Home  →    →  
Show Map

China: Gānnán Zàngzú Zìzhìzhōu / 甘南藏族自治州

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Gānnán Zàngzú Zìzhìzhōu (Tibetan autonomous prefecture).

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Diébù Xiàn [Têwo]迭部县County52,166
Hézuò Shì合作市County-level City90,290
Líntán Xiàn临潭县County137,001
Lùqŭ Xiàn碌曲县County35,630
Măqŭ Xiàn玛曲县County54,745
Xiàhé Xiàn夏河县County86,670
Zhōuqŭ Xiàn [Zhugqu]舟曲县County132,108
Zhuóní Xiàn [Jonê]卓尼县County100,522
Gānnán Zàngzú Zìzhìzhōu甘南藏族自治州Tibetan Autonomous Prefecture689,132

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Gānnán Zàngzú Zìzhìzhōu.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Ālā Xiāng阿拉乡Rural TownshipLùqŭ Xiàn3,136
Āmùqùhū Zhèn阿木去乎镇TownXiàhé Xiàn12,623
Āwàncāng Xiāng阿万仓乡Rural TownshipMăqŭ Xiàn6,619
Āxià Xiāng阿夏乡Rural TownshipDiébù Xiàn1,277
Āzitáng Xiāng阿子塘乡Rural TownshipZhuóní Xiàn6,881
Bājiăo Xiāng八角乡Rural TownshipLíntán Xiàn5,095
Bāléng Xiāng八楞乡Rural TownshipZhōuqŭ Xiàn4,141
Bāzàng Xiāng巴藏乡Rural TownshipZhōuqŭ Xiàn5,040
Bólā Xiāng博拉乡Rural TownshipXiàhé Xiàn5,746
Bóyù Xiāng博峪乡Rural TownshipZhōuqŭ Xiàn4,623
Căirìmă Xiāng采日玛乡Rural TownshipMăqŭ Xiàn5,463
Chāgăng Xiāng插岗乡Rural TownshipZhōuqŭ Xiàn3,162
Chángchuān Huízú Xiāng长川回族乡Rural TownshipLíntán Xiàn10,037
Chéngguān Zhèn城关镇TownLíntán Xiàn23,035
Chéngguān Zhèn城关镇TownZhōuqŭ Xiàn21,967
Chūbù Xiāng初布乡Rural TownshipLíntán Xiàn3,377
Dàchuān Zhèn大川镇TownZhōuqŭ Xiàn5,723
Dálā Xiāng达拉乡Rural TownshipDiébù Xiàn2,142
Dámài Xiāng达麦乡Rural TownshipXiàhé Xiàn3,633
Dāngzhōu Jiēdào当周街道办事处Urban SubdistrictHézuò Shì15,629
Dāogào Xiāng刀告乡Rural TownshipZhuóní Xiàn4,813
Dàyù Xiāng大峪乡Rural TownshipZhōuqŭ Xiàn5,114
Diàngă Zhèn电尕镇TownDiébù Xiàn15,993
Diànzi Xiāng店子乡Rural TownshipLíntán Xiàn4,722
Dōngshān Xiāng东山乡Rural TownshipZhōuqŭ Xiàn10,639
Duō'ér Xiāng多儿乡Rural TownshipDiébù Xiàn3,751
Fēngdié Xiāng峰迭乡Rural TownshipZhōuqŭ Xiàn10,945
Găhăi Xiāng尕海乡Rural TownshipLùqŭ Xiàn5,257
Gānjiā Xiāng甘加乡Rural TownshipXiàhé Xiàn7,334
Gŏngbà Xiāng拱坝乡Rural TownshipZhōuqŭ Xiàn5,563
Guŏyē Xiāng果耶乡Rural TownshipZhōuqŭ Xiàn9,063
Gŭzhàn Huízú Xiāng古战回族乡Rural TownshipLíntán Xiàn4,717
Hānbān Xiāng憨班乡Rural TownshipZhōuqŭ Xiàn4,907
Jiāngpán Xiāng江盘乡Rural TownshipZhōuqŭ Xiàn5,149
Jiānmùkè'ĕr Jiēdào坚木克尔街道办事处Urban SubdistrictHézuò Shì13,441
Jícāng Xiāng吉仓乡Rural TownshipXiàhé Xiàn4,650
Kăbà Xiāng卡坝乡Rural TownshipDiébù Xiàn2,302
Kā'ĕrqīn Xiāng喀尔钦乡Rural TownshipZhuóní Xiàn10,297
Kăjiādào Xiāng卡加道乡Rural TownshipHézuò Shì2,427
Kăjiāmàn Xiāng卡加曼乡Rural TownshipHézuò Shì2,986
Kāngduō Xiāng康多乡Rural TownshipZhuóní Xiàn2,348
Kēcái Xiāng科才乡Rural TownshipXiàhé Xiàn3,729
Lābŭléng Zhèn拉卜楞镇TownXiàhé Xiàn22,970
