Startseite
Karte anzeigen

China: Lèshān Shì (Sìchuān)

Städte, Bezirke und Kreise

Die Einwohnerzahlen für alle kreisfreien Städte (Shì), Stadtbezirke (Qū) und Kreise (Xiàn) in Lèshān Shì.

NameOriginalStatusEinwohner
Zensus
2010-11-01
 
Ébiān Yízú Zìzhìxiàn峨边彝族自治县Autonomer Kreis139.210
Éméishān Shì峨眉山市Kreisfreie Stadt437.068
Jiājiāng Xiàn夹江县Landkreis338.346
Jĭngyán Xiàn井研县Landkreis282.222
Jīnkŏuhé Qū金口河区Bezirk49.157
Măbiān Yízú Zìzhìxiàn马边彝族自治县Autonomer Kreis176.530
Mùchuān Xiàn沐川县Landkreis216.737
Qiánwéi Xiàn犍为县Landkreis434.409
Shāwān Qū沙湾区Bezirk187.180
Shìzhōng Qū市中区Bezirk662.814
Wŭtōngqiáo Qū五通桥区Bezirk312.086
Lèshān Shì乐山市Stadt auf Präfekturebene3.235.759

Übersicht: Gemeinden

Die Einwohnerzahlen für alle urbanen Unterbezirke (Jiēdào), Kleinstädte (Zhèn) und Landgemeinden (Xiāng) in Lèshān Shì.

Das Symbol Details verlinkt zu weiteren Informationen über einen ausgewählten Ort inklusive seiner Bevölkerungsstruktur (Geschlecht, Altersgruppen).

