Startseite
Karte anzeigen

China: Präfektur Ngawa (Sìchuān)

Städte, Bezirke und Kreise

Die Einwohnerzahlen für alle kreisfreien Städte (Shì), Stadtbezirke (Qū) und Kreise (Xiàn) in der Präfektur Ngawa (Ābà).

NameOriginalStatusEinwohner
Zensus
2010-11-01
 
Ābà Xiàn [Ngawa]阿坝县Landkreis72.391
Hēishuĭ Xiàn黑水县Landkreis60.704
Hóngyuán Xiàn红原县Landkreis43.818
Jīnchuān Xiàn金川县Landkreis65.976
Jiŭzhàigōu Xiàn九寨沟县Landkreis81.394
Lĭ Xiàn理县Landkreis46.556
Mă'ĕrkāng Shì [Barkam]马尔康市Kreisfreie Stadt58.437
Mào Xiàn茂县Landkreis104.829
Răngtáng Xiàn [Zamtang]壤塘县Landkreis39.173
Ruò'ĕrgài Xiàn [Zoigê]若尔盖县Landkreis74.619
Sōngpān Xiàn松潘县Landkreis72.309
Wènchuān Xiàn汶川县Landkreis100.771
Xiăojīn Xiàn小金县Landkreis77.731
Ābà Zàngzú Qiāngzú Zìzhìzhōu [Ngawa]阿坝藏族羌族自治州Autonome Präfektur der Tibeter und Qiang898.708

Übersicht: Gemeinden

Die Einwohnerzahlen für alle urbanen Unterbezirke (Jiēdào), Kleinstädte (Zhèn) und Landgemeinden (Xiāng) in der Präfektur Ngawa.

Das Symbol Details verlinkt zu weiteren Informationen über einen ausgewählten Ort inklusive seiner Bevölkerungsstruktur (Geschlecht, Altersgruppen).

