Home  →    →    →  
Show Map

Fùxīn Mĕnggŭzú Zìzhìxiàn

Autonomous County in Fùxīn Shì / 阜新市

Autonomous County

The population of Fùxīn Mĕnggŭzú Zìzhìxiàn.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Fùxīn Mĕnggŭzú Zìzhìxiàn阜新蒙古族自治县Autonomous County664,971
Fùxīn Shì阜新市Prefecture-level City1,819,339

Contents: Townships

The population of the townships in Fùxīn Mĕnggŭzú Zìzhìxiàn.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Bājiāzi Xiāng八家子乡Rural TownshipFùxīn Mĕnggŭzú Zìzhìxiàn11,754
Cāngtŭ Xiāng苍土乡Rural TownshipFùxīn Mĕnggŭzú Zìzhìxiàn12,009
Chéngqū Jiēdào城区街道办事处Urban SubdistrictFùxīn Mĕnggŭzú Zìzhìxiàn63,494
Dàbăn Zhèn大板镇TownFùxīn Mĕnggŭzú Zìzhìxiàn11,319
Dàbā Zhèn大巴镇TownFùxīn Mĕnggŭzú Zìzhìxiàn21,083
Dàgùbĕn Zhèn大固本镇TownFùxīn Mĕnggŭzú Zìzhìxiàn21,564
Dàwŭjiāzi Zhèn大五家子镇TownFùxīn Mĕnggŭzú Zìzhìxiàn17,118
Dōngliáng Zhèn东梁镇TownFùxīn Mĕnggŭzú Zìzhìxiàn24,435
Fósì Zhèn佛寺镇TownFùxīn Mĕnggŭzú Zìzhìxiàn10,845
Fùróng Zhèn富荣镇TownFùxīn Mĕnggŭzú Zìzhìxiàn18,970
Fúxīngdì Zhèn福兴地镇TownFùxīn Mĕnggŭzú Zìzhìxiàn15,767
Fùxīn Zhèn阜新镇TownFùxīn Mĕnggŭzú Zìzhìxiàn30,345
Guóhuá Xiāng国华乡Rural TownshipFùxīn Mĕnggŭzú Zìzhìxiàn9,430
Hādáhùshāo Xiāng哈达户稍乡Rural TownshipFùxīn Mĕnggŭzú Zìzhìxiàn12,325
Hóngmàozi Xiāng红帽子乡Rural TownshipFùxīn Mĕnggŭzú Zìzhìxiàn13,459
Huàshígē Xiāng化石戈乡Rural TownshipFùxīn Mĕnggŭzú Zìzhìxiàn12,242
Jiànshè Zhèn建设镇TownFùxīn Mĕnggŭzú Zìzhìxiàn24,194
Jiùmiào Zhèn旧庙镇TownFùxīn Mĕnggŭzú Zìzhìxiàn23,895
Lăohétŭ Xiāng老河土乡Rural TownshipFùxīn Mĕnggŭzú Zìzhìxiàn17,743
Pàozinóngchăng泡子农场办事处Township-like AreaFùxīn Mĕnggŭzú Zìzhìxiàn2,283
Pàozi Zhèn泡子镇TownFùxīn Mĕnggŭzú Zìzhìxiàn27,271
Píng'āndì Zhèn平安地镇TownFùxīn Mĕnggŭzú Zìzhìxiàn18,234
Qījiāzi Xiāng七家子乡Rural TownshipFùxīn Mĕnggŭzú Zìzhìxiàn12,222
Shālā Zhèn沙拉镇TownFùxīn Mĕnggŭzú Zìzhìxiàn15,299
Shíjiāzi Zhèn十家子镇TownFùxīn Mĕnggŭzú Zìzhìxiàn20,274
Tàipíng Xiāng太平乡Rural TownshipFùxīn Mĕnggŭzú Zìzhìxiàn10,236
Tăyíngzi Xiāng塔营子乡Rural TownshipFùxīn Mĕnggŭzú Zìzhìxiàn11,169
Wángfŭ Zhèn王府镇TownFùxīn Mĕnggŭzú Zìzhìxiàn22,271
Wòfènggōu Xiāng卧凤沟乡Rural TownshipFùxīn Mĕnggŭzú Zìzhìxiàn12,032
Wùhuānchí Zhèn务欢池镇TownFùxīn Mĕnggŭzú Zìzhìxiàn25,695
Xīnmín Zhèn新民镇TownFùxīn Mĕnggŭzú Zìzhìxiàn15,513
Yīmatú Zhèn伊吗图镇TownFùxīn Mĕnggŭzú Zìzhìxiàn25,232
Yúsì Zhèn于寺镇TownFùxīn Mĕnggŭzú Zìzhìxiàn14,907
Zhālányíngzi Xiāng扎兰营子乡Rural TownshipFùxīn Mĕnggŭzú Zìzhìxiàn14,594
Zhāoshùgōu Xiāng招束沟乡Rural TownshipFùxīn Mĕnggŭzú Zìzhìxiàn15,814
Zhīzhūshān Xiāng蜘蛛山乡Rural TownshipFùxīn Mĕnggŭzú Zìzhìxiàn18,756
Zĭdūtái Xiāng紫都台乡Rural TownshipFùxīn Mĕnggŭzú Zìzhìxiàn11,178

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2016, as far as sufficient information is available.