Name OriginalStatusStadt / Bezirk / KreisEinwohner
Zensus
2010-11-01
 
Āngŭ Zhèn安谷镇KleinstadtShìzhōng Qū26.791
Áojiā Zhèn敖家镇KleinstadtQiánwéi Xiàn11.494
Bāgōu Zhèn芭沟镇KleinstadtQiánwéi Xiàn11.690
Báimă Zhèn白马镇KleinstadtShìzhōng Qū7.702
Bǎiyáng Jiēdào柏杨街道Urbaner UnterbezirkShìzhōng Qū98.395
Báiyáng Xiāng白杨乡LandgemeindeÉbiān Yízú Zìzhìxiàn2.636
Băowŭ Zhèn宝五镇KleinstadtJĭngyán Xiàn6.576
Bìshān Xiāng碧山乡LandgemeindeShāwān Qū11.458
Bóshuĭ Jiēdào泊水街道Urbaner UnterbezirkShìzhōng Qū56.222
Càijīn Zhèn蔡金镇KleinstadtWŭtōngqiáo Qū13.035
Chēzi Zhèn车子镇KleinstadtShìzhōng Qū13.284
Chuānzhŭ Zhèn川主镇KleinstadtÉméishān Shì6.023
Chúnfù Zhèn纯复镇KleinstadtJĭngyán Xiàn5.621
Cízhú Xiāng茨竹乡LandgemeindeMùchuān Xiàn7.257
Dàbăo Zhèn大堡镇KleinstadtÉbiān Yízú Zìzhìxiàn10.560
Dàfó Jiēdào大佛街道Urbaner UnterbezirkShìzhōng Qū12.085
Dàfó Xiāng大佛乡LandgemeindeJĭngyán Xiàn6.517
Dànán Zhèn大楠镇KleinstadtMùchuān Xiàn11.187
Dàwéi Zhèn大为镇KleinstadtÉméishān Shì11.961
Dàxīng Zhèn大兴镇KleinstadtQiánwéi Xiàn7.739
Dàzhúbăo Xiāng大竹堡乡LandgemeindeMăbiān Yízú Zìzhìxiàn3.533
Dĭbăo Xiāng底堡乡LandgemeindeMùchuān Xiàn13.478
Dìngwén Zhèn定文镇KleinstadtQiánwéi Xiàn12.642
Dōnglín Zhèn东林镇KleinstadtJĭngyán Xiàn7.972
Éshān Jiēdào峨山街道Urbaner UnterbezirkÉméishān Shì12.857
Fàndiàn Xiāng范店乡LandgemeindeShāwān Qū3.213
Fèngcūn Xiāng凤村乡LandgemeindeMùchuān Xiàn7.109
Fēnquán Xiāng分全乡LandgemeindeJĭngyán Xiàn4.415
Fúlóng Xiāng伏龙乡LandgemeindeQiánwéi Xiàn6.615
Fúlù Zhèn福禄镇KleinstadtShāwān Qū19.358
Fùxīn Zhèn [incl. Xīnfán Xiāng, Fùhé Xiāng]富新镇KleinstadtMùchuān Xiàn14.115
Fúxī Zhèn符溪镇KleinstadtÉméishān Shì30.361
Gānjiāng Zhèn甘江镇KleinstadtJiājiāng Xiàn35.756
Gānlín Zhèn甘霖镇KleinstadtJiājiāng Xiàn15.810
Gāofèng Zhèn高凤镇KleinstadtJĭngyán Xiàn9.526
Gāoqiáo Zhèn高桥镇KleinstadtÉméishān Shì13.868
Gāosŭn Xiāng高笋乡LandgemeindeMùchuān Xiàn8.120
Gāotān Xiāng高滩乡LandgemeindeJĭngyán Xiàn5.676
Gāozhuóyíng Xiāng高卓营乡LandgemeindeMăbiān Yízú Zìzhìxiàn7.003
Gòng'ān Yízú Xiāng共安彝族乡LandgemeindeJīnkŏuhé Qū5.187
Gònghé Xiāng共和乡LandgemeindeÉbiān Yízú Zìzhìxiàn4.014
Gōngpíng Xiāng公平乡LandgemeindeQiánwéi Xiàn5.926
Gōngzuĭ Zhèn龚嘴镇KleinstadtShāwān Qū4.808
Guānmiào Xiāng关庙乡LandgemeindeShìzhōng Qū9.210