Name OriginalStatusStadt / Bezirk / KreisEinwohner
Zensus
2010-11-01
 
Ābà Zhèn阿坝镇KleinstadtĀbà Xiàn14.282
Ākēlĭ Xiāng阿科里乡LandgemeindeJīnchuān Xiàn1.602
Āmù Xiāng阿木乡LandgemeindeHóngyuán Xiàn3.304
Āndòu Xiāng安斗乡LandgemeindeĀbà Xiàn1.823
Ānhóng Xiāng安宏乡LandgemeindeSōngpān Xiàn4.033
Ānníng Zhèn安宁镇KleinstadtJīnchuān Xiàn3.633
Ānqiāng Zhèn安羌镇KleinstadtĀbà Xiàn2.099
Ānqŭ Zhèn安曲镇KleinstadtHóngyuán Xiàn3.830
Āxī Zhèn [incl. Āxīróng Xiāng]阿西镇KleinstadtRuò'ĕrgài Xiàn8.886
Báihé Mùchăng白河牧场Sonstiges GebietRuò'ĕrgài Xiàn1.267
Báihé Xiāng白河乡LandgemeindeJiŭzhàigōu Xiàn2.486
Báiwān Xiāng白湾乡LandgemeindeMă'ĕrkāng Shì2.990
Báixī Xiāng [→ Shābà Zhèn, Wādĭ Zhèn]白溪乡LandgemeindeMào Xiàn1.845
Báiyáng Xiāng白羊乡LandgemeindeSōngpān Xiàn2.018
Bājiăo Zhèn [incl. Shuāngbǎi Xiāng]八角镇KleinstadtXiăojīn Xiàn5.590
Băohuá Xiāng保华乡LandgemeindeJiŭzhàigōu Xiàn3.223
Bāozuò Xiāng包座乡LandgemeindeRuò'ĕrgài Xiàn3.132
Bāxī Zhèn [incl. Bānyòu Xiāng]巴西镇KleinstadtRuò'ĕrgài Xiàn7.263
Bàzhōu Zhèn [incl. Lóngxī Xiāng, Kèkū Xiāng]灞州镇KleinstadtWènchuān Xiàn6.802
Căodēng Xiāng草登乡LandgemeindeMă'ĕrkāng Shì2.953
Căodì Xiāng草地乡LandgemeindeJiŭzhàigōu Xiàn1.188
Căopō Xiāng草坡乡LandgemeindeWènchuān Xiàn3.826
Chá'ĕrmă Xiāng查尔玛乡LandgemeindeHóngyuán Xiàn2.035
Chálĭ Xiāng查理乡LandgemeindeĀbà Xiàn3.569
Chìbùsū Zhèn [incl. Yădū Xiāng, Qŭgŭ Xiāng]赤不苏镇KleinstadtMào Xiàn5.529
Chóngdé Xiāng崇德乡LandgemeindeXiăojīn Xiàn2.460
Chuānzhŭsì Zhèn川主寺镇KleinstadtSōngpān Xiàn6.884
Cíbà Xiāng慈坝乡LandgemeindeHēishuĭ Xiàn988
Dàlù Xiāng大录乡LandgemeindeJiŭzhàigōu Xiàn3.575
Dăngbà Xiāng党坝乡LandgemeindeMă'ĕrkāng Shì2.698
Dáwéi Zhèn达维镇KleinstadtXiăojīn Xiàn4.470
Dàxìng Xiāng大姓乡LandgemeindeSōngpān Xiàn1.169
Dàzàng Xiāng大藏乡LandgemeindeMă'ĕrkāng Shì1.067
Dàzhài Xiāng大寨乡LandgemeindeSōngpān Xiàn1.832
Dázhāsì Zhèn达扎寺镇KleinstadtRuò'ĕrgài Xiàn10.007
Dégé Xiāng德格乡LandgemeindeĀbà Xiàn1.879
Diéxī Zhèn叠溪镇KleinstadtMào Xiàn2.397
Dōngxīng Zhèn东兴镇KleinstadtMào Xiàn4.105
Dúsōng Xiāng独松乡LandgemeindeJīnchuān Xiàn1.442
Érè Xiāng俄热乡LandgemeindeJīnchuān Xiàn2.908
Èrgālĭ Xiāng二嘎里乡LandgemeindeJīnchuān Xiàn2.599
Fēihóng Xiāng飞虹乡LandgemeindeMào Xiàn2.006
