Home
Show Map

China: Chéngdū Shì / 成都市

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Chéngdū Shì (sub-provincial city).

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Chénghuá Qū成华区District938,785
Chóngzhōu Shì崇州市County-level City661,120
Dàyì Xiàn大邑县County502,199
Dūjiāngyàn Shì都江堰市County-level City657,996
Jiănyáng Shì简阳市County-level City1,071,214
Jĭnjiāng Qū锦江区District690,422
Jīnniú Qū金牛区District1,200,776
Jīntáng Xiàn金堂县County717,227
Lóngquányì Qū龙泉驿区District767,203
Péngzhōu Shì彭州市County-level City762,887
Pídū Qū [← Pí Xiàn]郫都区District896,162
Pújiāng Xiàn蒲江县County239,562
Qīngbáijiāng Qū青白江区District381,792
Qīngyáng Qū青羊区District828,140
Qiónglái Shì邛崃市County-level City612,753
Shuāngliú Qū双流区District1,279,930
Wēnjiāng Qū温江区District457,070
Wŭhòu Qū武侯区District1,375,699
Xīndū Qū新都区District775,703
Xīnjīn Xiàn新津县County302,199
Chéngdū Shì成都市Sub-provincial City15,118,839

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Chéngdū Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Āndé Zhèn安德镇TownPídū Qū36,660
Ānjìng Zhèn安靖镇TownPídū Qū106,651
Ānlóng Zhèn安龙镇TownDūjiāngyàn Shì22,449
Ānrén Zhèn安仁镇TownDàyì Xiàn50,548
Ānxī Zhèn安西镇TownXīnjīn Xiàn12,801
Áopíng Zhèn敖平镇TownPéngzhōu Shì26,633
Báiguŏ Zhèn白果镇TownJīntáng Xiàn29,610
Bǎihé Zhèn柏合镇TownLóngquányì Qū65,664
Báilù Zhèn白鹿镇TownPéngzhōu Shì8,465
Báishā Zhèn白沙镇TownShuāngliú Qū27,229
Báitóu Zhèn白头镇TownChóngzhōu Shì14,097
Báiyún Xiāng白云乡Rural TownshipPújiāng Xiàn4,703
Bānzhúyuán Zhèn斑竹园镇TownXīndū Qū57,380
Băohé Jiēdào保和街道Urban SubdistrictChénghuá Qū50,286
Băolín Zhèn宝林镇TownQiónglái Shì13,300
Càichăng Zhèn蔡场镇TownDàyì Xiàn17,103
Căoshìjiē Jiēdào草市街街道办事处Urban SubdistrictQīngyáng Qū41,221
Căotáng Jiēdào草堂街道办事处Urban SubdistrictQīngyáng Qū50,295
Chádiàn Zhèn茶店镇TownLóngquányì Qū13,768
Chádiànzi Jiēdào茶店子街道Urban SubdistrictJīnniú Qū92,181
Chángqiū Xiāng长秋乡Rural TownshipPújiāng Xiàn3,540
Cháoyánghú Zhèn朝阳湖镇TownPújiāng Xiàn9,122
Cháyuán Xiāng茶园乡Rural TownshipQiónglái Shì11,859
Chéngjiā Zhèn成佳镇TownPújiāng Xiàn9,762
Chénglónglù Jiēdào成龙路街道办事处Urban SubdistrictJĭnjiāng Qū113,750
Chéngxiāng Zhèn城厢镇TownQīngbáijiāng Qū50,971
Chóngpíng Zhèn崇平镇TownChóngzhōu Shì17,402