Guānyīng Zhèn冠英镇KleinstadtWŭtōngqiáo Qū36.013
Guìhuāqiáo Zhèn桂花桥镇KleinstadtÉméishān Shì44.208
Hăiyún Xiāng海云乡LandgemeindeMùchuān Xiàn6.136
Hāqŭ Xiāng哈曲乡LandgemeindeÉbiān Yízú Zìzhìxiàn2.329
Hēizhúgōu Zhèn黑竹沟镇KleinstadtÉbiān Yízú Zìzhìxiàn3.786
Hépíng Yízú Xiāng和平彝族乡LandgemeindeJīnkŏuhé Qū10.294
Hónghuā Xiāng红花乡LandgemeindeÉbiān Yízú Zìzhìxiàn3.569
Hóngqí Zhèn [incl. Yángcūn Xiāng, Juémò Xiāng]红旗镇KleinstadtÉbiān Yízú Zìzhìxiàn7.471
Huángbō Xiāng黄钵乡LandgemeindeJĭngyán Xiàn6.563
Huángdān Zhèn黄丹镇KleinstadtMùchuān Xiàn12.625
Huángtŭ Zhèn黄土镇KleinstadtJiājiāng Xiàn22.365
Huángwān Zhèn黄湾镇KleinstadtÉméishān Shì24.270
Huátóu Zhèn华头镇KleinstadtJiājiāng Xiàn10.213
Huīshān Zhèn辉山镇KleinstadtWŭtōngqiáo Qū11.238
Húlú Zhèn葫芦镇KleinstadtShāwān Qū10.711
Jiànbăn Zhèn箭板镇KleinstadtMùchuān Xiàn7.805
Jiànfēng Zhèn剑峰镇KleinstadtShìzhōng Qū11.181
Jiànhé Xiāng建和乡LandgemeindeMùchuān Xiàn8.185
Jiānóng Zhèn嘉农镇KleinstadtShāwān Qū25.816
Jiànshè Zhèn建设镇KleinstadtMăbiān Yízú Zìzhìxiàn11.233
Jièpái Zhèn [→ Qīngyī Jiēdào]界牌镇KleinstadtJiājiāng Xiàn17.165
Jìjiā Xiāng纪家乡LandgemeindeQiánwéi Xiàn3.759
Jīnfēng Xiāng金峰乡LandgemeindeJĭngyán Xiàn6.016
Jīnhé Zhèn [incl. Jíxīng Xiāng]金河镇KleinstadtJīnkŏuhé Qū10.431
Jīnshān Zhèn金山镇KleinstadtWŭtōngqiáo Qū22.851
Jīnshíjĭng Zhèn金石井镇KleinstadtQiánwéi Xiàn10.387
Jīnsù Zhèn金粟镇KleinstadtWŭtōngqiáo Qū19.052
Jīnyán Xiāng金岩乡LandgemeindeÉbiān Yízú Zìzhìxiàn6.570
Jiŭfēng Zhèn九峰镇KleinstadtShìzhōng Qū14.942
Jiŭjĭng Zhèn九井镇KleinstadtQiánwéi Xiàn5.492
Jiŭlĭ Zhèn九里镇KleinstadtÉméishān Shì25.203
Jiŭlóng Xiāng九龙乡LandgemeindeShìzhōng Qū3.485
Jíyì Zhèn集益镇KleinstadtJĭngyán Xiàn10.575
Láodòng Zhèn劳动镇KleinstadtMăbiān Yízú Zìzhìxiàn11.054
Lèdū Zhèn乐都镇KleinstadtÉméishān Shì11.951
Lèwū Xiāng勒乌乡LandgemeindeÉbiān Yízú Zìzhìxiàn4.933
Lìdiàn Zhèn利店镇KleinstadtMùchuān Xiàn12.182
Língyún Xiāng凌云乡LandgemeindeShìzhōng Qū10.492
Línjiāng Zhèn临江镇KleinstadtShìzhōng Qū6.968
Lóngchí Zhèn龙池镇KleinstadtÉméishān Shì24.467
Lóngkŏng Zhèn龙孔镇KleinstadtQiánwéi Xiàn16.963
Lóngmén Xiāng龙门乡LandgemeindeÉméishān Shì7.594
Lóngtuó Xiāng龙沱乡LandgemeindeJiājiāng Xiàn5.848
Luóchéng Zhèn罗城镇KleinstadtQiánwéi Xiàn36.290