Fèngyí Zhèn凤仪镇KleinstadtMào Xiàn41.697
Fŭbiān Xiāng抚边乡LandgemeindeXiăojīn Xiàn4.716
Fùshùn Zhèn富顺镇KleinstadtMào Xiàn5.667
Găduō Xiāng尕多乡LandgemeindeRăngtáng Xiàn4.611
Gānbăo Xiāng甘堡乡LandgemeindeLĭ Xiàn2.946
Găngmùdá Zhèn [incl. Răngkē Zhèn]岗木达镇KleinstadtRăngtáng Xiàn8.000
Gē'ĕr Xiāng咯尔乡LandgemeindeJīnchuān Xiàn4.711
Gèmò Zhèn各莫镇KleinstadtĀbà Xiàn3.065
Gĕngdá Zhèn耿达镇KleinstadtWènchuān Xiàn2.857
Gōukŏu Zhèn沟口镇KleinstadtMào Xiàn3.244
Guāngmíng Zhèn光明镇KleinstadtMào Xiàn5.718
Guānyīnqiáo Zhèn观音桥镇KleinstadtJīnchuān Xiàn2.282
Gŭ'ĕrgōu Zhèn古尔沟镇KleinstadtLĭ Xiàn2.063
Guōyuán Xiāng郭元乡LandgemeindeJiŭzhàigōu Xiàn3.992
Hànniú Xiāng汗牛乡LandgemeindeXiăojīn Xiàn2.072
Hédōng Xiāng河东乡LandgemeindeJīnchuān Xiàn1.046
Hēihé Zhèn黑河镇KleinstadtJiŭzhàigōu Xiàn2.855
Hēihŭ Zhèn黑虎镇KleinstadtMào Xiàn2.222
Héxī Xiāng河西乡LandgemeindeJīnchuān Xiàn2.779
Hézhī Zhèn河支镇KleinstadtĀbà Xiàn3.020
Hóngtŭ Zhèn红土镇KleinstadtSōngpān Xiàn2.306
Hóngxīng Zhèn红星镇KleinstadtRuò'ĕrgài Xiàn6.592
Hóngzhā Xiāng红扎乡LandgemeindeSōngpān Xiàn1.051
Huánglóng Xiāng黄龙乡LandgemeindeSōngpān Xiàn1.424
Jiă'ĕrduō Xiāng甲尔多乡LandgemeindeĀbà Xiàn3.035
Jiăkēhé Mùchăng贾柯河牧场Sonstiges GebietĀbà Xiàn1.959
Jiăluò Zhèn贾洛镇KleinstadtĀbà Xiàn5.840
Jiāngróng Xiāng江茸乡LandgemeindeHóngyuán Xiàn1.212
Jiàngzhā Xiāng降扎乡LandgemeindeRuò'ĕrgài Xiàn2.849
Jiăomùzú Xiāng脚木足乡LandgemeindeMă'ĕrkāng Shì3.302
Jiésī Xiāng结斯乡LandgemeindeXiăojīn Xiàn2.458
Jímù Xiāng集沐乡LandgemeindeJīnchuān Xiàn1.659
Jìn'ān Huízú Xiāng进安回族乡LandgemeindeSōngpān Xiàn7.027
Jìn'ān Zhèn进安镇KleinstadtSōngpān Xiàn9.027
Jīnchuān Zhèn金川镇KleinstadtJīnchuān Xiàn15.830
Jiŭzhàigōu Fēngjĭng Míngshèng Guănlĭjú九寨沟风景名胜管理局Sonstiges GebietJiŭzhàigōu Xiàn824
Jiŭzhàigōu Guóyíng Mùchăng九寨沟国营牧场Sonstiges GebietJiŭzhàigōu Xiàn28
Kǎlājiǎo Xiāng卡拉脚乡LandgemeindeJīnchuān Xiàn985
Kălóng Zhèn卡龙镇KleinstadtHēishuĭ Xiàn1.108
Kāngshān Xiāng康山乡LandgemeindeMă'ĕrkāng Shì1.599
Kăsā Xiāng卡撒乡LandgemeindeJīnchuān Xiàn4.082
Kēhé Xiāng柯河乡LandgemeindeĀbà Xiàn1.480
Kuăshā Xiāng垮沙乡LandgemeindeĀbà Xiàn1.353
Lèwū Zhèn勒乌镇KleinstadtJīnchuān Xiàn2.698
Liănghékǒu Zhèn两河口镇KleinstadtXiăojīn Xiàn5.098