Chóngyáng Zhèn崇阳镇TownChóngzhōu Shì162,977
Chóngyì Zhèn崇义镇TownDūjiāngyàn Shì39,952
Chūjiāng Zhèn出江镇TownDàyì Xiàn12,519
Chūnxīlù Jiēdào春熙路街道办事处Urban SubdistrictJĭnjiāng Qū22,216
Cífēng Zhèn磁峰镇TownPéngzhōu Shì14,316
Cuìyuèhú Zhèn翠月湖镇TownDūjiāngyàn Shì14,299
Cùjĭn Jiēdào簇锦街道办事处Urban SubdistrictWŭhòu Qū77,647
Cùqiáo Jiēdào簇桥街道办事处Urban SubdistrictWŭhòu Qū83,974
Dàfēng Jiēdào大丰街道办事处Urban SubdistrictXīndū Qū73,397
Dàguān Zhèn大观镇TownDūjiāngyàn Shì17,034
Dàhuà Zhèn大划镇TownChóngzhōu Shì19,903
Dàlín Zhèn大林镇TownShuāngliú Qū18,197
Dàmiàn Jiēdào大面街道办事处Urban SubdistrictLóngquányì Qū129,669
Dānjĭngshān Zhèn丹景山镇TownPéngzhōu Shì28,313
Dàomíng Zhèn道明镇TownChóngzhōu Shì19,948
Dàozuŏ Xiāng道佐乡Rural TownshipQiónglái Shì7,080
Dàtáng Zhèn大塘镇TownPújiāng Xiàn12,435
Dàtóng Xiāng大同乡Rural TownshipQiónglái Shì13,130
Dàtóng Zhèn大同镇TownQīngbáijiāng Qū22,528
Dàwān Jiēdào大弯街道办事处Urban SubdistrictQīngbáijiāng Qū73,749
Dàxīng Zhèn大兴镇TownPújiāng Xiàn16,350
Dèngshuāng Zhèn邓双镇TownXīnjīn Xiàn23,458
Déyuán Zhèn德源镇TownPídū Qū31,628
Dŏngchăng Zhèn董场镇TownDàyì Xiàn25,557
Dōngguāng Jiēdào东光街道办事处Urban SubdistrictJĭnjiāng Qū65,616
Dōngpō Jiēdào东坡街道办事处Urban SubdistrictQīngyáng Qū55,421
Dōngshēng Jiēdàobàn东升街道办Urban SubdistrictShuāngliú Qū202,884
Dūyuànjiē Jiēdào督院街街道办事处Urban SubdistrictJĭnjiāng Qū25,687
Èrxiānqiáo Jiēdào二仙桥街道Urban SubdistrictChénghuá Qū57,872
Fāngcăo Jiēdào芳草街道办事处Urban SubdistrictWŭhòu Qū96,777
Fāngxīng Zhèn方兴镇TownXīnjīn Xiàn11,890
Fènghuángshān Jiēdào凤凰山街道Urban SubdistrictJīnniú Qū4,974
Fúhóng Xiāng福洪乡Rural TownshipQīngbáijiāng Qū23,268
Fŭnán Jiēdào府南街道办事处Urban SubdistrictQīngyáng Qū105,005
Fŭqīnglù Jiēdào府青路街道Urban SubdistrictChénghuá Qū44,834
Fŭqín Jiēdào抚琴街道Urban SubdistrictJīnniú Qū106,754
Fùxīng Xiāng复兴乡Rural TownshipPújiāng Xiàn11,720
Fúxīng Zhèn福兴镇TownJīntáng Xiàn31,490
Gānxī Zhèn甘溪镇TownPújiāng Xiàn9,277
Gāobăn Zhèn高板镇TownJīntáng Xiàn31,529
Gāogĕng Zhèn高埂镇TownQiónglái Shì19,993
Gāohé Zhèn高何镇TownQiónglái Shì9,381
Gĕxiānshān Zhèn葛仙山镇TownPéngzhōu Shì31,449
Gōngpíng Jiēdào公平街道办事处Urban SubdistrictWēnjiāng Qū47,939
Gōngxīng Zhèn公兴镇TownShuāngliú Qū25,648
Gōngyì Xiāng公议乡Rural TownshipChóngzhōu Shì13,097
Guāncāng Zhèn官仓镇TownJīntáng Xiàn21,247
