
Hóngluóxiàn Zhèn虹螺岘镇TownLiánshān Qū30,115
Huàgōng Jiēdào化工街道Urban SubdistrictLiánshān Qū52,313
Huàjī Jiēdào化机街道Urban SubdistrictLiánshān Qū26,886
Jĭnjiāo Jiēdào锦郊街道Urban SubdistrictLiánshān Qū29,749
Jīnxīng Zhèn金星镇TownLiánshān Qū28,041
Liánshān Jiēdào连山街道Urban SubdistrictLiánshān Qū36,992
Shāhéyíng Xiāng沙河营乡Rural TownshipLiánshān Qū19,332
Shānshénmiàozi Xiāng山神庙子乡Rural TownshipLiánshān Qū12,302
Shíyóu Jiēdào石油街道Urban SubdistrictLiánshān Qū20,492
Shuĭní Jiēdào水泥街道Urban SubdistrictLiánshān Qū15,587
Sì'érbăo Zhèn寺儿堡镇TownLiánshān Qū26,445
Táijítún Zhèn台集屯镇TownLiánshān Qū16,041
Tăshān Xiāng塔山乡Rural TownshipLiánshān Qū23,435
Xīnggōng Jiēdào兴工街道Urban SubdistrictLiánshān Qū42,925
Xīntáimén Mĕnggŭzú Zhèn新台门蒙古族镇TownLiánshān Qū17,702
Yángjiāo Xiāng杨郊乡Rural TownshipLiánshān Qū9,265
Yángjiāzhàngzijīngjìjìshù Kāifāqū杨家杖子经济技术开发区Township-like AreaLiánshān Qū31,677
Zhāngxiānggōngtún Xiāng张相公屯乡Rural TownshipLiánshān Qū14,022
Zhànqián Jiēdào站前街道Urban SubdistrictLiánshān Qū24,337

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2016, as far as sufficient information is available.