Home
Show Map

China: Yíbīn Shì / 宜宾市

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Yíbīn Shì (prefecture-level city).

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Chángníng Xiàn长宁县County339,972
Cuìpíng Qū翠屏区District836,340
Gāo Xiàn高县County411,123
Gŏng Xiàn珙县County379,798
Jiāng'ān Xiàn江安县County399,829
Jūnlián Xiàn筠连县County329,053
Nánxī Qū南溪区District335,811
Píngshān Xiàn屏山县County249,751
Xīngwén Xiàn兴文县County377,166
Xùzhōu Qū [← Yíbīn Xiàn]叙州区District813,053
Yíbīn Shì宜宾市Prefecture-level City4,471,896

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Yíbīn Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Ānbiān Zhèn安边镇TownXùzhōu Qū23,305
Ānfù Jiēdào安阜街道办事处Urban SubdistrictCuìpíng Qū90,513
Báihuā Zhèn白花镇TownXùzhōu Qū41,574
Báishāwān Jiēdào白沙湾街道办事处Urban SubdistrictCuìpíng Qū34,764
Bǎixī Zhèn柏溪镇TownXùzhōu Qū88,251
Bĕichéng Jiēdào北城街道办事处Urban SubdistrictCuìpíng Qū29,870
Bówángshān Zhèn僰王山镇TownXīngwén Xiàn43,135
Càibà Zhèn菜坝镇TownCuìpíng Qū29,733
Cáoyíng Zhèn曹营镇TownGŏng Xiàn9,224
Chángníng Zhèn长宁镇TownChángníng Xiàn81,248
Chángxīng Zhèn长兴镇TownNánxī Qū19,308
Dàbà Miáozú Xiāng大坝苗族乡Rural TownshipXīngwén Xiàn24,567
Dàchéng Zhèn大乘镇TownPíngshān Xiàn17,901
Dàguān Zhèn大观镇TownNánxī Qū28,080
Dàhé Miáozú Xiāng大河苗族乡Rural TownshipXīngwén Xiàn31,984
Dàjĭng Zhèn大井镇TownJiāng'ān Xiàn26,602
Dàmiào Xiāng大妙乡Rural TownshipJiāng'ān Xiàn10,794
Dàpíng Xiāng大坪乡Rural TownshipNánxī Qū4,487
Dàwō Zhèn大窝镇TownGāo Xiàn20,733
Dàxuĕshān Zhèn大雪山镇TownJūnlián Xiàn17,219
Dĭdòng Zhèn底洞镇TownGŏng Xiàn26,064
Dĭpéng Zhèn底蓬镇TownJiāng'ān Xiàn21,610
Dōngchéng Jiēdào东城街道办事处Urban SubdistrictCuìpíng Qū22,108
Dòngdĭ Zhèn硐底镇TownChángníng Xiàn16,469
Fèngyí Xiāng凤仪乡Rural TownshipXùzhōu Qū17,074
Fùlóng Zhèn复龙镇TownXùzhōu Qū25,269
Fùróng Zhèn富荣镇TownPíngshān Xiàn10,733
Fùxīng Xiāng富兴乡Rural TownshipChángníng Xiàn10,137
Fùxīng Zhèn复兴镇TownGāo Xiàn13,582
Fúyán Zhèn福延镇TownPíngshān Xiàn11,468
Gāochăng Zhèn高场镇TownXùzhōu Qū30,304
Gāodiàn Zhèn高店镇TownCuìpíng Qū14,900
Gāokăn Xiāng高坎乡Rural TownshipJūnlián Xiàn4,814
Gāopíng Miáozú Xiāng高坪苗族乡Rural TownshipJūnlián Xiàn5,049
Gònglè Zhèn共乐镇TownXīngwén Xiàn30,957