Língjiāng Xiāng陵江乡LandgemeindeJiŭzhàigōu Xiàn1.452
Lóngbà Xiāng龙坝乡LandgemeindeHēishuĭ Xiàn2.603
Lóng'ĕrjiă Xiāng龙尔甲乡LandgemeindeMă'ĕrkāng Shì1.527
Lóngrì Zhèn龙日镇KleinstadtHóngyuán Xiàn2.060
Lóngzàng Xiāng龙藏乡LandgemeindeĀbà Xiàn2.673
Lúhuā Zhèn芦花镇KleinstadtHēishuĭ Xiàn13.942
Luòduō Xiāng洛多乡LandgemeindeHēishuĭ Xiàn2.188
Luò'ĕrdá Xiāng洛尔达乡LandgemeindeĀbà Xiàn4.935
Luóyī Xiāng罗依乡LandgemeindeJiŭzhàigōu Xiàn2.261
Mă'ĕrbāng Xiāng马尔邦乡LandgemeindeJīnchuān Xiàn1.262
Mă'ĕrkāng Zhèn [incl. Zhuókèjī Zhèn]马尔康镇KleinstadtMă'ĕrkāng Shì30.547
Mài'ĕrmă Zhèn麦尔玛镇KleinstadtĀbà Xiàn4.735
Màikūn Xiāng麦昆乡LandgemeindeĀbà Xiàn3.492
Màiwā Xiāng麦洼乡LandgemeindeHóngyuán Xiàn3.707
Màixī Xiāng麦溪乡LandgemeindeRuò'ĕrgài Xiàn5.323
Măjiā Xiāng马家乡LandgemeindeJiŭzhàigōu Xiàn1.170
Mănài Zhèn马奈镇KleinstadtJīnchuān Xiàn895
Máo'ergài Zhèn [incl. Shàngbāzhài Xiāng, Căoyuán Xiāng]毛儿盖镇KleinstadtSōngpān Xiàn3.843
Máorì Xiāng毛日乡LandgemeindeJīnchuān Xiàn2.234
Mĕiwò Xiāng美沃乡LandgemeindeXiăojīn Xiàn3.868
Mĕixīng Zhèn [incl. Lăoyíng Xiāng]美兴镇KleinstadtXiăojīn Xiàn16.630
Miánzhì Zhèn绵虒镇KleinstadtWènchuān Xiàn7.845
Mínjiāng Xiāng岷江乡LandgemeindeSōngpān Xiàn3.021
Mĭyàluó Zhèn [incl. Jiābì Xiāng]米亚罗镇KleinstadtLĭ Xiàn2.785
Móuní Xiāng牟尼乡LandgemeindeSōngpān Xiàn1.576
Mù'ĕrzōng Xiāng木尔宗乡LandgemeindeMă'ĕrkāng Shì1.359
Mùpō Xiāng木坡乡LandgemeindeXiăojīn Xiàn3.682
Mùsū Zhèn [incl. Shuāngliūsuŏ Xiāng]木苏镇KleinstadtHēishuĭ Xiàn6.645
Nánmùdá Zhèn南木达镇KleinstadtRăngtáng Xiàn4.435
Nánpíng Zhèn [incl. Yŏnglè Zhèn, Yŏngfēng Xiāng, Ānlè Xiāng]南坪镇KleinstadtJiŭzhàigōu Xiàn31.371
Nánxīn Zhèn南新镇KleinstadtMào Xiàn7.590
Nènwā Xiāng嫩哇乡LandgemeindeRuò'ĕrgài Xiàn3.061
Pān'ān Xiāng潘安乡LandgemeindeXiăojīn Xiàn1.968
Pòtóu Zhèn朴头镇KleinstadtLĭ Xiàn4.132
Púxī Xiāng蒲溪乡LandgemeindeLĭ Xiàn1.506
Púxī Xiāng蒲西乡LandgemeindeRăngtáng Xiàn2.655
Qínglăng Xiāng晴朗乡LandgemeindeHēishuĭ Xiàn3.123
Qìngníng Xiāng庆宁乡LandgemeindeJīnchuān Xiàn1.940
Qīngyún Zhèn青云镇KleinstadtSōngpān Xiàn3.660
Qióngxī Zhèn邛溪镇KleinstadtHóngyuán Xiàn13.493
Qiújímă Xiāng求吉玛乡LandgemeindeĀbà Xiàn2.639
Qiújí Xiāng求吉乡LandgemeindeRuò'ĕrgài Xiàn3.251