Guānghuá Jiēdào光华街道办事处Urban SubdistrictQīngyáng Qū79,765
Guāngmíng Xiāng光明乡Rural TownshipPújiāng Xiàn4,253
Guăngxīng Zhèn广兴镇TownJīntáng Xiàn23,614
Guànkŏu Zhèn灌口镇TownDūjiāngyàn Shì66,286
Guānshèng Zhèn观胜镇TownChóngzhōu Shì17,952
Gŭchéng Zhèn古城镇TownPídū Qū26,117
Guìhuā Zhèn桂花镇TownPéngzhōu Shì26,928
Guìxī Jiēdào桂溪街道办事处Urban SubdistrictWŭhòu Qū63,096
Gùyì Zhèn固驿镇TownQiónglái Shì29,496
Hánchăng Zhèn韩场镇TownDàyì Xiàn16,780
Héhuāchí Jiēdào荷花池街道Urban SubdistrictJīnniú Qū62,742
Héjiāngtíng Jiēdào合江亭街道办事处Urban SubdistrictJĭnjiāng Qū45,090
Héjiāng Zhèn合江镇TownShuāngliú Qū15,872
Hèmíng Xiāng鹤鸣乡Rural TownshipDàyì Xiàn12,140
Hèshān Zhèn鹤山镇TownPújiāng Xiàn83,775
Héshèng Zhèn和盛镇TownWēnjiāng Qū34,419
Hézuò Zhèn合作镇TownPídū Qū140,115
Hóng'ān Zhèn洪安镇TownLóngquányì Qū15,121
Hóngguāng Zhèn红光镇TownPídū Qū62,787
Hóngkŏu Xiāng虹口乡Rural TownshipDūjiāngyàn Shì5,647
Hóngpáilóu Jiēdào红牌楼街道办事处Urban SubdistrictWŭhòu Qū105,770
Hóngyáng Jiēdào红阳街道办事处Urban SubdistrictQīngbáijiāng Qū58,213
Hóngyán Zhèn红岩镇TownPéngzhōu Shì15,124
Huáikŏu Zhèn淮口镇TownJīntáng Xiàn70,661
Huáiyuăn Zhèn怀远镇TownChóngzhōu Shì58,218
Huángjiă Zhèn黄甲镇TownShuāngliú Qū26,577
Huánglóngxī Zhèn黄龙溪镇TownShuāngliú Qū23,410
Huángshuĭ Zhèn黄水镇TownShuāngliú Qū33,309
Huángtiánbà Jiēdào黄田坝街道办事处Urban SubdistrictQīngyáng Qū65,533
Huángtŭ Zhèn黄土镇TownLóngquányì Qū26,669
Huángzhōng Jiēdào黄忠街道Urban SubdistrictJīnniú Qū39,171
Huāqiáo Zhèn花桥镇TownXīnjīn Xiàn24,558
Huāshuĭwān Zhèn花水湾镇TownDàyì Xiàn7,189
Huáxīng Jiēdào华兴街道办事处Urban SubdistrictWŭhòu Qū47,154
Huáyángzhèn Jiēdàobàn华阳镇街道办Urban SubdistrictShuāngliú Qū201,306
Huāyuán Zhèn花园镇TownPídū Qū20,409
Huāyuán Zhèn花源镇TownXīnjīn Xiàn36,545
Huílóng Zhèn回龙镇TownQiónglái Shì20,616
Huŏchēnánzhàn Jiēdào火车南站街道办事处Urban SubdistrictWŭhòu Qū72,386
Huŏjĭng Zhèn火井镇TownQiónglái Shì16,731
Jiāguān Zhèn夹关镇TownQiónglái Shì17,374
Jiānchá Zhèn煎茶镇TownShuāngliú Qū26,212
Jiāngxĭjiē Jiēdào浆洗街街道办事处Urban SubdistrictWŭhòu Qū62,804
Jiāngyuán Zhèn江源镇TownChóngzhōu Shì28,075
Jiànshèlù Jiēdào建设路街道Urban SubdistrictChénghuá Qū63,956
Jiēzi Zhèn街子镇TownChóngzhōu Shì30,737
Jīguānshān Xiāng鸡冠山乡Rural TownshipChóngzhōu Shì2,995
Jīnhuāqiáo Jiēdào金花桥街道办事处Urban SubdistrictWŭhòu Qū115,097