Gŏngquán Zhèn珙泉镇TownGŏng Xiàn37,857
Guāndòu Miáozú Xiāng观斗苗族乡Rural TownshipGŏng Xiàn4,353
Guānyīn Zhèn观音镇TownXùzhōu Qū63,606
Gŭbǎi Zhèn古柏镇TownXùzhōu Qū19,509
Gŭhé Zhèn古河镇TownChángníng Xiàn13,961
Gŭluó Zhèn古罗镇TownXùzhōu Qū21,804
Gŭsòng Zhèn古宋镇TownXīngwén Xiàn87,882
Hāobà Zhèn蒿坝镇TownJūnlián Xiàn14,706
Héngfēng Xiāng恒丰乡Rural TownshipGŏng Xiàn9,426
Héngjiāng Zhèn横江镇TownXùzhōu Qū25,647
Héshí Zhèn合什镇TownXùzhōu Qū21,364
Hóngqiáo Zhèn红桥镇TownJiāng'ān Xiàn22,998
Huángshā Zhèn黄沙镇TownNánxī Qū11,684
Huātān Zhèn花滩镇TownChángníng Xiàn16,057
Jiālè Zhèn嘉乐镇TownGāo Xiàn13,728
Jiāng'ān Zhèn江安镇TownJiāng'ān Xiàn67,776
Jiāngnán Zhèn江南镇TownNánxī Qū17,295
Jiāocūn Zhèn蕉村镇TownGāo Xiàn23,829
Jĭngjiāng Zhèn井江镇TownChángníng Xiàn12,033
Jĭngkŏu Zhèn井口镇TownJiāng'ān Xiàn13,579
Jīnpíng Zhèn金坪镇TownCuìpíng Qū20,345
Jĭnpíng Zhèn锦屏镇TownPíngshān Xiàn37,636
Jiŭsīchéng Zhèn九丝城镇TownXīngwén Xiàn23,098
Juéxī Zhèn蕨溪镇TownXùzhōu Qū43,527
Kāifó Zhèn开佛镇TownChángníng Xiàn11,924
Kĕjiŭ Zhèn可久镇TownGāo Xiàn14,490
Kŏngquè Xiāng孔雀乡Rural TownshipJūnlián Xiàn6,128
Kŏngtān Zhèn孔滩镇TownXùzhōu Qū47,125
Láifù Zhèn来复镇TownGāo Xiàn18,752
Lăowēng Zhèn老翁镇TownChángníng Xiàn19,844
Lèyì Xiāng乐义乡Rural TownshipJūnlián Xiàn11,270
Liángjiāng Zhèn凉姜镇TownCuìpíng Qū13,706
Liánhé Miáozú Xiāng联合苗族乡Rural TownshipJūnlián Xiàn7,351
Liánhuā Zhèn莲花镇TownXīngwén Xiàn19,043
Lĭchăng Zhèn李场镇TownXùzhōu Qū31,526
Lĭduān Zhèn李端镇TownCuìpíng Qū20,311
Línfēng Xiāng林丰乡Rural TownshipNánxī Qū6,269
Liúbīn Xiāng留宾乡Rural TownshipNánxī Qū14,857
Liúgēng Zhèn留耕镇TownJiāng'ān Xiàn18,564
Liújiā Zhèn刘家镇TownNánxī Qū22,186
Liŭjiā Zhèn柳嘉镇TownXùzhōu Qū39,883
Lĭzhuāng Zhèn李庄镇TownCuìpíng Qū34,819
Lóngchí Xiāng龙池乡Rural TownshipXùzhōu Qū8,972
Lónghuá Zhèn龙华镇TownPíngshān Xiàn17,390
Lóngtóu Zhèn龙头镇TownChángníng Xiàn18,460
Lóngxīng Xiāng隆兴乡Rural TownshipXùzhōu Qū19,031
Lóngxī Xiāng龙溪乡Rural TownshipPíngshān Xiàn6,204
Lóngzhèn Xiāng龙镇乡Rural TownshipJūnlián Xiàn7,044
Lóudōng Xiāng楼东乡Rural TownshipPíngshān Xiàn10,725
Luòbiăo Zhèn洛表镇TownGŏng Xiàn25,315
Luóchăng Zhèn罗场镇TownGāo Xiàn26,169
Luódù Miáozú Xiāng罗渡苗族乡Rural TownshipGŏng Xiàn11,950
Luòhài Zhèn洛亥镇TownGŏng Xiàn18,053