Luóhàn Zhèn罗汉镇KleinstadtShìzhōng Qū10.967
Luómù Zhèn罗目镇KleinstadtÉméishān Shì23.331
Măcūn Zhèn马村镇KleinstadtJiājiāng Xiàn11.124
Máliŭ Xiāng麻柳乡LandgemeindeJiājiāng Xiàn5.487
Mămiào Xiāng马庙乡LandgemeindeQiánwéi Xiàn8.491
Máopíng Zhèn毛坪镇KleinstadtÉbiān Yízú Zìzhìxiàn10.268
Máoqiáo Zhèn茅桥镇KleinstadtShìzhōng Qū12.388
Mătà Zhèn马踏镇KleinstadtJĭngyán Xiàn20.478
Méilín Zhèn [incl. Méizibà Xiāng, Shāqiāng Xiāng]梅林镇KleinstadtMăbiān Yízú Zìzhìxiàn9.999
Ménkăn Zhèn门坎镇KleinstadtJĭngyán Xiàn5.617
Miánzhú Zhèn棉竹镇KleinstadtShìzhōng Qū12.809
Míndōng Xiāng岷东乡LandgemeindeQiánwéi Xiàn8.588
Mínjiàn Zhèn民建镇KleinstadtMăbiān Yízú Zìzhìxiàn37.993
Mínzhŭ Zhèn民主镇KleinstadtMăbiān Yízú Zìzhìxiàn9.385
Móchí Zhèn磨池镇KleinstadtJĭngyán Xiàn7.029
Mòjiāng沫江办事处Sonstiges GebietShāwān Qū6.532
Móuzi Zhèn牟子镇KleinstadtShìzhōng Qū22.947
Mùchéng Zhèn木城镇KleinstadtJiājiāng Xiàn14.816
Mùxī Zhèn沐溪镇KleinstadtMùchuān Xiàn42.120
Nán'ān Xiāng南安乡LandgemeindeJiājiāng Xiàn9.684
Nányáng Xiāng南阳乡LandgemeindeQiánwéi Xiàn5.201
Niúhuá Zhèn牛华镇KleinstadtWŭtōngqiáo Qū42.370
Niúshí Zhèn牛石镇KleinstadtShāwān Qū7.760
Píngdĕng Xiāng平等乡LandgemeindeÉbiān Yízú Zìzhìxiàn4.632
Píngxīng Zhèn平兴镇KleinstadtShìzhōng Qū8.490
Pŭrén Xiāng普仁乡LandgemeindeShìzhōng Qū3.244
Pŭxīng Xiāng普兴乡LandgemeindeÉméishān Shì10.604
Qiānfó Zhèn千佛镇KleinstadtJĭngyán Xiàn13.405
Qiáobà Zhèn [incl. Lăohébà Xiāng, Qiáobà Xiāng]荍坝镇KleinstadtMăbiān Yízú Zìzhìxiàn11.602
Qiáogōu Zhèn桥沟镇KleinstadtWŭtōngqiáo Qū16.091
Qīngpíng Zhèn青平镇KleinstadtShìzhōng Qū9.090
Qīngxī Zhèn清溪镇KleinstadtQiánwéi Xiàn40.610
Qīngzhōu Xiāng青州乡LandgemeindeJiājiāng Xiàn8.636
Quánfú Jiēdào全福街道Urbaner UnterbezirkShìzhōng Qū10.574
Quánshuĭ Zhèn泉水镇KleinstadtQiánwéi Xiàn9.289
Róngdīng Zhèn荣丁镇KleinstadtMăbiān Yízú Zìzhìxiàn10.922
Sāndòng Zhèn三洞镇KleinstadtJiājiāng Xiàn12.907
Sānhékŏu Zhèn三河口镇KleinstadtMăbiān Yízú Zìzhìxiàn8.289
Sānjiāng Zhèn三江镇KleinstadtJĭngyán Xiàn10.502
Sānjiào Xiāng三教乡LandgemeindeJĭngyán Xiàn5.551
Shànghé Jiēdào [→ Hǎitáng Jiēdào]上河街道Urbaner UnterbezirkShìzhōng Qū35.449
Shāpíng Zhèn沙坪镇KleinstadtÉbiān Yízú Zìzhìxiàn40.083
Shāwān Zhèn沙湾镇KleinstadtShāwān Qū51.520