Jīnhuá Zhèn金华镇TownXīnjīn Xiàn14,068
Jĭnjiāng Xiāng锦江乡Rural TownshipChóngzhōu Shì14,387
Jīnlóng Zhèn金龙镇TownJīntáng Xiàn20,863
Jīnmă Zhèn金马镇TownWēnjiāng Qū24,007
Jīnqiáo Zhèn金桥镇TownShuāngliú Qū37,524
Jīnquán Jiēdào金泉街道Urban SubdistrictJīnniú Qū83,343
Jīnshā Jiēdào金沙街道办事处Urban SubdistrictQīngyáng Qū31,100
Jīnxīng Xiāng金星乡Rural TownshipDàyì Xiàn7,979
Jìnyáng Jiēdào晋阳街道办事处Urban SubdistrictWŭhòu Qū75,440
Jìnyuán Zhèn晋原镇TownDàyì Xiàn152,872
Jítián Zhèn籍田镇TownShuāngliú Qū33,145
Jītóuqiáo Jiēdào机投桥街道办事处Urban SubdistrictWŭhòu Qū103,297
Jiŭchĭ Zhèn九尺镇TownPéngzhōu Shì26,970
Jiŭjiāng Zhèn九江镇TownShuāngliú Qū101,822
Jiŭlĭdī Jiēdào九里堤街道Urban SubdistrictJīnniú Qū68,502
Jíxián Xiāng集贤乡Rural TownshipChóngzhōu Shì12,178
Jìxié Xiāng济协乡Rural TownshipChóngzhōu Shì12,729
Jūnlè Zhèn军乐镇TownPéngzhōu Shì27,738
Jūntún Zhèn军屯镇TownXīndū Qū18,432
Jùyuán Zhèn聚源镇TownDūjiāngyàn Shì40,521
Kŏngmíng Xiāng孔明乡Rural TownshipQiónglái Shì10,359
Liánxīn Jiēdào莲新街道办事处Urban SubdistrictJĭnjiāng Qū59,870
Liàojiā Zhèn廖家镇TownChóngzhōu Shì18,883
Liáoyuán Xiāng燎原乡Rural TownshipChóngzhōu Shì21,903
Lìchūn Zhèn丽春镇TownPéngzhōu Shì66,141
Línjì Zhèn临济镇TownQiónglái Shì15,203
Línqióng Zhèn临邛镇TownQiónglái Shì185,430
Liŭchéng Jiēdào柳城街道办事处Urban SubdistrictWēnjiāng Qū144,039
Liŭjiāng Jiēdào柳江街道办事处Urban SubdistrictJĭnjiāng Qū52,247
Liŭjiē Zhèn柳街镇TownDūjiāngyàn Shì35,058
Lóngchí Zhèn龙池镇TownDūjiāngyàn Shì2,306
Lóngfēng Zhèn隆丰镇TownPéngzhōu Shì41,524
Lóngménshān Zhèn龙门山镇TownPéngzhōu Shì10,883
Lóngqiáo Zhèn龙桥镇TownXīndū Qū31,619
Lóngquán Jiēdào龙泉街道办事处Urban SubdistrictLóngquányì Qū248,852
Lóngshèng Zhèn隆盛镇TownJīntáng Xiàn23,776
Lóngtán Jiēdào龙潭街道Urban SubdistrictChénghuá Qū67,778
Lóngwáng Zhèn龙王镇TownQīngbáijiāng Qū20,735
Lóngxīng Zhèn隆兴镇TownChóngzhōu Shì15,822
Lóngzhōulù Jiēdào龙舟路街道办事处Urban SubdistrictJĭnjiāng Qū45,260
Luòdài Zhèn洛带镇TownLóngquányì Qū29,182
Măjiā Zhèn马家镇TownXīndū Qū24,623
Mĕngyáng Zhèn蒙阳镇TownPéngzhōu Shì65,771
Mĕngzhuīwān Jiēdào猛追湾街道Urban SubdistrictChénghuá Qū70,107
Mímóu Zhèn弥牟镇TownQīngbáijiāng Qū30,593
Móulĭ Zhèn牟礼镇TownQiónglái Shì42,538
Mùlán Zhèn木兰镇TownXīndū Qū39,106
Nánbăo Xiāng南宝乡Rural TownshipQiónglái Shì3,546