Luólóng Zhèn罗龙镇TownNánxī Qū40,612
Luòrùn Xiāng落润乡Rural TownshipGāo Xiàn16,915
Măjiā Xiāng马家乡Rural TownshipNánxī Qū9,094
Méibái Xiāng梅白乡Rural TownshipChángníng Xiàn14,742
Méidòng Zhèn梅硐镇TownChángníng Xiàn16,938
Míngwēi Zhèn明威镇TownCuìpíng Qū12,018
Móupíng Zhèn牟坪镇TownCuìpíng Qū17,495
Mù'ài Zhèn沐爱镇TownJūnlián Xiàn29,092
Mùtān Zhèn沐滩镇TownGŏng Xiàn10,805
Nán'àn Jiēdào南岸街道办事处Urban SubdistrictCuìpíng Qū125,192
Nánchéng Jiēdào南城街道办事处Urban SubdistrictCuìpíng Qū22,437
Nánguăng Zhèn南广镇TownCuìpíng Qū31,613
Nánxī Zhèn南溪镇TownNánxī Qū96,061
Nínán Zhèn泥南镇TownXùzhōu Qū14,889
Níxī Zhèn泥溪镇TownXùzhōu Qū29,607
Pánlóng Xiāng蟠龙乡Rural TownshipJiāng'ān Xiàn16,483
Péishí Xiāng裴石乡Rural TownshipNánxī Qū16,355
Píngbiān Yízú Xiāng屏边彝族乡Rural TownshipPíngshān Xiàn7,453
Pŭ'ān Zhèn普安镇TownXùzhōu Qū30,041
Qílín Miáozú Xiāng麒麟苗族乡Rural TownshipXīngwén Xiàn24,132
Qìngfú Zhèn庆符镇TownGāo Xiàn56,650
Qìnglĭng Xiāng庆岭乡Rural TownshipGāo Xiàn9,594
Qīngpíng Yízú Xiāng清平彝族乡Rural TownshipPíngshān Xiàn7,533
Qiūchăng Zhèn邱场镇TownCuìpíng Qū18,577
Rénhé Xiāng仁和乡Rural TownshipJiāng'ān Xiàn11,780
Rényì Xiāng仁义乡Rural TownshipGŏng Xiàn8,907
Sānyuán Xiāng三元乡Rural TownshipChángníng Xiàn11,052
Shāhé Zhèn沙河镇TownGāo Xiàn39,046
Shàngluó Zhèn上罗镇TownGŏng Xiàn25,873
Shāngzhōu Zhèn商州镇TownXùzhōu Qū22,259
Shāpíng Jiēdào沙坪街道办事处Urban SubdistrictCuìpíng Qū31,152
Shèngtiān Zhèn胜天镇TownGāo Xiàn19,193
Shíbēi Xiāng石碑乡Rural TownshipGŏng Xiàn7,818
Shígŭ Xiāng石鼓乡Rural TownshipNánxī Qū10,281
Shíhăi Zhèn石海镇TownXīngwén Xiàn14,498
Shuānghé Xiāng双河乡Rural TownshipGāo Xiàn9,937
Shuānghé Zhèn双河镇TownChángníng Xiàn19,806
Shuānglóng Zhèn双龙镇TownXùzhōu Qū44,055
Shuāngténg Zhèn双腾镇TownJūnlián Xiàn16,027
Shuāngyì Xiāng双谊乡Rural TownshipXùzhōu Qū25,182
Shuĭqīng Zhèn水清镇TownJiāng'ān Xiàn12,669
Sìliè Xiāng四烈乡Rural TownshipGāo Xiàn13,008
Sìmiànshān Zhèn四面山镇TownJiāng'ān Xiàn29,980
Sīpō Zhèn思坡镇TownCuìpíng Qū20,321
Sòngjiā Zhèn宋家镇TownCuìpíng Qū19,259
Tàipíng Xiāng太平乡Rural TownshipPíngshān Xiàn11,673
Tàipíng Zhèn太平镇TownXīngwén Xiàn20,302
Tángbà Xiāng塘坝乡Rural TownshipJūnlián Xiàn6,416
Táopíng Xiāng桃坪乡Rural TownshipChángníng Xiàn9,215
Téngdá Zhèn腾达镇TownJūnlián Xiàn20,350