Shāxī Xiāng沙溪乡LandgemeindeÉméishān Shì4.014
Shènglì Jiēdào胜利街道Urbaner UnterbezirkÉméishān Shì22.282
Shèngquán Xiāng胜泉乡LandgemeindeJĭngyán Xiàn6.057
Shíliáng Xiāng石梁乡LandgemeindeMăbiān Yízú Zìzhìxiàn3.263
Shílín Zhèn石麟镇KleinstadtWŭtōngqiáo Qū23.848
Shílóng Xiāng石龙乡LandgemeindeShìzhōng Qū6.557
Shíniú Xiāng石牛乡LandgemeindeJĭngyán Xiàn5.419
Shíxī Zhèn石溪镇KleinstadtQiánwéi Xiàn18.544
Shòubăo Zhèn寿保镇KleinstadtQiánwéi Xiàn9.976
Shuāngfú Zhèn双福镇KleinstadtÉméishān Shì24.286
Shuāngxī Zhèn双溪镇KleinstadtQiánwéi Xiàn8.022
Shuĭkŏu Zhèn水口镇KleinstadtShìzhōng Qū17.727
Shùnhé Xiāng顺河乡LandgemeindeJiājiāng Xiàn10.964
Sìhé Xiāng四合乡LandgemeindeJĭngyán Xiàn4.612
Sūbà Zhèn苏坝镇KleinstadtMăbiān Yízú Zìzhìxiàn12.052
Suíshān Zhèn绥山镇KleinstadtÉméishān Shì130.034
Sūjī Zhèn苏稽镇KleinstadtShìzhōng Qū37.777
Tàipíng Zhèn太平镇KleinstadtShāwān Qū18.589
Tánbà Xiāng谭坝乡LandgemeindeShāwān Qū7.554
Tángbà Xiāng塘坝乡LandgemeindeQiánwéi Xiàn11.904
Tànkù Xiāng炭库乡LandgemeindeMùchuān Xiàn6.526
Tàshuĭ Zhèn踏水镇KleinstadtShāwān Qū9.439
Tiānyún Xiāng天云乡LandgemeindeJĭngyán Xiàn4.405
Tiĕlú Zhèn铁炉镇KleinstadtQiánwéi Xiàn5.785
Tóngcí Xiāng铜茨乡LandgemeindeShāwān Qū5.814
Tōngjiāng Jiēdào通江街道Urbaner UnterbezirkShìzhōng Qū48.651
Tóngjiā Zhèn童家镇KleinstadtShìzhōng Qū10.675
Tóngxīng Xiāng同兴乡LandgemeindeQiánwéi Xiàn6.733
Tŭmén Xiāng土门乡LandgemeindeJiājiāng Xiàn10.363
Tŭzhŭ Zhèn土主镇KleinstadtShìzhōng Qū16.186
Wángcūn Zhèn王村镇KleinstadtJĭngyán Xiàn15.938
Wànpíng Xiāng万坪乡LandgemeindeÉbiān Yízú Zìzhìxiàn2.264
Wúchăng Zhèn吴场镇KleinstadtJiājiāng Xiàn13.244
Wŭdù Zhèn五渡镇KleinstadtÉbiān Yízú Zìzhìxiàn8.385
Wúfèng Xiāng梧凤乡LandgemeindeJiājiāng Xiàn6.439
Wŭmăpíng Jiānyù五马坪监狱Sonstiges GebietMùchuān Xiàn2.392
Wūpāo Xiāng乌抛乡LandgemeindeJĭngyán Xiàn4.420
Wŭshèng Xiāng武圣乡LandgemeindeMùchuān Xiàn9.298
Wŭyú Zhèn舞雩镇KleinstadtQiánwéi Xiàn11.745
Xiàdù Xiāng下渡乡LandgemeindeQiánwéi Xiàn10.294
Xiàobà Jiēdào [→ Lǜxīn Jiēdào]肖坝街道Urbaner UnterbezirkShìzhōng Qū36.850
Xiàogū Zhèn孝姑镇KleinstadtQiánwéi Xiàn17.033
Xiàxī Zhèn下溪镇KleinstadtMăbiān Yízú Zìzhìxiàn9.346
Xībà Zhèn西坝镇KleinstadtWŭtōngqiáo Qū23.045
Xiēmă Xiāng歇马乡LandgemeindeJiājiāng Xiàn10.975