Răngkŏu Xiāng壤口乡LandgemeindeHóngyuán Xiàn976
Rìbù Xiāng日部乡LandgemeindeMă'ĕrkāng Shì3.370
Rì'ĕr Xiāng日尔乡LandgemeindeXiăojīn Xiàn3.274
Róng'ān Xiāng茸安乡LandgemeindeĀbà Xiàn2.854
Róngmùdá Xiāng茸木达乡LandgemeindeRăngtáng Xiàn1.970
Ruòkēhé Nóngchăng若柯河农场Sonstiges GebietĀbà Xiàn1.155
Sānjiāng Zhèn三江镇KleinstadtWènchuān Xiàn4.115
Sāwăjiăo Xiāng撒瓦脚乡LandgemeindeJīnchuān Xiàn925
Sèdì Zhèn色地镇KleinstadtHóngyuán Xiàn5.831
Sè'ĕrgŭ Zhèn色尔古镇KleinstadtHēishuĭ Xiàn2.813
Shābà Zhèn [incl. Sānlóng Xiāng, Huílóng Xiāng]沙坝镇KleinstadtMào Xiàn4.664
Shā'ĕr Xiāng沙耳乡LandgemeindeJīnchuān Xiàn5.631
Shā'ĕrzōng Zhèn沙尔宗镇KleinstadtMă'ĕrkāng Shì2.126
Shālóng Xiāng沙龙乡LandgemeindeXiăojīn Xiàn2.325
Shānbā Xiāng山巴乡LandgemeindeSōngpān Xiàn2.081
Shàngdùkē Xiāng上杜柯乡LandgemeindeRăngtáng Xiàn3.561
Shàngmèng Xiāng上孟乡LandgemeindeLĭ Xiàn2.767
Shàngrăngtáng Xiāng上壤塘乡LandgemeindeRăngtáng Xiàn2.533
Shāshíduō Zhèn沙石多镇KleinstadtHēishuĭ Xiàn1.837
Shídàguān Xiāng石大关乡LandgemeindeMào Xiàn2.011
Shídiāolóu Xiāng石碉楼乡LandgemeindeHēishuĭ Xiàn3.989
Shījiābăo Xiāng施家堡乡LandgemeindeSōngpān Xiàn2.073
Shílĭ Huízú Xiāng十里回族乡LandgemeindeSōngpān Xiàn3.140
Shílĭ Xiāng石里乡LandgemeindeRăngtáng Xiàn1.928
Shuājīngsì Zhèn刷经寺镇KleinstadtHóngyuán Xiàn1.268
Shuānghé Zhèn双河镇KleinstadtJiŭzhàigōu Xiàn4.255
Shuĭjīng Xiāng水晶乡LandgemeindeSōngpān Xiàn1.832
Shuĭmó Zhèn水磨镇KleinstadtWènchuān Xiàn12.574
Sìgūniángshān Zhèn [Rìlóng Zhèn]四姑娘山镇KleinstadtXiăojīn Xiàn3.503
Sìwā Xiāng四洼乡LandgemeindeĀbà Xiàn2.587
Sōnggăng Zhèn松岗镇KleinstadtMă'ĕrkāng Shì2.104
Sōngpān Línyèjú松潘林业局Sonstiges GebietSōngpān Xiàn297
Sōngpānxiàn Mùchăng松潘县牧场Sonstiges GebietSōngpān Xiàn245
Sōngpínggōu Xiāng松坪沟乡LandgemeindeMào Xiàn1.096
Suōmó Xiāng梭磨乡LandgemeindeMă'ĕrkāng Shì2.795
Tàipíng Zhèn太平镇KleinstadtMào Xiàn2.343
Tàiyánghé Xiāng太阳河乡LandgemeindeJīnchuān Xiàn643
Tángkè Zhèn唐克镇KleinstadtRuò'ĕrgài Xiàn5.565
Táopíng Zhèn桃坪镇KleinstadtLĭ Xiàn2.950
Tiěbù Zhèn [incl. Dòngliè Xiāng, Chóng'ĕr Xiāng, Rè'ěr Xiāng]铁布镇KleinstadtRuò'ĕrgài Xiàn7.257
Tōnghuà Xiāng通化乡LandgemeindeLĭ Xiàn2.858
Tŭmén Zhèn土门镇KleinstadtMào Xiàn4.073
Wăbōliángzi Xiāng瓦钵梁子乡LandgemeindeHēishuĭ Xiàn2.820