Lángmùsì Zhèn郎木寺镇TownLùqŭ Xiàn5,054
Lārénguān Xiāng拉仁关乡Rural TownshipLùqŭ Xiàn2,870
Làzikŏu Xiāng腊子口乡Rural TownshipDiébù Xiàn3,331
Lèxiù Xiāng勒秀乡Rural TownshipHézuò Shì9,057
Lìjié Xiāng立节乡Rural TownshipZhōuqŭ Xiàn5,282
Liŭlín Zhèn柳林镇TownZhuóní Xiàn17,731
Liúshùn Xiāng流顺乡Rural TownshipLíntán Xiàn8,876
Luòdà Xiāng洛大乡Rural TownshipDiébù Xiàn6,078
Mă'ài Zhèn玛艾镇TownLùqŭ Xiàn10,988
Mádāng Xiāng麻当乡Rural TownshipXiàhé Xiàn5,662
Mànrìmă Xiāng曼日玛乡Rural TownshipMăqŭ Xiàn7,282
Mù'ĕr Zhèn木耳镇TownZhuóní Xiàn9,430
Mùxīhé Xiāng木西合乡Rural TownshipMăqŭ Xiàn3,578
Nàlàng Xiāng纳浪乡Rural TownshipZhuóní Xiàn7,275
Nányù Xiāng南峪乡Rural TownshipZhōuqŭ Xiàn4,092
Nàwú Xiāng那吾乡Rural TownshipHézuò Shì6,853
Ní'ào Xiāng尼傲乡Rural TownshipDiébù Xiàn2,197
Níbā Xiāng尼巴乡Rural TownshipZhuóní Xiàn5,251
Nímă Zhèn尼玛镇TownMăqŭ Xiàn17,820
Ōulā Xiāng欧拉乡Rural TownshipMăqŭ Xiàn5,142
Ōulāxiùmă Xiāng欧拉秀玛乡Rural TownshipMăqŭ Xiàn3,183
Píngdìng Xiāng坪定乡Rural TownshipZhōuqŭ Xiàn5,091
Qiàgài Xiāng恰盖乡Rural TownshipZhuóní Xiàn3,353
Qíhāmă Xiāng齐哈玛乡Rural TownshipMăqŭ Xiàn5,658
Qŭ'ào Xiāng曲奥乡Rural TownshipXiàhé Xiàn2,868
Qŭgàonà Xiāng曲告纳乡Rural TownshipZhōuqŭ Xiàn11,581
Qŭwă Xiāng曲瓦乡Rural TownshipZhōuqŭ Xiàn4,370
Sānchà Xiāng三岔乡Rural TownshipLíntán Xiàn2,393
Sāngbà Xiāng桑坝乡Rural TownshipDiébù Xiàn3,525
Sāngkē Xiāng桑科乡Rural TownshipXiàhé Xiàn7,236
Sháowā Tŭzú Xiāng勺哇土族乡Rural TownshipZhuóní Xiàn1,808
Shēnzàng Xiāng申藏乡Rural TownshipZhuóní Xiàn7,770
Shímén Xiāng石门乡Rural TownshipLíntán Xiàn7,156
Shuāngchà Xiāng双岔乡Rural TownshipLùqŭ Xiàn5,398
Tánggă'áng Xiāng唐尕昂乡Rural TownshipXiàhé Xiàn2,774
Táobīn Xiāng洮滨乡Rural TownshipLíntán Xiàn9,060
Táoyàn Xiāng洮砚乡Rural TownshipZhuóní Xiàn5,329
Tōngqīn Jiēdào通钦街道办事处Urban SubdistrictHézuò Shì17,910
Wánggé'ĕrtáng Zhèn王格尔塘镇TownXiàhé Xiàn3,750
Wángqí Xiāng王旗乡Rural TownshipLíntán Xiàn11,941
Wàngzàng Xiāng旺藏乡Rural TownshipDiébù Xiàn6,851
Wánmào Xiāng完冒乡Rural TownshipZhuóní Xiàn3,804
Wŭpíng Xiāng武坪乡Rural TownshipZhōuqŭ Xiàn5,656
Xīcāng Xiāng西仓乡Rural TownshipLùqŭ Xiàn2,927
Xīnchéng Zhèn新城镇TownLíntán Xiàn20,535
Yángshā Xiāng羊沙乡Rural TownshipLíntán Xiàn6,042
Yángyŏng Xiāng羊永乡Rural TownshipLíntán Xiàn7,849
Yĕlìguān Zhèn冶力关镇TownLíntán Xiàn10,066
Yīhé'áng Jiēdào伊合昂街道办事处Urban SubdistrictHézuò Shì12,168
Yìwā Xiāng益哇乡Rural TownshipDiébù Xiàn4,719
Zàngbāwā Xiāng藏巴哇乡Rural TownshipZhuóní Xiàn8,063
Zhāgŭlù Zhèn扎古录镇TownZhuóní Xiàn6,369
Zhāyóu Xiāng扎油乡Rural TownshipXiàhé Xiàn3,695
Zhuóluò Huízú Xiāng卓洛回族乡Rural TownshipLíntán Xiàn2,100
Zuŏgàiduōmă Xiāng佐盖多玛乡Rural TownshipHézuò Shì3,940
Zuŏgàimànmă Xiāng佐盖曼玛乡Rural TownshipHézuò Shì5,879

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2016, as far as sufficient information is available.