Xīnchăng Xiāng新场乡LandgemeindeÉbiān Yízú Zìzhìxiàn5.556
Xīnchăng Zhèn新场镇KleinstadtJiājiāng Xiàn11.657
Xìngfú Xiāng幸福乡LandgemeindeMùchuān Xiàn12.855
Xīnlín Zhèn新林镇KleinstadtÉbiān Yízú Zìzhìxiàn12.949
Xīnmín Zhèn新民镇KleinstadtQiánwéi Xiàn19.363
Xīnpíng Zhèn新平镇KleinstadtÉméishān Shì9.754
Xīnshèng Xiāng新盛乡LandgemeindeQiánwéi Xiàn3.863
Xīnyún Xiāng新云乡LandgemeindeWŭtōngqiáo Qū10.741
Xuĕkŏushān Zhèn雪口山镇KleinstadtMăbiān Yízú Zìzhìxiàn10.708
Yánchéng Jiēdào研城街道Urbaner UnterbezirkJĭngyán Xiàn64.051
Yānchéng Zhèn焉城镇KleinstadtJiājiāng Xiàn78.417
Yānfēng Zhèn烟峰镇KleinstadtMăbiān Yízú Zìzhìxiàn9.099
Yángcūn Xiāng杨村乡LandgemeindeMùchuān Xiàn6.906
Yánghé Xiāng杨河乡LandgemeindeÉbiān Yízú Zìzhìxiàn3.488
Yángliŭ Zhèn杨柳镇KleinstadtWŭtōngqiáo Qū18.371
Yángwān Xiāng杨湾乡LandgemeindeShìzhōng Qū15.274
Yánjīng Zhèn研经镇KleinstadtJĭngyán Xiàn13.976
Yíngjiāng Xiāng迎江乡LandgemeindeJiājiāng Xiàn10.373
Yíngyáng Xiāng迎阳乡LandgemeindeShìzhōng Qū5.275
Yípíng Xiāng宜坪乡LandgemeindeÉbiān Yízú Zìzhìxiàn5.717
Yŏngfú Zhèn永福镇KleinstadtMùchuān Xiàn14.120
Yŏnghé Zhèn永和镇KleinstadtJīnkŏuhé Qū19.205
Yŏnghóng Xiāng永红乡LandgemeindeMăbiān Yízú Zìzhìxiàn4.278
Yŏngqīng Xiāng永青乡LandgemeindeJiājiāng Xiàn4.990
Yŏngshèng Xiāng永胜乡LandgemeindeJīnkŏuhé Qū4.040
Yuánjiāxī Xiāng袁家溪乡LandgemeindeMăbiān Yízú Zìzhìxiàn3.930
Yuèlái Zhèn悦来镇KleinstadtShìzhōng Qū8.572
Yùjīn Zhèn玉津镇KleinstadtQiánwéi Xiàn93.977
Yùpíng Zhèn玉屏镇KleinstadtQiánwéi Xiàn7.534
Zhàgŭ Xiāng榨鼓乡LandgemeindeQiánwéi Xiàn8.460
Zhānggōngqiáo Jiēdào张公桥街道Urbaner UnterbezirkShìzhōng Qū62.555
Zhènjiāngmiào Xiāng镇江庙乡LandgemeindeMăbiān Yízú Zìzhìxiàn2.841
Zhĕnxī Zhèn轸溪镇KleinstadtShāwān Qū4.608
Zhènyáng Zhèn镇阳镇KleinstadtJĭngyán Xiàn5.960
Zhōngxīng Zhèn中兴镇KleinstadtJiājiāng Xiàn11.113
Zhōubà Zhèn舟坝镇KleinstadtMùchuān Xiàn14.321
Zhōupō Zhèn周坡镇KleinstadtJĭngyán Xiàn12.974
Zhúgēn Zhèn竹根镇KleinstadtWŭtōngqiáo Qū75.431
Zhúyuán Zhèn竹园镇KleinstadtJĭngyán Xiàn12.371

Quelle: China National Bureau of Statistics (web).

Erläuterung: Urbane Unterbezirke und Kleinstädte können ländliche Bevölkerungsanteile aufweisen. Gliederung nach Bezirken und Kreisen gemäß Stand 2020 soweit hinreichende Informationen verfügbar.