Wādĭ Zhèn洼底镇KleinstadtMào Xiàn1.563
Wā'ĕrmă Xiāng哇尔玛乡LandgemeindeĀbà Xiàn3.917
Wànlín Xiāng万林乡LandgemeindeJīnchuān Xiàn1.619
Wăqiè Zhèn瓦切镇KleinstadtHóngyuán Xiàn6.102
Wéigŭ Xiāng维古乡LandgemeindeHēishuĭ Xiàn3.670
Wèimén Zhèn渭门镇KleinstadtMào Xiàn3.737
Wēizhōu Zhèn [incl. Yànmén Xiāng]威州镇KleinstadtWènchuān Xiàn41.964
Wōdĭ Xiāng窝底乡LandgemeindeXiăojīn Xiàn2.641
Wòlóng Zhèn卧龙镇KleinstadtWènchuān Xiàn2.421
Wòrì Zhèn沃日镇KleinstadtXiăojīn Xiàn3.470
Wùjiăo Zhèn勿角镇KleinstadtJiŭzhàigōu Xiàn2.240
Wúyī Xiāng吾伊乡LandgemeindeRăngtáng Xiàn2.745
Xiàbāzhài Xiāng下八寨乡LandgemeindeSōngpān Xiàn1.177
Xiámàn Mùchăng辖曼牧场Sonstiges GebietRuò'ĕrgài Xiàn1.557
Xiámàn Zhèn辖曼镇KleinstadtRuò'ĕrgài Xiàn5.950
Xiàmèng Xiāng下孟乡LandgemeindeLĭ Xiàn2.505
Xiăohé Zhèn小河镇KleinstadtSōngpān Xiàn3.209
Xiăoxìng Xiāng小姓乡LandgemeindeSōngpān Xiàn1.581
Xī'ěr Zhèn [incl. Hóngyán Xiāng, Máwō Xiāng]西尔镇KleinstadtHēishuĭ Xiàn6.785
Xīnqiáo Xiāng新桥乡LandgemeindeXiăojīn Xiàn4.271
Xuánkŏu Zhèn漩口镇KleinstadtWènchuān Xiàn13.597
Xuēchéng Zhèn [incl. Mùkă Xiāng]薛城镇KleinstadtLĭ Xiàn7.857
Yànyún Xiāng燕云乡LandgemeindeSōngpān Xiàn1.095
Yìngxiù Zhèn [incl. Yínxìng Xiāng]映秀镇KleinstadtWènchuān Xiàn4.770
Yŏnghé Xiāng永和乡LandgemeindeMào Xiàn3.322
Yŏnghé Xiāng永和乡LandgemeindeJiŭzhàigōu Xiàn3.479
Yùwă Xiāng玉瓦乡LandgemeindeJiŭzhàigōu Xiàn2.049
Zágŭnăo Zhèn杂谷脑镇KleinstadtLĭ Xiàn14.187
Zēngdá Xiāng曾达乡LandgemeindeJīnchuān Xiàn2.571
Zháilŏng Zhèn [incl. Xīngé Xiāng]宅垄镇KleinstadtXiăojīn Xiàn5.235
Zhāngzhā Zhèn漳扎镇KleinstadtJiŭzhàigōu Xiàn14.946
Zhànwā Xiāng占哇乡LandgemeindeRuò'ĕrgài Xiàn2.659
Zhāwō Zhèn扎窝镇KleinstadtHēishuĭ Xiàn4.281
Zhènjiāngguān Zhèn镇江关镇KleinstadtSōngpān Xiàn3.315
Zhènpíng Xiāng镇坪乡LandgemeindeSōngpān Xiàn3.393
Zhīmùlín Zhèn知木林镇KleinstadtHēishuĭ Xiàn3.912
Zhōngrăngtáng Zhèn中壤塘镇KleinstadtRăngtáng Xiàn3.870
Zōngkē Xiāng宗科乡LandgemeindeRăngtáng Xiàn2.865

Quelle: China National Bureau of Statistics (web).

Erläuterung: Urbane Unterbezirke und Kleinstädte können ländliche Bevölkerungsanteile aufweisen. Gliederung nach Bezirken und Kreisen gemäß Stand 2020 soweit hinreichende Informationen verfügbar.