Niúshìkŏu Jiēdào牛市口街道办事处Urban SubdistrictJĭnjiāng Qū46,741
Péng Zhèn彭镇TownShuāngliú Qū44,115
Pínglè Zhèn平乐镇TownQiónglái Shì30,937
Píngqiáo Xiāng平桥乡Rural TownshipJīntáng Xiàn31,796
Pítŏng Zhèn郫筒镇TownPídū Qū129,188
Pŭxīng Zhèn普兴镇TownXīnjīn Xiàn20,312
Púyáng Zhèn蒲阳镇TownDūjiāngyàn Shì43,539
Qiánjìn Zhèn前进镇TownQiónglái Shì19,105
Qīngchéngshān Zhèn青城山镇TownDūjiāngyàn Shì32,970
Qīngjiāng Zhèn清江镇TownJīntáng Xiàn22,898
Qīngliú Zhèn清流镇TownXīndū Qū29,763
Qīnglóng Jiēdào青龙街道Urban SubdistrictChénghuá Qū164,479
Qīngquán Zhèn清泉镇TownQīngbáijiāng Qū30,503
Qīngxiá Zhèn青霞镇TownDàyì Xiàn7,302
Qīquán Zhèn桤泉镇TownChóngzhōu Shì14,433
Qīxián Xiāng栖贤乡Rural TownshipJīntáng Xiàn19,361
Rănyì Zhèn冉义镇TownQiónglái Shì25,093
Rénhé Xiāng人和乡Rural TownshipQīngbáijiāng Qū12,268
Rénmínbĕilù Jiēdào人民北路街道Urban SubdistrictJīnniú Qū77,097
Sānchà Zhèn三岔镇TownDàyì Xiàn32,164
Sāndàoyàn Zhèn三道堰镇TownPídū Qū19,356
Sāngyuán Zhèn桑园镇TownQiónglái Shì24,749
Sānhé Jiēdào三河街道办事处Urban SubdistrictXīndū Qū41,297
Sānjiāng Zhèn三江镇TownChóngzhōu Shì51,403
Sānjiè Zhèn三界镇TownPéngzhōu Shì30,395
Sānláng Zhèn三郎镇TownChóngzhōu Shì13,382
Sānshèng Jiēdào三圣街道办事处Urban SubdistrictJĭnjiāng Qū24,471
Sānxīng Zhèn三星镇TownJīntáng Xiàn21,458
Sānxīng Zhèn三星镇TownShuāngliú Qū16,325
Sānxī Zhèn三溪镇TownJīntáng Xiàn35,653
Shāhé Jiēdào沙河街道办事处Urban SubdistrictJĭnjiāng Qū13,710
Shāhéyuán Jiēdào沙河源街道Urban SubdistrictJīnniú Qū123,727
Shàng'ān Zhèn上安镇TownDàyì Xiàn13,893
Shānquán Zhèn山泉镇TownLóngquányì Qū12,568
Shăochéng Jiēdào少城街道办事处Urban SubdistrictQīngyáng Qū58,837
Shāqú Zhèn沙渠镇TownDàyì Xiàn15,930
Shèngdēng Jiēdào圣灯街道Urban SubdistrictChénghuá Qū16,600
Shènglì Zhèn胜利镇TownShuāngliú Qū17,294
Shēngpíng Zhèn升平镇TownPéngzhōu Shì29,135
Shíbăntān Zhèn石板滩镇TownXīndū Qū48,927
Shílíng Jiēdào十陵街道办事处Urban SubdistrictLóngquányì Qū110,247
Shíyángchăng Jiēdào石羊场街道办事处Urban SubdistrictWŭhòu Qū85,196
Shíyáng Zhèn石羊镇TownDūjiāngyàn Shì44,782
Shīzishān Jiēdào狮子山街道办事处Urban SubdistrictJĭnjiāng Qū64,826
Shòu'ān Zhèn寿安镇TownWēnjiāng Qū35,838
Shòu'ān Zhèn寿安镇TownPújiāng Xiàn47,858
Shuāngguìlù Jiēdào双桂路街道办事处Urban SubdistrictJĭnjiāng Qū24,384
Shuāngnán Jiēdào双楠街道办事处Urban SubdistrictWŭhòu Qū97,700
Shuāngqiáozi Jiēdào双桥子街道Urban SubdistrictChénghuá Qū77,541