Tiĕqīng Zhèn铁清镇TownJiāng'ān Xiàn24,452
Tónggŭ Zhèn铜鼓镇TownChángníng Xiàn12,136
Tóngluó Xiāng铜锣乡Rural TownshipChángníng Xiàn8,936
Tóngzĭ Zhèn桐梓镇TownJiāng'ān Xiàn28,797
Tuánlín Miáozú Xiāng团林苗族乡Rural TownshipJūnlián Xiàn4,743
Wángchăng Xiāng王场乡Rural TownshipXùzhōu Qū18,385
Wāngjiā Zhèn汪家镇TownNánxī Qū14,761
Wángjiā Zhèn王家镇TownGŏng Xiàn17,878
Wéixīn Zhèn维新镇TownJūnlián Xiàn19,776
Wénjiāng Zhèn文江镇TownGāo Xiàn68,433
Wŭdé Xiāng武德乡Rural TownshipJūnlián Xiàn22,889
Wŭkuàng Zhèn五矿镇TownJiāng'ān Xiàn14,809
Wŭxīng Zhèn五星镇TownXīngwén Xiàn22,537
Xiàcháng Zhèn下长镇TownChángníng Xiàn21,124
Xiàluó Zhèn下罗镇TownGŏng Xiàn15,003
Xiānfēng Miáozú Xiāng仙峰苗族乡Rural TownshipXīngwén Xiàn11,738
Xiàngbí Jiēdào象鼻街道办事处Urban SubdistrictCuìpíng Qū46,326
Xiānlín Zhèn仙临镇TownNánxī Qū24,481
Xiào'ér Zhèn孝儿镇TownGŏng Xiàn27,762
Xiàxī Xiāng夏溪乡Rural TownshipPíngshān Xiàn8,096
Xīchéng Jiēdào西城街道办事处Urban SubdistrictCuìpíng Qū51,938
Xījiāo Jiēdào西郊街道办事处Urban SubdistrictCuìpíng Qū58,834
Xījiāshān Zhèn夕佳山镇TownJiāng'ān Xiàn15,784
Xĭjié Zhèn喜捷镇TownXùzhōu Qū29,901
Xīn'ān Zhèn新安镇TownPíngshān Xiàn19,447
Xīnfā Xiāng新发乡Rural TownshipPíngshān Xiàn25,822
Xīnshì Zhèn新市镇TownPíngshān Xiàn24,454
Xúnchăng Zhèn巡场镇TownGŏng Xiàn118,664
Xúnsī Zhèn巡司镇TownJūnlián Xiàn41,120
Yāchí Xiāng鸭池乡Rural TownshipPíngshān Xiàn12,023
Yángchūn Zhèn阳春镇TownJiāng'ān Xiàn22,506
Yángtián Xiāng羊田乡Rural TownshipGāo Xiàn10,864
Yílè Zhèn怡乐镇TownJiāng'ān Xiàn20,248
Yíng'ān Zhèn迎安镇TownJiāng'ān Xiàn20,398
Yíngxī Xiāng潆溪乡Rural TownshipGāo Xiàn7,578
Yŏngxīng Zhèn永兴镇TownXùzhōu Qū30,963
Yuèjiāng Zhèn月江镇TownGāo Xiàn25,448
Yùhé Miáozú Xiāng玉和苗族乡Rural TownshipGŏng Xiàn4,846
Yúnlián Zhèn筠连镇TownJūnlián Xiàn80,708
Yùpíng Zhèn玉屏镇TownXīngwén Xiàn8,234
Yùxiù Miáozú Xiāng毓秀苗族乡Rural TownshipXīngwén Xiàn5,555
Zăntān Xiāng趱滩乡Rural TownshipGāo Xiàn3,174
Zhàochăng Jiēdào赵场街道办事处Urban SubdistrictCuìpíng Qū52,363
Zhènzhōu Zhèn镇舟镇TownJūnlián Xiàn14,351
Zhōngdū Zhèn中都镇TownPíngshān Xiàn21,193
Zhōujiā Zhèn周家镇TownXīngwén Xiàn9,504
Zhúhăi Zhèn竹海镇TownChángníng Xiàn25,890
Zōngchăng Zhèn宗场镇TownCuìpíng Qū17,746

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available).