Shuāngshuĭniăn Jiēdào双水碾街道Urban SubdistrictChénghuá Qū60,352
Shuĭjĭngfāng Jiēdào水井坊街道办事处Urban SubdistrictJĭnjiāng Qū27,265
Shuĭkŏu Zhèn水口镇TownQiónglái Shì19,524
Shūyuànjiē Jiēdào书院街街道办事处Urban SubdistrictJĭnjiāng Qū48,078
Sìmăqiáo Jiēdào驷马桥街道Urban SubdistrictJīnniú Qū116,239
Sūjiā Zhèn苏家镇TownDàyì Xiàn18,172
Sūpō Jiēdào苏坡街道办事处Urban SubdistrictQīngyáng Qū74,268
Tàipíng Zhèn太平镇TownShuāngliú Qū22,810
Tàishēnglù Jiēdào太升路街道办事处Urban SubdistrictQīngyáng Qū58,834
Tàixīng Zhèn泰兴镇TownXīndū Qū30,814
Tángchāng Zhèn唐昌镇TownPídū Qū46,791
Tángyuán Zhèn唐元镇TownPídū Qū22,373
Táoxīlù Jiēdào桃蹊路街道Urban SubdistrictChénghuá Qū89,107
Tiānfŭ Jiēdào天府街道办事处Urban SubdistrictWēnjiāng Qū51,933
Tiānhuízhèn Jiēdào天回镇街道Urban SubdistrictJīnniú Qū85,160
Tiānmă Zhèn天马镇TownDūjiāngyàn Shì30,998
Tiānpéng Zhèn天彭镇TownPéngzhōu Shì177,179
Tiāntáishān Zhèn天台山镇TownQiónglái Shì12,433
Tiàodènghé Jiēdào跳蹬河街道Urban SubdistrictChénghuá Qū37,738
Tiàosăntă Jiēdào跳伞塔街道办事处Urban SubdistrictWŭhòu Qū69,153
Tóng'ān Jiēdào同安街道办事处Urban SubdistrictLóngquányì Qū49,592
Tōngjì Zhèn通济镇TownPéngzhōu Shì25,638
Tuánjié Zhèn团结镇TownPídū Qū75,350
Tŭqiáo Zhèn土桥镇TownJīntáng Xiàn27,554
Wàn'ān Zhèn万安镇TownShuāngliú Qū25,434
Wànchūn Zhèn万春镇TownWēnjiāng Qū57,059
Wángchăng Zhèn王场镇TownChóngzhōu Shì21,003
Wāngjiāguăi Jiēdào汪家拐街道办事处Urban SubdistrictQīngyáng Qū58,911
Wàngjiānglù Jiēdào望江路街道办事处Urban SubdistrictWŭhòu Qū92,647
Wángsì Zhèn王泗镇TownDàyì Xiàn52,439
Wànniánchăng Jiēdào万年场街道Urban SubdistrictChénghuá Qū76,467
Wànxīng Xiāng万兴乡Rural TownshipLóngquányì Qū8,331
Wénjiā Jiēdào文家街道办事处Urban SubdistrictQīngyáng Qū62,671
Wénjĭngjiāng Zhèn文井江镇TownChóngzhōu Shì6,098
Wénjĭng Xiāng文井乡Rural TownshipXīnjīn Xiàn8,769
Wòlóng Zhèn卧龙镇TownQiónglái Shì14,207
Wŭfèng Zhèn五凤镇TownJīntáng Xiàn20,473
Wŭjīn Zhèn五津镇TownXīnjīn Xiàn76,342
Wŭkuàishí Jiēdào五块石街道Urban SubdistrictJīnniú Qū51,408
Wùshān Xiāng雾山乡Rural TownshipDàyì Xiàn3,599
Xiàng'é Xiāng向峨乡Rural TownshipDūjiāngyàn Shì12,374
Xiángfú Zhèn祥福镇TownQīngbáijiāng Qū42,432
Xī'ānlù Jiēdào西安路街道Urban SubdistrictJīnniú Qū87,021
Xiàojiāhé Jiēdào肖家河街道办事处Urban SubdistrictWŭhòu Qū46,827
Xiăoyúdòng Zhèn小渔洞镇TownPéngzhōu Shì12,029
Xiéyuán Zhèn斜源镇TownDàyì Xiàn5,051
Xīhánggăng Jiēdàobàn西航港街道办Urban SubdistrictShuāngliú Qū162,897
Xīhé Zhèn西河镇TownLóngquányì Qū57,540
Xīhuá Jiēdào西华街道Urban SubdistrictJīnniú Qū111,596
Xīlái Zhèn西来镇TownPújiāng Xiàn26,767
Xīlĭng Zhèn西岭镇TownDàyì Xiàn5,422
Xīnchăng Zhèn新场镇TownDàyì Xiàn22,762
Xīndū Zhèn新都镇TownXīndū Qū241,541
Xīnfán Zhèn新繁镇TownXīndū Qū103,658
Xìngfú Zhèn幸福镇TownDūjiāngyàn Shì139,620
Xīnglóng Zhèn兴隆镇TownShuāngliú Qū25,460
Xīngyì Zhèn兴义镇TownXīnjīn Xiàn31,205
Xīnhónglù Jiēdào新鸿路街道Urban SubdistrictChénghuá Qū61,668
Xīnhuáxīlù Jiēdào新华西路街道办事处Urban SubdistrictQīngyáng Qū53,711
Xīnmínchăng Zhèn新民场镇TownPídū Qū15,899
Xīnmín Zhèn新民镇TownXīndū Qū35,146
Xīnpíng Zhèn新平镇TownXīnjīn Xiàn23,489
Xīnxīng Zhèn新兴镇TownShuāngliú Qū33,509
Xīnxīng Zhèn新兴镇TownPéngzhōu Shì18,623
Xīpŭ Zhèn犀浦镇TownPídū Qū123,344
Xīyùhé Jiēdào西御河街道办事处Urban SubdistrictQīngyáng Qū32,568
Xūjiā Zhèn胥家镇TownDūjiāngyàn Shì48,556
Yáng'ān Zhèn羊安镇TownQiónglái Shì39,847
Yángmă Zhèn羊马镇TownChóngzhōu Shì41,783
Yánshìkŏu Jiēdào盐市口街道办事处Urban SubdistrictJĭnjiāng Qū11,211
Yáodù Zhèn姚渡镇TownQīngbáijiāng Qū16,532
Yíngménkŏu Jiēdào营门口街道Urban SubdistrictJīnniú Qū90,861
Yŏng'ān Zhèn永安镇TownShuāngliú Qū29,484
Yŏngníng Zhèn永宁镇TownWēnjiāng Qū23,102
Yŏngquán Jiēdào涌泉街道办事处Urban SubdistrictWēnjiāng Qū23,543
Yŏngshāng Zhèn永商镇TownXīnjīn Xiàn18,762
Yŏngshèng Zhèn永盛镇TownWēnjiāng Qū15,191
Yŏngxīng Zhèn永兴镇TownShuāngliú Qū19,124
Yŏu'ài Zhèn友爱镇TownPídū Qū39,494
Yòuxīn Zhèn又新镇TownJīntáng Xiàn24,786
Yóuzhà Xiāng油榨乡Rural TownshipQiónglái Shì10,822
Yuántōng Zhèn元通镇TownChóngzhōu Shì18,962
Yuèlái Zhèn悦来镇TownDàyì Xiàn22,778
Yùlín Jiēdào玉林街道办事处Urban SubdistrictWŭhòu Qū80,734
Yúnhé Zhèn云合镇TownJīntáng Xiàn21,799
Yùtáng Zhèn玉堂镇TownDūjiāngyàn Shì24,872
Zhàojiā Zhèn赵家镇TownJīntáng Xiàn28,341
Zhào Zhèn赵镇TownJīntáng Xiàn154,947
Zhèngxīng Zhèn正兴镇TownShuāngliú Qū25,407
Zhìhé Zhèn致和镇TownPéngzhōu Shì79,633
Zhōnghé Jiēdàobàn中和街道办Urban SubdistrictShuāngliú Qū84,936
Zhōngxīng Zhèn中兴镇TownDūjiāngyàn Shì27,969
Zhuănlóng Zhèn转龙镇TownJīntáng Xiàn16,822
Zhúgāo Zhèn竹篙镇TownJīntáng Xiàn38,549
Zĭpíngpū Zhèn紫坪铺镇TownDūjiāngyàn Shì8,764
Zĭtóng Zhèn梓潼镇TownChóngzhōu Shì12,753

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available).